Пятница, 23 Август 2019

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IУ – шайланган)            I  сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

     Ноокат шаары                 № I-1        11-июнь  2013-жыл       

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык  кеёешинин търагасын шайлоо  боюнча жабык жашыруун добуш бер\\н\ ъткър\\ боюнча эсептъъ комиссиясынын №1 протоколун  бекит\\ жън\ндъ

 

        К\н тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап,   депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.    Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин търагасын шайлоо  боюнча  жабык жашыруун  добуш  бер\\н\ ъткър\\  боюнча    эсептъъ комиссиясынын 2013-жылдын    11-июндагы    №1 протоколу бекитилсин.

 

 

 

 

 

     Депутаттардын Ноокат

     шаардык кеёешинин търагасы :                   А.Гафаров

 

 

 

 

 

 

 

                        

Депутаттардын   Ноокат шаардык   кеңешинин                       (IУ – шайланган)  I  сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

     Ноокат шаары                 № I-2        11-июнь  2013-жыл       

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык  кеёешинин търагасын шайлоо боюнча  жабык жашыруун  добуш бер\\н\ ъткър\\ боюнча  эсептъъ комиссиясынын №2 протоколунун бекит\\ жън\ндъ

 

          К\н тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап,  депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.     Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин търагасын шайлоо  боюнча  жабык жашыруун  добуш  бер\\н\ ъткър\\  боюнча    эсептъъ комиссиясынын 2013-жылдын    11-июндагы    №2  протоколу бекитилсин.

 

 

 

 

 

        Депутаттардын Ноокат

       шаардык кеёешинин търагасы :                     А.Гафаров 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин

 (IУ – шайланган)       I  сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

     Ноокат шаары                 № I-3        11-июнь  2013-жыл       

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык  кеёешинин торагасын шайлоо  боюнча жабык жашыруун добуш бер\\н\ ъткър\\ боюнча  эсептъъ комиссиясынын №3 протоколунун бекитуу жън\ндъ

 

          К\н тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап,   депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.    Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин търагасы  кызмат ордуна 21 депутат ичинен 19 добуш алган  талапкер Гафаров Абдрахман Мамадумарович  Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин търагасы  болуп  шайлансын деген эсептъъ комиссиясынын 2013-жылдын    11-июндагы    №3 протоколу  бекитилсин.

 

 

 

 

 

        Депутаттардын Ноокат

       шаардык кеёешинин търагасы :                       А.Гафаров 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IУ – шайланган)            I  сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

     Ноокат шаары                 № I-4        11-июнь  2013-жыл       

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык  кенешинин торагасынын   орун басарын  шайлоо жън\ндъ

 

          К\н тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап,   депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.    Депутаттардын Ноокат шаардык кенешинин търагасынын орун басары   кызмат ордуна 21 депутат ичинен   16 добуш алган  депутат Сидикова Шайрахан Хамиджановна     Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин търагасынын орун басары   болуп  шайлансын .

 

 

 

 

        Депутаттардын Ноокат

       шаардык кеёешинин търагасы :                     А.Гафаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депуттардын Ноокат шаардык кенешинин  търагасын  шайлоо боюнча жабык жашыруун добуш бер\\н\ ъткър\\ боюнча  эсептъъ  комиссиясынын

 

№1    П Р О Т О К О Л У

 

Ноокат шаары                                           11-июнь 2013-жыл

 

        Жыйналышка катышкандар;

              1. Сидикова Шаирахан Хамиджановна

              2. Имарова Ирсалат Имаровна

              3. Кадирбаев Турдумахамат Турсункуловичтер

 

                           К/Н  ТАРТИБИНДЕГИ МАСЕЛЕ:

 

1.    Эсептъъ комиссиясынын м\чълър\н\н   милдеттерин бъл\шт\р\ жън\ндъ.

 

        К\н тартибиндеги маселени угуп жана  талкуулап эсептъъ  комиссиясынын жыйналышы

 

                                Т ОК Т ОМ      К Ы Л А Т;

 

Эсептъъ комиссиясынын  търайымлыгына   Сидикова Шаирахан Хамиджановн  шайлансын.

 

Эсептъъ комиссиясынын  катчылыгына  Имарова Ирсалат Имаровна  шайлансын.

 

Эсептъъ комиссиясынын  №1 протоколун  бекитип бер\\  Ноокат шаардык  кеёешинин сессиясынан суралсын.

 

Эсептъъ  комиссиясынын

                      

                         Търайымы  :                                    Сидикова Ш.Х.                                       

      Катчысы   :                                      Имарова И.И.   

                         М\чъс\     :                                      Кадирбаев Т.Т.

 

                                           

 

 

 

 

Депуттардын Ноокат шаардык кенешинин  търагасын  шайлоо боюнча жабык жашыруун добуш бер\\н\ ъткър\\ боюнча  эсептъъ  комиссиясынын

№2  П Р О Т О К О Л У

 

Ноокат шаары                                            11-июнь 2013-жыл

 

        Жыйналышка катышкандар;

              1. Сидикова Шаирахан Хамиджановна

              2. Имарова Ирсалат Имаровна

              3. Кадирбаев Турдумахамат Турсункуловичтер

                                    

                                

                           К/Н  ТАРТИБИНДЕГИ МАСЕЛЕ:

 

        Ноокат шаардык  кенешинин търагасын шайлоого добуш бер\\ \ч\н бюллетендин формасын бекит\\:

       

К\н тартибиндеги маселени угуп жана  талкуулап эсептъъ  комиссиясынын жыйналышы

 

                                Т ОК Т ОМ      К Ы Л А Т;

 

1.    Ноокат шаардык кеёешинин търагасын шайлоого добуш бер\\ \ч\н бюллетендин формасы бекитилсин.

2.    Эсептъъ комиссиясынын №2 протоколун бекитип бер\\ Ноокат шаардык кеёешинин сессиясынан суралсын.

 

           Эсептъъ  комиссиясынын

 

 

                                                               

 

                        Търайымы  :                                    Сидикова Ш.Х.                                       

      Катчысы   :                                      Имарова И.И.    

                         М\чъс\     :                                      Кадирбаев Т.Т.

 

 

 

Депуттардын Ноокат шаардык кенешинин  търагасын  шайлоо боюнча жабык жашыруун добуш бер\\н\ ъткър\\ боюнча  эсептъъ  комиссиясынын

№3  П Р О Т О К О Л У

 

Ноокат шаары                                          11-июнь  2013-жыл

 

        Жыйналышка катышкандар;  

                                     1. Сидикова Шаирахан Хамиджановна

                                     2. Имарова Ирсалат Имаровна

                                     3. Кадирбаев  Турдумахамат Турсункулович

 

                           К/Н  ТАРТИБИНДЕГИ МАСЕЛЕ:

 

        Ноокат шаардык  кенешинин търагасын шайлоо боюнча  жашыруун добуш бер\\н\н  жыйынтыгы жън\ндъ.

1.    Жашыруун  добуш бер\\ бюллетендеринин  жалпы саны  - 21

Анын ичинде  добуш бер\\гъ  таркатылган бюллетень     - 21   Урнанын ачканда чыккан бюллетень                                     - 21

Талапкер   Гафаров Абдрахман Мамадумаровичге

 

 макул                   -  19       

 каршы                  -жок

 Баарына каршы  - 1

 Бузулганы            - 1

1.    Добуш бер\\н\н жыйынтыгы  боюнча  жалпы депутаттардын къпч\л\к  добушуна ээ  болгон талапкер

 Гафаров Абдрахман  Мамадумарович   Ноокат шаардык кеёешинин  търагасы болуп шайланды деп  эсептелинсин.

2. Эсептъъ комиссисянын  №3 протоколун  бекитип бер\\     Ноокат  шаардык кеёешинин сессиясынан суралсын.

       

           Эсептъъ  комиссиясынын

          

 

             Търайымы:-                                               Сидикова Ш.  Х.

             Катчысы:-                                                  Имарова И. И.

             М\чъс\:-                                                    Кадирбаев  Т. Т.

                               

                            

 

**********************

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IУ – шайланган)  кезексиз  II  сессиясынын заседаниесинин

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                          № II-1              11-июнь  2013-жыл       

 

1.    Шаардык кеёештеги туруктуу  комиссияларды бекит\\ жън\ндъ.

    Жогорудагы маселени угуп жана талкуулап,       депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

      Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин туруктуу комиссиялары тъмъндъг\ составда бекитилсин:

 

I .  Мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика,  коомдук уюмдар,  дин иштери  маселелери боюнча:

 

        1.Махбузов Номонжан-комиссиянын търагасы

        2.Тургунбаев Омурбек Жоробаевич-комиссиянын търагасынын орун басары

 

                                   М\чълър\:

        1. Юнусова Назакатхан Абдимуталибовна

         2. Маманова Асылкан Мамановна

        3. Рахманбердиева Равия Амановна

 

II. Бюджет ,  финансы,  экономика,  соода  маселелери боюнча :

 

        1. Кодиралиев  Абдилвохоп Абдилахатович-комиссиянын търагасы.

        2. Абдурахманов Нурулла-комиссия търагасынын орун басары

                                               

 

                                     М\чълър\:

 

        1. Мамажанов Кабулжон

        2. Жалалов Кадыр

        3. Дадажанов Махмуджан Хамидович        

III.   Билим бер\\ ,  саламаттыкты сактоо,  маданият,  спорт,

туризм,  жаштар жана  ъз алдынча  башкаруу,   социалдык коргоо маселелери боюнча:

 

          1. Имарова Ирсалат-комиссиянын търайымы.     

          2. Ахмедов Адилжан Шарабиддинович-комиссиянын  търагасынын орун басары

                                               М\чълър\:

          1. Кадирбаев Турдумахамат Турсункулович

           2. Моминов Махмуджон  Турдукулович

 

 

  IYМуниципиалдык  менчик ,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер боюнча:

 

         1.Кабылов Алижан Абдиламитович-комиссиянын търагасы.

         2.Аттокуров Эмильбек Абдигапарович-комиссиянын  търагасынын орун басары

                                                     М\чълър\:

         1.Калдарова Бахтыгул

         2.Сидиков Шавхаджон Махмудович       

         3.Абдижапаров Хамитжан

 

2.    Токтомду аткарылышын къзъмълдъън\ ъз\мъ  аламын.

 

 

 

Депутатардын  Ноокат   шаардык

   кеёешинин търагасы:-                                              А.Гафаров                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык  кеңешинин  (IУ – шайланган)  кезексиз  II  сессиясынын заседаниесынын

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                    № II-2                               11-июнь  2013-жыл       

 

                Ноокат шаардык  кенеши тарабынан кабыл алынган токтомдорду мамлекеттик тилде жазуу жън\ндъ.

 

                      Кыргыз Республикасынын  2013-жылдын 22-февралында “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъг\“ мыйзамына ъзгърт\\лър жана толуктоолор киргизилип, 2013-жылдын 1-мартында мыйзам к\ч\нъ киргендигинин, “Ченемдик укуктук актылары жън\ндъ” мыйзамынын 26-беренесиндеги ъзгърт\\лъргъ ылайык тиешел\\ администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында мамлекеттик тилди билген адамдардын къпч\л\г\ жашаган шарттарда жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун ък\лч\л\кт\\ органынын тиешел\\ чечими болгондо  жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун ък\лч\л\кт\\ органынын ченемдик укуктук актысынын мамлекеттик тилде гана кабыл алынышына жол берилет деп кърсът\лгънд\\г\нъ  негиз жогорудагы маселени угуп жана талкуулап,       депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

        1.Шаардык кеёештин аймагында жашаган адамдардын къпч\л\г\       мамлекеттик тилди билгендиктен шаардык кеёештин сессиясында ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун мамлекеттик тилде гана кароога киргиз\\гъ жана мамлекеттик тилде жазууга жол берилсин.

       2.Шаардык кеёештин сессиясында ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун мамлекеттик тилде гана кароого киргиз\\гъ жана мамлекеттик тилде жазууга жол берилгендиктен токтомдорду расмий тилге которбой Ош облустунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгы аркылуу Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине мамлекеттик реестрине киргиз\\ \ч\н жънът\лсун.

        3.Токтомдун аткарылышын  къзмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат    шаардык кеёешинин мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика,  коомдук уюмдар,  дин иштери  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Депутатардын  Ноокат   шаардык

 кеёешинин търагасы:-                                              А.Гафаров                   

 

 

 **********************

Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин (IV-шайланган)      кезексиз   III- сессиясынын заседаниеси

Токтом

  Ноокат шаары                                       №III-1                             20–июнь  2013-жыл

Ноокат шаар  мэриясынын  2012-жылдын    жыйынтыгы менен  бюджетке ашыкча т\шкън акча каражатын иштет\\ жън\ндъ. 

Ноокат шаарынын аймагындагы ички жолдорду ондоо боюнча   Ноокат шаарынын  тургундарынын  демилгеси менен жыл сайын  къчълъргъ асфальт бастырууга  шаардын тургундары тарабынан жакшы кън\л бурулуп,  ъз ара акча топтошуп,  колунда бар ишкерлер  демъърч\л\к кылып,  жардамдардарын  берип жатышат. Ноокат шаарынын мэриясынын  2012-жылдын жыйынтыгы менен ашыкча т\шкън акча каражатын иштет\\  максатында депутаттардын Ноокат  шаардык  кеёеши 

                                                  ТОКТОМ         КЫЛАТ:

1. Шаар Маала къчъс\,  XXV Партсьезд   жана  Тапвалдиев  къчълър\н\н   жашоочулары тарабынан    жолго   асфальтто \ч\н бир топ иш аткарылганынын эсепке алып,  Ноокат шаар мэриясынын   2012-жылдын жыйынтыгы менен  ашыкча т\шкън акча каражатынын эсебинен  7368,5  мин  сом акча каражаты т\з\лгън локалдык сметанын негизинде къчъ-къчълърга    ажыратылып берилсин.

 2. Депутаттардын  Ноокат  шаардык кеёешинин 2012-жылдын  21-ноябрындагы  № XXX-1   токтомунда каралган А.Туланов къчъс\нъ трансформатор сатып алуу \ч\н  130 ,0 мин сом акча каражаты    ажыратылган,  бирок  ушул  акча каражаты 2012 -жылы аткарылбай калгандыгы \ч\н 2012-жылдын жыйынтыгы менен  ашыкча т\шкън акча  каражаты  эсебинен  ажыратылып  берилсин.

 3 .Депутаттардын  Ноокат  шаардык кеёешинин 2012-жылдын  21-ноябрындагы  № XXX-1   токтомунда каралган Тапвалдиев  къчъс\нъ трансформатор  ондоо \ч\н   21 ,0 мин  сом  акча  каражаты     ажыратылган,   бирок  ушул  акча каражаты 2012-жылы аткарылбай калгандыгы \ч\н  2012-жылдын  жыйынтыгы менен  ашыкча т\шкън акча каражаты эсебинен  ажыратылып  берилсин.

4. Депутаттардын  Ноокат  шаардык кеёешинин 2012-жылдын  21-ноябрындагы  № XXX-1   токтомунда каралган  Б.Абдраимов къчъс\нъдъг\ эски трансформаторду жылдыруу   \ч\н  ошондой эле т\нк\ жарык бер\\н\ жакшыртууга жана светофор \ч\н жаёы трансформатор  алууга  550 ,0  мин сом акча каражаты ажыратылган,  бирок  ушул  акча каражаты 2012-жылы аткарылбай калгандыгы \ч\н  2012-жылдын жыйынтыгы  менен  ашыкча т\шкън акча каражаты эсебинен ажыратылып берилсин.

5. Депутаттардын  Ноокат  шаардык кеёешинин 2012-жылдын  21-ноябрындагы  № XXX-1   токтомунда каралган  Жуков  къчъс\нъ  столбаларды алмаштыруу \ч\н   25 ,0 мин сом   ажыратылган,  бирок  ушул  акча каражаты 2012-жылы аткарылбай калгандыгы \ч\н 2012-жылдын жыйынтыгы менен  ашыкча т\шкън акча каражаты эсебинен ажыратылып берилсин.

 6. Бардык жогоруда  ажыратылган  8094,5 мин сом  акча каражаты  ЖКХ  Субсидя    статьясына  ажыратылсын.

 7. Депутаттардын  Ноокат  шаардык кеёешинин 2012-жылдын  21-ноябрындагы  № XXX-1   токтомунда каралган мектептердын Х.Самиев атындагы  орто мектебине 19,4 мин сом, Н.Крупская атындагы орто мектебине 28,1 мин сом,  А.Абдуллаев атындагы  орто мектебине 20,3 мин сом,  У.Салиева атындагы балдар бакчасына  29,0 мин сом, Курманжан Датка атындагы балдар бакчасына 18,0 мин сом акча кражаты, Балапан балдар бакасына  2,0 мин сом,  баардыгы болуп  116,8 мин сом  акча каражаттары   ажыратылган,  бирок  ушул  акча каражаты 2012-жылы аткарылбай калгандыгы \ч\н 2012-жылдын жыйынтыгы менен  ашыкча т\шкън акча каражаты эсебинен ажыратылып берилсин.

 8. Ноокат шаар мэриясынын  аймагындагы мектептердин  1-4 класста  окуган окуучулар  \ч\н  Республикадан келген акча каражаты  2012-жылы толук аткарылбай калгандыгы \ч\н  2012-жылдын жыйынтыгы менен  ашыкча т\шкън акча каражаты эсебинен  90,0 мин сом   ажыратып берилсин.                                                                                                                                                               

 9.Ноокат шаар мэриясынын  аймагындагы мектептерде  иштеген  кызматкерлердин эмгек акысы \ч\н Республикадан келген акча каражаты  2012-жылы толук аткарылбай калгандыгы \ч\н  2012-жылдын жыйынтыгы менен  ашыкча т\шкън акча каражаты эсебинен  25,0 мин сом   ажыратып берилсин.                                                                                                                                                               

 10.Ноокат шаардык мэриясынын атайын эсеп счетуна 2012-жылы балдар бакчасында тарбияланып жаткан балдардын взносун эсебинен т\шкън 54,1 мин сом акча каражатын балдар бакчасындагы балдардын тамак ашын сатып алуу  \ч\н ажыратылсын.

 11.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат шаардык  кеёешинин алдындагы     бюджет,   финансы,  экономика,   соода маселелеры  боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылысын.

 


       Депутаттардын Ноокат  шаардык

           кеёешинин төрагасы:                                                         А.Гафаров

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТТАРДЫН  НООКАТ ШААРДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ

(IV   ШАЙЛАНГАН ) III   СЕССИЯСЫНЫН ЗАСЕДАНИЕСИНИН

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                   III-2                                 20-  июнь  2013-жыл

                                                                                Депутаттардын Ноокат шаардык

                                                                      кеёешинин алдындагы курулуш

                                                                      жана жер пайдалануу боюнча

                                                                       комиссиянын курамын ъзгърт\\ 

                                                                       киргиз\\   жън\ндъ.

 

           Депутаттардын Ноокат шаардык   кеёешинин алдындагы курулуш  жана жер пайдалануу боюнча  комиссиянын курамына ъзгърт\\ киргиз\\ максатында депутаттардын  Ноокат шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.     Депутаттардын Ноокат шаардык    кенешинин алдындагы курулуш  жана жер пайдалануу боюнча  комиссиясынын курамы депутаттардын Ноокат шаардык кенешине 2013-жылдын 26-майында шайлоо ъткънд\г\нъ  байланыштуу тъмъндъг\чъ  ъзгърт\лс\н.

2.     Депутаттардын Ноокат шаардык    кенешинин алдындагы курулуш  жана жер пайдалануу боюнча  комиссиясы тъмънк\ курамда бекитилсин:

              

1.     Тажибаев Данияр Абдимаматович-комиссиянын търъгасы Ноокат шаарынын вице-мэри.

2.     Мурзахмедов Шергазы-комиссиянын търъгасынын орун басары, Ноокат райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо департаментинин башчысы.

3.     Алибаев Исирапил Османович-комиссиянын търъгасынын орун басары, Архитектура жана курулуш бъл\м\н\н башчысы, райондун башкы архитектору.

4.     Саланов Кылычбек Арзыбекович-комиссиянын катчысы, Ноокат шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик башкармасынын башчысы

5.      Норматов Махамадсоли-комиссиянын м\чъс\,  Ноокат шаар мэриясынын ФЭБ башчысы.

6.Анарбаев Молдобай - комиссиянын м\чъс\, Ноокат санитардык-эпидемиологиялык къзъмълдъъ борборунун кызматкери.

 

7.Калдарова Бактыгул-комиссиянын м\чъс\, депутаттардын Ноокат шаардык кенешинин депутаты.

 

8.Кабылов Алижан-комиссиянын м\чъс\, депутаттардын Ноокат шаардык кенешинин депутаты.

 

9.Гуламов Одилжан-комиссиянын м\чъс\, Ноокат райондук      ЪКБ нын башчысы.

 

3.Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат шаардык кенешинин  муниципиалдык менчик, ънър жай, курулуш, экология жана агрардык маселелер боюча туруктуу комисиясына тапшырылсын.

 

Депутаттардын Ноокат

шаардык кенешинин търагасы:-                                         А.Гафаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык Кенешинин  (IV – шайланган) кезексиз 

    III  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

      Ноокат шаары                          № III-3                        20-июнь  2013-жыл   

“Укук Профи”  ЖЧКга акча каражатын которуп берүү жөнүндө 

                Ноокат шаар кенеши тарабынан кабыл алынган токтомдорду расмий тилге которуп, Ош облустук Юстиция башкармалыгына мамлекеттик жана расмий тилде тапшырылат. Шаардык кенештин токтомдору негизинен мамлекеттик тилде кабыл алынгандыктан,  аны расмий тилге которууда бир топ убакытты талап кылат жана шаардык кенештин атайын веб-сайты түзүлбөгөн. Шаардык кенеште веб-сайт жоктугунан, расмий тилге которууда адистер жетишсиз болгондуктан “Укук Профи” ЖЧКга акча каражатын  которуп бер\\ максатында депутаттардын Ноокат шаардык Кенеши

                                                     ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1.  Ош шаарындагы “Укук Профи”  ЖЧКсы  менен шаардык кенештин токтомдорун расмий тилге которуу, Областтык Юстиция башкармалыгынын веб-сайтына жайгаштыруу жана тапшыруу  боюнча 2012-жылдын 9-октябрында т\з\лгън келишим эске алынсын.

2.  Ноокат шаардык кенешинин кабыл алынган токтомдорун расмий тилге которуу \ч\н Ноокат шаардык кенешинин 2012-жылдын 30-мартындагы №XXVI-I токтому менен жыл ичинде ашыкча түшкөнкирешенинэсебинен ар бир расмий тилге  которулган токтомго  300 (үч жүз) сомдон, жалпысы болуп 10 500 (он миё беш ж\з) сом акча каражаты ажыратылып берилсин.

3. Керектүү акча каражаты менен каржылоо Ноокат шаар мэриясынын финансы –экономикалык бөлүмүнө ж\ктълс\н.

5.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат шаардык  кеёешинин алдындагы     бюджет,   финансы,  экономика,   соода маселелери  боюнча  туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

 

  Депутаттардын Ноокат

  шаардык  кенештин  төрагасы:                                         А.Гафаров

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз III сессиясынын заседаниеси

                                                                    ТОКТОМ

Ноокат шаары                                           № III-4                         20-июнь  2013-жыл

 

 Ноокат шаарынын аймагындагы Ноокат РС ОСТО (СТКУ) мекемесине генерал-майор Султанов Шерикбай Ганыевичтин атын бер\\  жън\ндъ

 

    Ноокат шаарынын аймагындагы Ноокат РС ОСТО мекемесине  Кыргыз Республикасынын  армиясында  къп жылдар бою   эмгек сиңирип келе жаткан  генерал-майор Султанов Шерикбай Ганыевичтин атын коюу боюнча Ноокат РС ОСТО (СТКУ) жамаатынын  2012-жылдын 29-октябрындагы №2 протоколун карап чыгып жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар” жън\ндъг\ Мыйзамына ъзгърт\\лър киргиз\\ жън\ндъг\ 2008-жылдын 21-июлундагы №159 Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2008-жылдын 19-августундагы №467-токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасындагы географиялык обьекттердин атын атоо, атын ъзгърт\\, географиялык аталыштарды эсепке жана каттоого алуунун  тартиби  жън\ндъг\”  жобонун негизинде депутаттардын  Ноокат шаардык rеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат шаарынын аймагындагы Ноокат РС ОСТО (СТКУ) мекемесине  Кыргыз Республикасынын армиясында къп жылдар  эмгек сиңирип келе жаткан генерал-майор Султанов Шерикбай Ганыевичтин  атын коюу боюнча Ноокат РС ОСТО (СТКУ) жамаатынын  2012-жылдын 29-октябрындагы №2 протоколу канааттандырылсын жана Ноокат шаарынын аймагындагы  Ноокат РС ОСТО (СТКУ) мекемесине  Кыргыз Республикасынын армиясында къп жылдар бою  эмгек сиңирип келе жаткан  генерал-майор Султанов Шерикбай Ганыевичтин  аты коюлсун.

 

             2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө   Депутаттардын Ноокат шаардык     кенешинин алдындагы  мыйзамдуулукту сактоо,  депутаттык этика,  коомдук  уюмдар,  дин иштери   боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Депутаттардын Ноокат

     шаардык кеёешинин търагасы:                              А.Гафаров

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз III сессиясынын заседаниеси

                                                                  

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                       № III-5                        20-июнь  2013-жыл

Ноокат аймактык шайлоо комиссиясын курамына м\чъл\ккъ талапкерлерди сунуш кылуу жън\ндъ.

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум откоруу боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъгу”  Кыргыз Республикасынын мыйзамын, “Шайлоо комиссияларын тузуунун жана таркатуунун тартиби жън\ндъг\”, “ шайлоо комиссияларынын резервин тузууунун жана аны менен иш алып баруунун тартиби жън\ндъг\” Жоболордун талаптарына ылайык Ноокат шаардык кеёешинин аймагында жайгашкан Х.Холдаров кочосунун 2013-жылдын 17-июнундагы №1, Ленин кочосунун 2013-жылдын 17-июнундагы №1, А.Абдуваитов орто мектебинин  2013-жылдын 17-июнундагы №1, Ноокат “Суу канал” ишканасынын 2013-жылдын 14-июнундагы №1 протоколдорунун негизинде откон эмгек жамааттары сунуш кылган Ноокат аймактык шайлоо комиссиясынын м\чъл\г\нъ талапкерлерлерди талкуулап коруп Ноокат шаардык кеёеши

                                           

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1. Ноокат аймактык шайлоо комиссиясын курамына м\чъл\ккъ талапкерлерди сунуш кылган Ноокат шаардык кеёешинин аймагында жайгашкан Х.Холдаров кочосунун 2013-жылдын 17-июнундагы №1, Ленин кочосунун 2013-жылдын 17-июнундагы №1, А.Абдуваитов орто мектебинин  2013-жылдын 17-июнундагы №1, Ноокат “Суу канал” ишканасынын 2013-жылдын 14 июнундагы №1 протоколдорун бекитуу менен аталган аймактык шайлоо комиссиясынын м\чъл\г\нъ  Ноокат шаардык кеёешинин тургундары: Юсупов Шавкат Мамарасулович, Ошурбакиева Клара Нурахуновна, Мурзакулова Махирахон Мамиржановна жана Камалов Замирбек Эсеналиевичтерди   талапкеликке сунуш кылынсын.

(Протоколдор жана башка тиешелуу документтер тиркелет)

  1. Токтомду бекитип беруу жагы Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум откоруу боюнча борбордук комиссиясынан суралсын.

 

Ноокат шааардык

кеёешинин търагасы:                                          А.Гафаров

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз III сессиясынын заседаниеси

                                                                 

ТОКТОМ

Ноокат шаары                    № III-6                        20-июнь  2013-жыл

Ноокат  шаар мэриясынын аймагындагы Бостон кварталынын “Малбазар” участкасына  курулуучу ФАП  \ч\н жазылган проектти   бекит\\ жън\ндъ.

Кыргыз Республикасынын Каржы Министрлигинин  алдындагы т\ртк\ бер\\ч\  грантка жазылган проектти колдоо \ч\н  депутаттардын  Ноокат шаардык кеёеши талкулап

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Жазылган  проект Ноокат шааардык кеёешинин депутаттары тарабынан толугу менен  колдоога алынып бекитилсин .

2.Бекитилген проекттин негизинде  Ноокат  шаар мэриясынын  жергиликт\\  бюджетинин эсебинен  10 %  акча каражаты  330,0 миё  сом  ажыратылып берилсин.

 3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат   шаардык  кеёешинин алдындагы     бюджет,   финансы,  экономика,   соода маселелери  боюнча  туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

 

Ноокат шааардык

 кеёешинин търагасы:                                          А.Гафаров

 

                           

 **********************

 

 

  

Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин  (IV – шайланган) кезектеги                                 IV  сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     № IV-1                   6-июль  2013-жыл

 

Ноокат шаардык кенешинин 2011-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2013-жылга  шаардык кенешинин бюджетин бекит\\ жън\ндъ.

Ноокат шаардык кенешинин 2011-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2013-жылдын бюджети жън\ндъг\  маселени Кыргыз Республикасынын 2013-жылга Республиканын бюджети жън\ндъг\ мыйзамдын негизинде  Ноокат шаардык кенешинин 2013-жыл \ч\н иштеп чыгылган бюджеттин долбоорун   шаардык кенештин  бюджет, финансы,  экономика соода маселелери  боюнча туруктуу комиссиясынын заседаниесинде  тийишт\\  мекеме уюмдардын жетекчилеринин катышуусу  менен каралып такталгандыгын, туруктуу комиссия тарабынан киргизилген т\зът\\лърд\н  негизинде депутаттардын Ноокат шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.     2013-жылга Ноокат шаардык кенешинин бюджетинин кирешелери жана чыгашалары боюнча 80780,3 мин сом эсебинде бекитилсин.

2.     2013-жылга Ноокат шаардык кенешинин бюджетинин кирешелерин т\з\\ч\ булактары  №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

3.     Ноокат шаардык кенешинин  бюджетин чыгашалары боюнча багыттар №2 тиркемеге ылайык аныкталсын.

4.     Ноокат шаардык кенешинин бюджетинин чыгаша бъл\г\н 2013-жылга т\шкън кирешелердин жана гранттардын чегинде ошону менен бирге биринчи кезекте негизги статьяларга (эмгек акы, соц.фондго чегер\\, тамак аш жана социалдык женилдиктерге) каржылануу белгиленсин.

5.      Ноокат шаардык кенешин 2011-жылдагы  бюджетинин  кирешелер бъл\г\ 54075,7 мин сомго, чыгаша болугу 56497,8 мин сомго аткарылгандыгы бекитилсин.

6.     Шаардык кенешинин бюджетине Республикалык бюджеттен берил\\ч\ максаттуу гранттардын ълчъмдър\ 2013-жылга билим бер\\ тармагына каржылоого жумшалсын.

7.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат шаардык кенешинин    бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

             Ноокат шаардык

            кеёешинин търагасы:                                                           А.Гафаров

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз                                 IV    сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     №IV-2                   6-июль  2013-жыл       

 

Ноокат шаардык кенешинин 2011-жылдагы атайын эсебиндеги бюджетинин аткарылышы жана 2013-жылга  шаардык кенешинин атайын эсебиндеги бюджетин бекит\\ жън\ндъ.

 

           Ноокат шаардык кенешинин 2011-жылдагы атайын эсебиндегибюджетинин аткарылышы жана 2013-жылдынатайын эсебиндеги бюджети жонундогу маселени Кыргыз Республикасынын 2013-жылга Республиканин атайын эсебиндеги бюджети жонундогу мыйзамдын негизинде  Ноокат шаардык кенешинин 2013-жыл \ч\н иштеп чыгылган атайын эсебиндеги бюджеттин долбоорун   шаардык кенештин   бюджет, финанси,  экономика, соода  маселелери боюнча туруктуу комиссиясы   жана тийиштуу мекеме уюмдардын жетекчилеринин катышуусу  менен каралып такталгандыгын туруктуу комиссия тарабынан киргизилген тузотуулордун негизинде депутаттарды  Ноокат шаардык кенеши

                                              ТОКТОМ КЫЛАТ:

1        2013-жылга Ноокат шаардык кенешинин атайын эсебиндеги бюджетин кирешелери жана чыгашалары боюнча 3439,0 мин сом эсебинде бекитилсин.

 

2        Ноокат шаардык кенешинин  бюджетин чыгашалары боюнча багыттар №1 тиркемеге ылайык аныкталсын.

 

3        Ноокат шаардык кенешинин 2011-жылдагы  бюджетинин  кирешелер бъл\г\  2759,2 мин сомго, чыгаша бъл\г\ 2769,1 мин сомго аткарылгандыгы бекитилсин

 

   4    Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат   шаардык  кеёешинин алдындагы     бюджет,   финансы,  экономика,          соода  маселелери  боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылысын.

                           

                  Ноокат шаардык

                 кеёешинин търагасы:                                                 А.Гафаров

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин  (IV – шайланган) кезектеги                                 IV  сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     № IV-3                        6-июль   2013-жыл  

 

 

 

Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылга социалдык-экономикалык өнүгүү планын  бекитүү    жөнүндө.

 

 

                          Ноокат шаардык кеёешинин социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн    2013- жылга планын бекитүү боюнча маселе каралып, айтылган пикерлерди эске   алып, депутаттарды Ноокат шаардык кеёешиин заседаниясы

 

                                                   Токтом кылат:

 

  1. Ноокат шаардык кеёешинин социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн 2013-жылга планы бекитилсин.

(План тиркелет)

  1. Ноокат шаардык кеёешинин социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн пландарын аткаруу шаардагы мекеме ишканалардын, акционердик коомдордун жетекчилерине сунуш кылынсын.

3.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат шаардык  кеёешинин алдындагы     бюджет,   финансы,  экономика,          соода  маселелеры  боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылысын.

 

            Ноокат шаардык

            кеёешинин  төрагасы:                                                            А.Гафаров

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз                                 IV    сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     № IV-4                              6-июль  2013-жыл       

 

Ноокат шаардык мэриясынын 2014-2016-жылдарга  бюджетинин долбоорун бекит\\  жън\ндъ

 

Ноокат шаардык мэриясынын  2014-2016-жылдар \ч\н иштелип чыккан  бюджеттин  долбоорун  шаардык  кеёештин  бюджет, финанси, экономика соода  маселелери  боюнча  туруктуу комиссиясынын заседаниесинде тийишт\\ мекеме-уюмдардын жетекчилеринин  катышуусу менен каралып  такталгандыгынын, элден т\шкън сын-сунуштардын, турукттуу комиссия тарабынан киргизилген т\зът\\лърд\н  негизинде Депутаттардын  Ноокат   шаардык кеёеши 

  

   Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 

1.    Ноокат шаардык мэриясынын 2014-2016-жылдарга  бюджетинин  долбоорунун  кирешелери  жана   чыгашалары боюнча 2014-жылга 69539,3 мин сом  эсебинде, ал эми  2015-жылга   70589,3 мин сом ал эми 2016-жылга 70749,3 мин сом  эсебинде  бектилсин.

2.    Элден т\шкън сын-пикирлерди жана сунуштарды  эске- алып, 2014-2016-жылдарга   Ноокат шаардык мэриясынын  бюджетинин долбоорунун  чыгаша бъл\г\ т\зът\\лърд\н негизинде бекитилсин.

         3.    Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат

шаардык  кеёешинин алдындагы     бюджет,   финансы,  экономика,          соода  маселелеры  боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылысын.

 

 

                  Ноокат шаардык

                 кеёешинин търагасы:                                                 А.Гафаров

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз                                 IV    сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     № IV-5                              6-июль  2013-жыл       

 

Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-октябрында №231 кабыл алынган  салык кодексинин 327,339 беренесинин 4 – пунктуна  ылайык жана Кыргыз Республикасынын салык эмес тълъмдър жън\ндъг\ мыйзамынын 12/1 жана 12/2 беренелеринин негизинде 2013 жана кийинки жылдар \ч\н   шаар аймагында айыл –чарба  багытына арналбаган жер салыгын эсептъъдъ колдонулуучу К-1 “Калктуу конуштардын экономикалык аймактык ъзгъчъл\ктър”  коэффицентин бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-октябрындагы №231 кабыл алынган  салык кодексинин 327,339 беренесинин 4 пунктуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын салык эмес тълъмдър жън\ндъг\ мыйзамынын 12/1 жана 12/2 беренелеринин негизинде 2013-жыл жана кийинки жылдар \ч\н   шаар аймагында айыл – чарба  багытына арналбаган жер салыгын эсептъъдъ колдонулуучу К -1 “Калктуу конуштардын экономикалык аймактык ъзгъчъл\ктър”  коэффицентин кабыл алуу максатында депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

                                    ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.     Ноокат шаардык мэриясынын аймагындагы айыл чарба багытына арналбаган жер салыгын эсептъъдъ колдонулуучу К-1 “Калктуу конуштардын экономикалык аймактык ъзгъчъл\ктър ” коэффиценти 1,2 ълчъм\ндъ бекитилсин жана 2013-жылдын 1-январынан баштап колдонууга киргизилсин.

2.     Ноокат шаардык мэриясынын аймагындагы “м\лк салык” салууда К-2 зоналык коэффициенти  1 ълчъм\ндъ бекитилсин жана 2013-жылдын 1-январынан баштап колдонууга киргизилсин.

3.     Ноокат шаардык мэриясынын аймагындагы калктын мекеме-ишканалардын топтогон таштандыларды алып чыгуу жыйымынын ставкалары №1-тиркемесине  ылайык  бекитилсин жана 2013-жылдын 1-январынан баштап колдонууга киргизилсин.

4.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёешинин төрагасы:                                                             А.Гафаров

 

 

 

 

 

Приложение №1 к постановлению   Ноокатского городского кенеша депутатовIV-5   от 6-июля   2013 – год

 

тарифы на вывоз мусора

 

Категория потребителя услуг

ед. изм.

годовой тариф на вывоз мусора

Примечание

1

население

сом

50

на каждую семью

2

учреждения

сом

50

на каждого работника

3

предприятия автосервиса автомойка,

АЗС, СТО, авторемонтные мастерские,станция вулканизации)

сом

70

на каждого работника

4

торговля (магазин,киоски,

ларьки, рынки, мини рынки)

сом

50

на каждого работника

5

предприятия общественного

 питания

сом

60

на каждого работника

6

прочие потребители

(сферы услуг, баня и др.)

сом

50

на каждого работника

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  депутатов

 Ноокатского городского кеёеша:-                                                       М. Ярматов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз                                 IV    сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     № IV-6                              6-июль  2013-жыл       

 

 

 

Ноокат   шаар мэриясы Кыргыз Республикасынын салык кодексинин колдонууга киргиз\\ \ч\н  2008-жылдын 17-октябрындагы №231 мыйзамынын  3-беренесинин     талаптарына ылайык   жер жана мүлк (айыл –чарба  багытындагы, айыл чарба багытындагы эмес, тамарка жана 1,2,3-топтогу мүлк салыктары) салыктарын  кабыл алуу  жөнүндө

 

Ноокат   шаар   мэриясы   Кыргыз Республикасынын салык кодексинин колдонууга   киргиз\\   \ч\н    2008 жылдын  17-октябрындагы  №231 мыйзамынын     3-беренесинин     талаптарына ылайык   жер жана мүлк (айыл –чарба  багытындагы,  айыл чарба багытындагы эмес, тамарка жана 1,2,3-топтогу мүлк салыктары) салыктарын  кабыл алуу  максатында депутаттардын Ноокат шаардык кенеши

 

                                    ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Ноокат   шаардык мэриясы Кыргыз Республикасынын салык кодексинин    колдонууга киргиз\\  \ч\н  2008-жылдын 17-октябрындагы №231 мыйзамынын   3- беренесинин   талаптарына ылайык  жер жана мүлк (айыл –чарба  багытындагы, айыл чарба багытындагы эмес, тамарка жана 1,2,3-топтогу мүлк салыктары)  2014-жылдын 1-январынан баштап  салыктары кабыл алынсын.

 

   

 2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

 

 

Ноокат шаардык

кеёешинин төрагасы:                                                             А.Гафаров

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз                                 IV    сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     № IV-7                              6-июль  2013-жыл

      

Ноокат шаардык мэриясынын муниципиалдык менчик башкармасынын 2013-жылдын бюджетин бекит\\ жън\ндъ.

      

Ноокат шаардык кеёешинин муниципиалдык менчик, ънър жай, курулуш, экология жана агрардык маселелер боюнча комиссиясында талкуулап, карап чыгып  Ноокат шаардык мэриясынын алдындагы муниципиалдык менчик башкармасынын 2013-жылдагы бюджетин бекит\\ боюнча депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

1        Ноокат шаарынын алдында т\з\лгън муниципиалдык менчик башкармасынын м\лктър\н  сатуудан жана ижарага бер\\дън, салык эмес кирешелерден т\шкън  акча-каражаттарынын  жалпы кълъм\ 2013-жылга 1059,6 мин сомго бекитилсин.

 

2        Ноокат шаардык мэриясынын алдында т\з\лгън муниципиалдык менчик башкармасынын  2013-жылга бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\г\ 345,1  мин сом эсебинде  бекитилсин.

 

3        Муниципиалдык менчик башкармасынын жаныдан т\з\лгън штаттык тартиби жана 2013-жылдын жылдыгына карата чыгашалар сметасы бекитилсин.

 

4        Ноокат шаарынын аймагындагы муниципиалдык менчик  м\лктър\н сатуудан жана ижарага бер\\дън, салык эмес кирешелерден т\шкън  акча-каражаттарынын 35% муниципиалдык менчик башкармасынын  ишмердигин алып барууга жумшалсын, ал эми калган 65% шаар мэриясынын  эсебине ай сайын которулсун жана кирешени къбъйт\\ максатында киреше булактарын табуу муниципиалдык менчик башкармасынын башчысы К.Салановго тапшырылсын.

 

5        Ноокат шаар мэриясынын башкы эсепчисине ай сайын муниципиалдык менчик башкармасынын финансылык иштери боюнча отчет берип туруу  муниципиалдык менчик башкармасынын эсепчиси Р. Коконбаевке милдеттендирилсин.

6        Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин муниципиалдык менчик, ънър жай, курулуш, экология жана агрардык маселелер боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

           Ноокат шаардык

           кеёешинин търагасы:                                                    А.Гафаров

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз    IV    сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     № IV-8                              6-июль  2013-жыл

 

 

Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы  мектеп жана балдар  бакчаларында эмгектенип жаткан педагогикалык кызматкерлерге  коммуналдык  жардам кърсът\\  жън\ндъ

 

 

              Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы  мектеп жана балдар  бакчаларында эмгектенип жаткан педагогикалык кызматкерлерге коммуналдык  жардам кърсът\\   максатында депутаттардын Ноокат шаардык кенеши

 

                                                    ТОКТОМ КЫЛАТ    

 

1.Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы  мектеп жана балдар  бакчаларында эмгектенип жаткан педагогикалык кызматкерлерге коммуналдык  жардам  бер\\ жагы белгиленсин.

 

 

 2. Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы   мектептердин жана балдар  бакчаларында эмгектенип жаткан  педагогикалык кызматкерлерге    2013-жылдын  1-августунан баштап,  2013-жылдын 31-декабрына  чейин  ар ай сайын  ар бир тарбиячыга 500 сомдон  жалпысы болуп  715,0 мин сом  акча  каражаты жергиликт\\      бюждеттин эсебинен     ажыратылып берилсин.

 

 

3.Токтомдун аткарылышын  къзмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин     бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёешинин төрагасы:-                                                           А.Гафаров

 

 

 

 

 

 Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз    IV    сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

Ноокат шаары                 № IV-9                              6-июль  2013-жыл

                                                                          Ноокат шаарынын 2013-2017-жылдарга карата экономикалык ън\г\\с\н\н стратегиясы жън\ндъ.

 

Шаардын экономикалык кубаттуулугун арттыруу  максатында жана калктын калыё катмарын къйгъйл\\ маселелерин чеч\\ \ч\н шаардын аймактарында инвестицияларды тартуу багытында Ноокат шаар мэриясы тарабынан 2013-2017-жылдарга карата шаардын экономикалык ън\г\с\н\н стратегиясы иштелип чыгылды.  Шаардын экономикалык ън\г\\с\н бекемдъъ \ч\н болгон м\мк\нч\л\ктърд\ мобилизациялоо максатында жана Ноокат шаарынын 2013-2017-жылдарга карата экономиалык ън\г\\с\н\н стратегиясы жън\ндъг\ маселени карап, Ноокат шаардык кеёеши

 

                            ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Ноокат шаарынын 2013-2017-жылдарга карата экономикалык ън\г\\с\н\н стратегиясы бекитилсин.(тиркеме тиркелет)

 

2.Ноокат шаарынын 2013-2017-жылдарга карата бекитилген экономикалык ън\г\\с\н\н стратегиясын керек болгон учурда зарылчылыкка жараша жана ар т\рд\\ донордук уюмдар, инвесторлор менен иштъъгъ жагымдуу шарттарды т\з\\ максатында кошумча алымчаларды,  толуктоолорду ар дайым киргизип туруу Ноокат шаар мэриясынын финансы экономика бъл\м\нъ тапшырылсын

 

3.Токтомдун аткарылышын  къзмълдъъ жагы  Ноокат шаардык кенешинин     бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Ноокат шаардык

кеёешинин төрагасы:-                                                           А.Гафаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезексиз    IV    сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                № IV-10                             6-июль  2013-жыл

 

Ноокат шаардык кеёешинин регламенти жън\ндъ

 

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жънъндъг\»  мыйзамын жетекчиликке алып, Ноокат шаардык кеёеш

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 

1.Ноокат шаардык кеёештин Регламенти бекитилсин.

(тиркелет).

 

2.Ноокат шаардык кеёештин  Регламентин  Ош шаары жана Ош облустук  юстиция башкармалыгынан мамлекеттик каттоодон  нормативдик  укуктук  акты катары ъткър\п бер\\ жагы суралсын.

 

3.Бул токтомдун  аткарылышын  къзъмълдъън\ ъз\мдъ калтырам.

 

 

 

 Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноокат шаардык кеңешинин   2013-жылдын 6-июлундагы                             кезексиз  IV чакырылыш IV сессиясынын №10 токтомуна №1 тиркеме

                                                  

                                        

 

Ноокат шаардык кеңешинин

РЕГЛАМЕНТИ

 

I БӨЛҮК. ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ИШ-АРАКЕТТЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ

1-глава. Бул регламентте колдонулуучу терминдер

2-глава. Жалпы жоболор

3-глава. Шаардык кеңештин жаңы чакырылышынын биринчи сессиясы

4-глава. Шаардык кеңештин жетекчилиги

5-глава. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиясы

II  БӨЛҮК. ДЕПУТАТТЫК ФРАКЦИЯЛАР

6-глава. Депутаттык фракциялар жөнүндө жалпы жоболор

7-глава. Депутаттык фракциялардын иши

III  БӨЛҮК. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ИШИН УЮШТУРУУ

8-глава. Шаардык кеңештин сессиясын даярдоо жана өткөрүү  тартиби

9-глава. Добуш берүү жана чечимдерди кабыл алуу тартиби.

        10-глава. Шаардык кеңештин жыйынында катышуучулардын тартиби жана этикасы

IV БӨЛҮК. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ЧЕНЕМ ЖАРАТУУ ИШИ, ШААРДЫК КЕҢЕШТИН  ТОКТОМДОРУН КИРГИЗҮҮ, КАРОО ЖАНА КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ

11-глава. Токтомдун формасына жана түзүмүнө коюлуучу жалпы талаптар

12-глава. Шаардык кеңешке токтомдун долбоорлорун киргизүү

13-глава. Шаардык кеңештин токтомдорун кабыл алуу

14-глава. Кабыл алынган токтомдорду жол-жоболоштуруу тартиби

15-глава. Үстүбүздөгү жылга Ноокат шаарынын бюджетин кароо жана кабыл алуу,  анын аткарылышы жөнүндө отчетту угуу  өзгөчөлүгү

16-глава. Токтомдордун аткарылышына къзъмъл ж\рг\з\\

17-глава. Шаардык кеңештин сессияларынын жана башка органдарынын жыйналыштарынын протоколу

V БӨЛҮК. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУ ТАРТИБИ

18-глава. Шаардык кеңештин ишин пландоо

19-глава. Мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу тартиби

20-глава. Ноокат  шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө тартиби

21-глава. Шаардык кеңеш тарабынан контролдук ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу тартиби

VIБӨЛҮК. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН АППАРАТЫК Т/З/М/.

22-глава. Шаардык кеңештин регламентин сактоого къзъмълд\ жүзөгө ашыруу тартиби жана аны бузгандыгы үчүн жоопкерчилик чаралары

Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруусу жөнүндөг\", "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөг\", "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндөг\", "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндөг\" мыйзамдарынын, жергиликтүү кеңештердин иш-аракеттерин, иш-кагаздарды жүргүзүүнү уюштуруу, муниципалдык кызматта болууну жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде иштелип чыккан.

 Ноокат шаардык кенешинин дареги : Ош облусу,  Ноокат району, Ноокат шаары, Мирмахмудов  көчөсү №20 үй.

I БӨЛҮК

 

ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ИШ-АРАКЕТИНИН НЕГИЗДЕРИ

1-глава

Бул регламентте колдонулуучу терминдер

 

1. Бул Регламенттеги төмөндө келтирилген аныктамалар жана түшүнүктөр төмөнкүдөй мааниге ээ:

шаардык кеңештин ченемдик укуктук актыларынын базасы - шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган жана катталган ченемдик укуктук мүнөздөгү токтомдордун жыйнагы;

компетенция - мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын юридикалык жактан белгиленген укуктарынын жана милдеттеринин жыйындысы;

кызыкчылыктардын кагылышуусу - аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарууда депутаттардын мүлктүк же башка жеке кызыкчылыктарынын коомдук жана мамлекеттик (улуттук) кызыкчылыктар менен каршы келген кырдаал;

ченемдик укуктук актынын долбоорунун лингвистикалык экспертизасы юридикалык техниканын эрежелеринин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен мыйзам долбоорунун текстинин заманбап кыргыз жана орус тилдеринин ченемдерине ылайыктуулугун баалоо жана грамматикалык, синтаксистик, стилистикалык, логикалык, редакциялык-техникалык каталыктарды жана терминдерди колдонуудагы каталыктарды четтетүү боюнча сунуштамаларды берүү;

ченемдик укуктук акт - шаардык кеңештин компетенциясынын чегинде укук ченемдерин (укуктук ченемдерди) белгилөөгө, өзгөртүүгө же жокко чыгарууга багытталган, аныкталган формадагы расмий документ;

ченем жаратуу иш-аракети - токтомдорду даярдоо, экспертизалоо, кабыл алуу (чыгаруу), өзгөртүү, толуктоо, чечмелөө, алардын колдонулушун токтотуу, күчүн жоготту деп табуу же болбосо жокко чыгаруу боюнча илимий жана уюштуруу иштери;

ченем жаратуу техникасы - ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо эрежелеринин системасы;

ыйгарым укуктар - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздөрүнө жүктөлгөн иш-милдеттерди аткарууга багытталган белгилүү бир ишти жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган укугу;

жыйындын протоколу - жыйындын жүрүүсүндө жүргүзүлгөн жазуулардын, берилген баяндамалардын, чыгып сүйлөөлөрдүн, маалымкаттардын тезистерин, чечимдердин долбоорлорунун негизинде түзүлгөн документ;

протоколдук чечим, тапшырма – сессиянын  алып баруусунун жүрүшүндө ал боюнча токтом кабыл алынбоочу шаардык кеңештин чечими, тапшырмасы;

фракция - депутаттык фракция - бир саясий партиядан тизме боюнча шайланган шаардык кеңештин депутаттарынын бирикмеси;

коалиция   -   ишин  макулдашуунун негизинде жүзөгө ашыруучу фракциялардын ыктыярдуу бирикмеси ;

Бул Регламентте колдонулуучу, бирок бул главада камтылбаган терминдер, алардын жалпы кабыл алынган маанилерине ылайык колдонулат.

2-глава

Жалпы жоболор

 

2. Ноокат шаардык кеңеш - мыйзам тарабынан белгиленген тартипте шаардык жамаат тарабынан түздөн-түз шайлануучу жана өз иш-аракетин коллегиалдуу негизде жүзөгө ашыруучу, шаардык өз алдынча башкаруусунун өкүлчүлүк органы.

 

Партиялык системасы боюнча 4 жылдык мөөнөткө шайлануучу 21 депутаттан турат.

3. Шаардык кеңеш мөөрү, штампы жана символикалары бар бланктары, банктык мекемелерде эсептик счету,  өз милдеттери боюнча жооп бере алган юридикалык жак, өзүнүн атынан сатып ала алат жана мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарын жана милдеттерин ишке ашыра алат, сотто жооп берүүчү жана дооматчы боло алат. Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамына кирген анын функцияларына жана ыйгарым укуктарына тийиштүү маселелерди өз алдынча чечет, алар тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышын камсыз кылат, алардын аткарылышына контролду жүргүзөт.

4. Шаардык кеңештин Регламенти Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган ыйгарым укуктарды шаардык кеңеш тарабынан жүзөгө ашыруу тартибин жана жол-жобосун анын ишин уюштурууну аныктайт.

5. Сессия - шаардык кеңештин жогорку органы болуп саналат. Шаардык кеңештин сессиясы кварталына  1 жолу депутаттардын жалпы санынын кеминде \чтън экисинин талабы боюнча ъткър\лът

6. Сессиянын,  фракциялардын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйындары, депутаттык жана бюджеттик угуулар, шаардык кеңештин иши менен байланышкан башка иш-чаралар шаардык кеңештин ишинин формалары болуп эсептелинет.

7. Шаардык кеңештин иши мыйзамдуулук, коллегиалдуулук, саясий көп түрдүүлүк, көп партиялуулук, объективдүүлүк, маселелерди эркин талдоо жана депутаттар тарабынан чечимдерди кабыл алуу принциптерине негизделет.

Сессияга катышуу үчүн сессияга киргизилген маселелерди кароого кызыккан жактар чакырылат.

Шаардык кеңештин сессиясы ачык өткөрүлөт.

8. Депутаттардын ыйгарым укуктары төмөнкү кызматтар менен айкалыштырууга болбойт:

а) мэр жана вице-мэр;

б) муниципалдык кызматкер;

в) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты (мындан ары Жогорку Кеңеш);

г) Өкмөттүн мүчөсү же мамлекеттик кызматкер.

9. Шаардык кеңештин депутаты өзүнүн депутаттык мандатын депутаттык ишмердикке байланышпаган максаттарда пайдалана албайт.

10. Шаардык кеңештин депутаты менчиктин түрүнө карабастан ишкананын, мекеменин, уюмдун администрациясынын демилгеси боюнча (ишкана, мекеме, уюм толук жоюлган учурлардан тышкары) иштен бошотулбайт, ошондой эле шаардык кеңеш менен алдын-ала макулдашпастан, тартип жазасы катары төмөн акы төлөнүүчү ишке (кызматка) которулбайт.

 

 

 

 

 

 

3-глава

Шаардык кеңештин жаңы чакырылышынын биринчи сессиясы

 

11. Өткөн чакырылыштагы депутаттардын ыйгарым укуктары жаңы чакырылыштагы биринчи сессиясы ачылган же шаардык кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган учурдан тартып токтотулат.

12. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы өткөн чакырылыштагы кеңештин төрагасы тарабынан жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодон кийин эки жумалык мөөнөттөн кеч эмес чакырылат.

Шаардык кеңештин биринчи сессиясын жашы боюнча улуу депутат ачат жана шаардык кеңештин төрагасы шайланганга чейин алып барат.

13. Биринчи сессияны даярдоону шаардык кеңештин аппараты жүргүзөт.

14. Шаардык кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине шаардык кеңештин төрагасын, төраганын орун басарын шайлоо, фракцияларды каттоо жана алардын лидерлерин аныктоо, туруктуу комиссиялардын тизмегин, алардын курамын жана төрагаларын бекитүү жөнүндө жана башка кеңештин ишин уюштуруунун башка маанилүү маселелери киргизилет.

15. Төрага шайлангандыгы жөнүндө токтомго сессияда төрагалык кылуучусу кол коет.

Мындан ары бардык кабыл алынган токтомго жана протоколго жаңы шайланган төрага кол коет.

4-глава

Шаардык кеңештин жетекчилиги

§1. Шаардык кеңештин төрагасы

16. Шаардык кеңештин төрагасы сессияда шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясына кирген фракциялардын депутаттарынын ичинен жашыруун добуш берүү менен депутаттардын жалпы санынан көпчүлүк добуш менен шаардык кеңештин ыйгарым укуктар мөөнөтүнө шайланат.

17. Шаардык кеңештин төрагасы кызматына талапкер шаардык кеңештин депутаттарынын алдында өзүнүн программасы менен чыгып сүйлөйт жана алардын суроолоруна жооп берет.

Ага чыгып сүйлөөгө 5 минутага чейин, суроолорго жооп берүүгө 10 минутага чейин жана жыйынтыктап чыгып сүйлөөгө 3 минутага чейин убакыт берилет.

18. Шаардык кеңештин төрагалык кызмат ордуна талапкерди жактап же ага каршы чыгып сүйлөөгө 3 минутага чейин убакыт берилет.

19. Шаардык кеңештин төрагалык кызматына талапкер жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге анын талапкерлигин киргизгенге чейин баш тарта алат. Баш тартуу добуш берүүсүз кабыл алынат.

20. Талкуулоо токтогондон кийин эсептик комиссия шаардык кеңештин төрагалык кызматына талапкерлердин фамилиясын жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизет.

21. Эгерде талапкер депутаттардын жалпы санынан көпчүлүк добуш ала албаса, жаңы көрсөтүү жүргүзүлөт.

22. Бюллетенге добуш берүү үчүн киргизилген жана депутаттардын жалпы санынан добуштун тийиштүү көпчүлүгүн ала албаган депутаттар, бул сессиядагы шайлоого талапкерлигин кайта көрсөтүүгө жол берилбейт.

23. Шаардык кеңештин төрагасынын шайлангандыгы жөнүндө шаардык кеңештин токтому кабыл алынат.

24. Шаардык кеңештин төрагасы туруктуу негизде саясий муниципалдык кызматты ээлейт жана илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык ишмердиктен тышкары, башка акы төлөнүүчү кызматты ээлөөгө укугу жок.

25. Шаардык кеңештин төрагасы:

- шаардык кеңештин сессиясын чакырат жана алып барат;

- шаардык кеңештин сессиясын даярдоого жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат, шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна киргизилүүчү маселелердин даярдыгын контролдойт;

- шаардык кеңештин токтомдоруна кол коет жана алардын аткарылышына контролду ишке ашырат;

- шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишин координациялайт;

- шаардык кеңештин аппаратынын ишин контролдоону жүзөгө ашырат;

- шаардык кеңештин төрагасынын орун басары, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын төрагалары тарабынан алардын кызматтык милдеттеринин аткарылышын контролдойт;

- фракцияларга (депутаттарга) өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда, жарандарды кабыл алууда, шайлоочулар алдында отчет берүүдө көмөк көрсөтөт, аларды маалымат менен камсыз кылат, депутаттардын укуктарынын жана милдеттерин ишке ашыруу менен байланышкан маселелерди карайт;

- шаардык кеңештин жана анын органдарынын иши жөнүндө ачык айкындуулукту камсыз кылат;

- шаардык кеңешти мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз ара башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана жарандар менен мамиледе көрсөтөт;

- шаардык кеңештин аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенишүүсүн уюштурат;

- шаардык кеңештин депутаттарынын жана аппарат кызматкерлеринин иш сапарлары тууралуу, сессиянын кароосуна материалдарды даярдоо үчүн жумушчу топторду жана комиссияларды түзүү маселелери боюнча жана ошондой эле өз компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарды чыгарат;

- Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына ылайык, шаардык кеңештин жооптуу катчысынын көрсөтүүсү боюнча шаардык кеңештин аппарат кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- шаардык кеңештин бекитилген бюджетине жана чыгымдар сметасына ылайык шаардык кеңешке бөлүнгөн каражаттарды тескейт;

- шаардык кеңештин жана анын органдарынын, депутаттардын жана аппарат кызматкерлеринин аброюн жана кадыр-баркын сактоо жана коргоо боюнча чараларды көрөт;

- шаардык кеңештин карамагында турган жайларды, курулмаларды, жабдууларды, транспортту жана ошондой эле аймактарды пайдаланууну контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын ардактуу наамдарын ыйгаруу жөнүндө өтүнүч менен кайрылат.

 

§2. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары

 

26. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары шаардык кеңештин сессиясында депутаттардын ичинен ачык добуш берүү менен депутаттардын жалпы санынан көпчүлүк добуш менен шаардык кеңештин ыйгарым укуктар мөөнөтүнө шайланат.

Шаардык кеңештин фракциялары шаардык кеңештин төрагасынын орун басары кызматына талапкерди көрсөтүү укугуна ээ.

27. Эгерде шаардык кеңештин төрагасынын орун басарына талапкер депутаттардын көпчүлүгүнүн колдоосун ала албаса, анда жаңы талкуулоо жана добуш берүү жүргүзүлө турган жаңы талапкерди көрсөтүү жүргүзүлөт.

28. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары шайлангандыгы жөнүндө шаардык кеңештин токтому кабыл алынат.

29. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары:

- Төрага жок болгон учурда анын функцияларын аткарат;

- фракциялар, туруктуу комиссиялар менен өз ара аракеттенишүүнү жүзөгө ашырат;

- шаардык кеңештин эл аралык уюмдар, мамлекеттик жана муниципалдык органдар менен өз ара аракеттенишүүсүн жүзөгө ашырат;

- төраганын тапшырмасы боюнча шаардык кеңештин сессиясын алып барат;

- шаардык кеңештин төрагасынын башка тапшырмаларын аткарат.

30. Шаардык кеңештин төрагасынын же шаардык кеңештин төрагасынын орун басарынын суранычы боюнча, аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарууга мүмкүн болбогон жагдайларга байланыштуу, шаардык кеңеш тарабынан шаардык кеңештин төрагасынын же шаардык кеңештин төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көпчүлүк добушу менен ачык добуш берүү менен шаардык кеңештин төрагасынын же шаардык кеңештин төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө токтом кабыл алынат.

31. Эгерде шаардык кеңештин төрагасынын же шаардык кеңештин төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынбаган учурда, шаардык кеңештин төрагасы же шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Кыргыз Республикасынын эмгек жөнүндө мыйзамдары тарабынан белгиленген мөөнөттө өз ыйгарым укуктарын токтотууга укуктуу.

32. Шаардык кеңештин сессиясында шаардык кеңештин төрагасы жана төраганын орун басары жашыруун добуш берүү менен өз кызматтарынан чакырылып алынышы мүмкүн. Аларды чакырып алуу жөнүндө маселени депутаттардын үчтөн биринин же фракциянын демилгеси менен киргизилиши мүмкүн.

33. Шаардык кеңештин төрагасын чакырып алуу жөнүндө чечим, эгерде ал үчүн шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмеси добуш берсе кабыл алынды болуп эсептелинет. Шаардык кеңештин төрагасын жана төраганын орун басарын чакырып алуу боюнча жашыруун добуш берүү бул Регламент тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

34. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарын чакырып алуу жөнүндө чечим, эгерде ал үчүн шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берсе кабыл алынды болуп эсептелинет.

5-глава

Шаардык кеңештин туруктуу комиссиясы

 

35. Шаардык кеңеш туруктуу комиссияларды түзөт. Шаардык кеңештин депутаттарынын комиссиялардын ишине катышуусу бул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык фракциялардын тапшырмасы боюнча жүзөгө ашырылат.

36. Туруктуу комиссиялар шаардык кеңештин түзүмдүк бөлүктөрү болуп эсептелинет жана шаардык кеңештин токтому менен кезектеги чакырылыштын депутаттарынын ыйгарым укуктар мөөнөтүнө түзүлөт.

37. Комиссиялардын тизмегин, иш багытын, сандык курамын, түзүлүш тартибин жана ишин шаардык кеңештин сессиясы аныктайт.

Комиссиялардын сандык курамы: ар бир комиссияда ар бир фракциядан депутат катышуусу керек.

Бюджет жана финансы боюнча комиссиядан тышкары, ар бир фракциядан комиссиядагы депутаттардын саны ар бир фракциядан мандаттардын санына пропорционалдуу болуусу тийиш.

Бюджет жана финансы боюнча комиссиянын курамына азчылык фракциясынын, же азчылык коалициясынан, же азчылык фракцияларынын ортосундагы макулдашуу боюнча 50 пайызы кирет.

Туруктуу комиссиялардын курамы боюнча шаардык кеңештин токтому кабыл алынат.

38. Чакырылыштын ыйгарым укуктар мөөнөтүнүн ичинде, зарыл болгон учурда шаардык кеңеш жаңы туруктуу же убактылуу комиссияларды түзүүгө жана мурда түзүлгөн комиссияларды жоюуга жана кайра түзүүгө, алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

39. Шаардык кеңештин депутаты бир эле туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат.

Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү бирдей укуктарга ээ.

Шаардык кеңештин төрагасы жана шаардык кеңештин төрагасынын орун басары туруктуу комиссиялардын курамына кире албайт.

40. Убактылуу жана жумушчу комиссияларды түзүүдө, анын курамына фракциянын чечими боюнча шаардык кеңештин каалаган депутаты кире алат.

41. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү өз курамынын ичинен комиссиянын төрагасын жана төраганын орун басарын шайлашат.

Бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиянын төрагасынан жана төрагасынын орун басарынан башка, туруктуу комиссиялардын төрагасы жана төрагасынын орун басары туруктуу комиссиянын мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушу менен шайланат.

Бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы болуп азчылык фракциядан, же азчылык фракциялар коалициясынан, же талкуулоосуз азчылык фракцияларынын ортосундагы макулдашуу боюнча өкүл шайланат. Төраганын орун басары болуп көпчүлүк коалициядан өкүл шайланат.

Туруктуу комиссиялардын төрагалары жана төрагасынын орун басарлары шаардык кеңештин сессиясында бекитилет.

42. Шаардык кеңеш тарабынан комиссиянын мүчөсү тарабынан шайлаган комиссиянын төрагасы, төраганын орун басары бекитилбеген учурда, комиссиянын мүчөлөрү анын талапкерлигин дагы бир жолу кайталап бекитүүгө же шайлоого жана комиссиянын төрагасынын жана төраганын орун басарынын жаңы талапкерлигин бекитүүгө киргизүүгө укуктуу.

43. Комиссиянын төрагасы, төраганын орун басары өз милдеттерин аткарбаган учурда, комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн чечими боюнча кайра шайланышы мүмкүн.

44. Комиссиялардын иши мыйзамдуулук, коллегиалдуулук, объективдүүлүк, маселелерди эркин талкуулоо жана чечимдерди эркин кабыл алуу принциптерине негизделет.

Комиссиялар, алардын компетенциясына кирген маселелер боюнча тийиштүү чечимдерди жана корутундуларды кабыл алышат.

45. Комиссиялар шаардык кеңештин сессиясынын алдында жооптуу жана төрагага отчет беришет.

Шаардык кеңеш төрагасы каалаган убакта комиссиянын күндөлүк иши жөнүндө отчет суроого укуктуу.

Кезектеги жыл аяктаганда комиссия шаардык кеңешке өз иши жөнүндө жазуу түрүндөгү отчет берет.

46. Шаардык кеңештин комиссиялары өз компетенциясынын чектеринде:

- шаардын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүү менен байланышкан маселелерди даярдоону жана алдын-ала кароону жүзөгө ашырат, тийиштүү корутундусу менен аларды шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна киргизет;

- шаардын социалдык-маданий жана өндүрүштүк инфраструктурасын өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негиздерин бекемдөө маселелери боюнча сунуштарды шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна киргизет;

- шаардын аймагынын экономикалык өнүктүрүү планынын жана бюджетинин долбоорлорун, пландардын жана бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетторду алдын-ала карашат, алар боюнча өздөрүнүн сунуштарын даярдашат, шаардык бюджеттин долбоорунун тийиштүү бөлүмдөрү боюнча корутундуларды жана сунуштарды берет;

- өз ишин уюштуруу маселелерин чечет;

- кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырат;

- шаардык кеңештин төрагасына каралып жаткан маселени талкуулоо үчүн башка комиссияга берүү тууралуу сунушту киргизет;

- башка комиссия тарабынан каралып жаткан маселе боюнча өз сунушун берет.

47. Шаардык кеңештин комиссиялары аларга тийиштүү болгон маселелер боюнча мамлекеттик бийликтин аймактык органдардын, жергиликтүү администрация органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчиктин түрүнө карабастан шаардын аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерин угууга укуктуу.

48. Комиссиялар карап жаткан маселелерди даярдоо үчүн шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн, ошондой эле адистерден, эксперттерден жана илимпоздордон жумушчу топторду түзүү жөнүндө сунуш киргизе алышат.

Комиссиялар алардын кароосунда болгон маселелер боюнча шаардык кеңештин башка комиссияларынын пикирин сурай алышат.

49. Комиссиялардын жыйындары зарылчылыкка, бирок айына бир жолудан кем эмес жараша чакырылат.

Комиссиянын жыйындарын өткөрүү жөнүндө комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрүн жана шаардык кеңештин башка депутаттарын, ошондой эле чакырылган жактарды үч суткадан кеч эмес шаардык кеңештин аппарат кызматкерлери аркылуу билдирет. Комиссия жашыруун жана көчмө жыйындары өткөрүүсү мүмкүн.

50. Комиссиянын жыйыны, ага комиссиянын курамынын жарымынын көбү катышканда укук ченемдүү. Комиссиянын чечими комиссиянын курамынын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

51. Комиссиянын жыйындарына бул комиссиянын мүчөсү болбогон депутаттар кеңеш берүүчү добуш укугу менен катышууга укуктуу. Алар талкууланып жаткан маселе боюнча өз пикирлерин айта алышат.

52.Комиссиялардын жыйындарынын чечимдерине жана корутундуларына комиссиянын төрагасы, ал жок болгон учурда комиссиялардын төрагасынын орун басары кол коет. Өзгөчө учурларда, комиссиянын төрагасы жана анын орун басары жок болгон учурда жыйынга катышкан комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат.

53. Бир канча комиссияларга тийиштүү болгон маселелерди талдоо жана кароо биргелешкен жыйындарда жүргүзүлөт.

54. Биргелешкен жыйындар эгерде ага ар бир комиссиянын курамынан жарымынан көбү катышканда укук ченемдүү. Комиссиялардын биргелешкен жыйынын бул комиссиялардын төрагалары ич ара макулдашуу боюнча алып барышат.

Биргелешкен жыйында каралуучу маселелер боюнча чечимдер жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алынат жана бул комиссиялардын төрагалары тарабынан кол коюлат. Эгерде төрагалардын бирөөсү комиссиялардын чечимине кол коюудан баш тарткан учурда, ал төрага болуп эсептелген комиссиянын мүчөлөрү кол коюу укугун төраганын орун басарына өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

55. Комиссиянын төрагасы:

- комиссиянын мүчөлөрүн комиссиянын дарегине келип түшкөн документтер жөнүндө маалымдайт;

- комиссиянын мүчөлөрү менен бирдикте комиссиянын отурумунун иш-планын жана күн тартибинин долбоорун түзөт;

- комиссиянын жыйынын чакырат жана керектүү документтерди жана башка материалдарды даярдоону уюштурат;

- комиссиянын чечими боюнча комиссиянын мүчөлөрүнө тапшырмаларды берет;

- комиссиянын мүчөлөрүн комиссиянын иши менен байланышкан материалдар жана документтер менен тааныштырат;

- комиссиянын мүчөлөрүнө убактылуу жана топтордун ишине катышууну сунуштайт;

- комиссияны тейлеген шаардык кеңештин аппаратынын кызматкери аркылуу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, адистерди, эксперттерди жана илимпоздорду комиссиянын отурумдарына катышуу үчүн чакырат;

- комиссиянын жыйынында төрагалык кылат;

- шаардык кеңештин төрагасы жана төраганын орун басары менен дайыма байланышта болот, аларды комиссиянын жыйынында каралган маселелер, ошондой эле, комиссиянын чечимдерин жана сунуштарын ишке ашыруу үчүн кабыл алынган чаралар жөнүндө маалымдайт;

- комиссиянын чечимдеринин аткарылышы боюнча ишти уюштурат, комиссиянын мүчөлөрүн комиссиянын аткарылган чечимдери жана анын сунуштарынын каралышы жөнүндө маалымдайт;

- жыл сайын шаардык кеңештин сессиясында комиссиянын иши жөнүндө отчет берет.

56. Комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрү менен алдын-ала макулдашуусуз маселелер боюнча мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссиянын атынан чыгып сүйлөөгө укуксуз.

57. Ар бир депутат төмөнкүлөргө укуктуу:

а) туруктуу комиссиялардын жыйындарында кароо үчүн сунуштарды киргизүүгө;

б) маселелерди даярдоого жана талкуулоого катышууга;

в) шаардык кеңештин компетенциясына кирген маселелер боюнча жергиликтүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ошондой эле менчиктин түрүнө карабастан, шаардын аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын ишин текшерүү жүргүзүү зарылчылыгы жөнүндө сунуш киргизүүгө.

Бул маселелер боюнча отчеттор жана маалыматтар комиссиялардын жыйындарында угулат.

58. Комиссиялардын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

- сунуштарды жана эскертүүлөрдү киргизүүгө:

а) комиссиянын жыйындарынын күн тартиби, талкууланып жаткан маселелердин кароо тартиби жана мааниси боюнча;

б) комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча кызмат жактарынын маалыматын угуу жөнүндө;

в) комиссиянын чечимдеринин долбооруна:

- өз сунуштарын негиздөө менен чыгып сүйлөөгө, маалымкаттарды берүүгө;

- комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалымат алууга.

59. Комиссиянын мүчөлөрү комиссиянын ишинде активдүү катышууга, анын кабыл алган чечимдерин ишке ашырууга көмөк көрсөтүүгө, комиссиянын тапшырмаларын аткарууга милдеттүү.

60. Комиссиянын мүчөсүнө комиссиянын иши маселеси боюнча туруктуу тапшырмалар берилиши мүмкүн.

Комиссия тарабынан каралуучу бардык маселелерди чечүүдө активдүү катышуу үчүн комиссиянын мүчөсүнө шарттар камсыз кылынат жана керектүү материалдар берилет.

61. Комиссиялардын мүчөлөрү комиссиялардын тапшырмасы боюнча комиссияга тийиштүү маселелерди жеринде талдап чыгат, комиссияга өз жыйынтыктарын жана сунуштарын билдирет.

Комиссиянын мүчөсү комиссиянын колдоосуна ээ болбогон сунушту шаардык кеңештин сессиясына бул маселени талкуулоодо аларды жазуу же оозеки түрүндө киргизе алат.

62. Жаңы комиссияларды түзүү, мурда түзүлгөндөрдү жоюу же кайра түзүү жөнүндө шаардык кеңештин тийиштүү токтому кабыл алынат.

Комиссияны жоюу жөнүндө шаардык кеңештин токтомун кабыл алуу менен бир эле убакта бул комиссиянын төрагасынын, анын орун басарынын тийиштүү ыйгарым укуктары токтотулат. Бул учурда шаардык кеңештин комиссиясынын төрагасын кайра чакырып алуу жөнүндө өзүнчө токтом кабыл алынбайт.

Шаардык кеңештин жаңы комиссияларын түзүү же мурда түзүлгөндөрдү кайра түзүү же жоюу маселелери боюнча чечим шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

 

II БӨЛҮК

ДЕПУТАТТЫК ФРАКЦИЯЛАР

 

6-глава

Депутаттык фракциялар жөнүндө жалпы жоболор

 

63. Шаардык кеңештин депутаттары депутаттык фракцияларга биригишет.

64. Депутаттык фракциялар (мындан ары - фракция) партиялык тизменин негизинде түзүлөт жана Ноокат  шаардык кеңеш тарабынан катталууга тийиш.

65. Фракция анын түзүлгөнү, аталышы, тизмелик курамы, лидеринин жана анын орун басарынын аты-жөнү жөнүндө жазуу түрүндө жарыяланган учурдан тартып расмий статуска ээ болот.

Фракция башка партиядан өткөн депутаттарды өз курамына киргизе албайт.

Мөөнөтүнөн мурда кеткен депутаттын ордуна келген депутат тийиштүү фракциянын мүчөсү болуп калат.

Депутаттын ал шайланган партиянын фракциясына кирүүдөн баш тартуусуна жол берилбейт.

66. Фракциянын иши төмөнкү учурларда токтотулат:

- шаардык кеңештин ыйгарым укуктары токтогондо;

- шаардык кеңеш өзүн-өзү таркатканда.

Партиянын ишинин токтотулушу же токтотулуп турушу шаардык кеңештеги анын фракциясынын укуктук абалына таасирин тийгизбейт.

67. Фракцияны алар тарабынан шайлаган лидер жетектейт.

Фракция лидеринин ыйгарым укуктары:

- шаардык кеңеште жана анын чегинен тышкары фракциянын атынан чыгат;

- фракциянын ишин уюштурат жана координациялайт;

- фракциянын чечимдерине кол коет;

- фракциянын ичинде тартипти контролдоону жүзөгө ашырат;

-фракциянын чечими боюнча шаардык кеңештин органдарына талапкерлерди сунуштайт;

-фракциянын чечимдеринин аткарылышын контролдойт;

-фракциянын чечими боюнча сессияда талкууланып жаткан маселелер боюнча, ошондой эле фракциянын коалицияга кирүүсү жөнүндө анын саясий көз карашын жарыялайт;

- шаардык кеңештин түзүмдүк бөлүктөрү менен жана жергиликтүү башкаруу органдары менен өз ара аракеттенишүүнү камсыз кылат;

-катчылыктын жана эсептөө комиссиясынын курамына өкүлдөрдү сунуш кылат-шаардык кеңештин сессиясынын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишине, ошондой эле шаардык кеңештин иш-чараларына фракциялардын мүчөлөрүнүн катышуусун камсыз кылат.

Фракциянын лидери бир эле учурда төраганын, төраганын орун басарынын кызмат орундарын ээлей албайт.

 

7-глава

Депутаттык фракциялардын иши

 

68. Фракция төмөнкүлөргө укуктуу:

-шаардык кеңеш тарабынан каралуучу маселелер боюнча саясий позициясын билдирүүгө;

-башка фракциялар менен коалицияга биригүүгө;

-шаардык кеңештин төрагасына шаардык кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө сунуш киргизүүгө;

-фракциянын өкүлүн фракциянын атынан арыздар, баяндамалар, кошумча баяндамалар, билдирүүлөр жана сунуштар менен чыгып сүйлөөгө өкүлдөөгө;

-фракциялардын жыйынына кызыккан адамдарды чакырууга, эксперттер жана адистер менен кеңешүүгө;

-шаардык кеңештин ар жылдык иш-планы боюнча сунуштарды киргизүүгө;

-шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын курамына фракция мүчөлөрүнүн талапкерлигин сунуш кылууга жана аларды чакыртып алуу боюнча сунуш киргизүүгө;

-делегациялардын курамына фракциялардын мүчөлөрүн киргизүү (чакыртып алуу) боюнча сунуш киргизүүгө;

-шаардык кеңештин ыйгарым укуктарына таандык болгон кызмат адамдарын дайындоого макулдук берүү боюнча сунуш киргизүүгө;

-Ноокат шаарынын мэри кызматына талапкерлик жөнүндө сунуш киргизүүгө;

-кээ бир маселелерди иликтөө боюнча жумушчу комиссияларды түзүү боюнча сунуш киргизүүгө;

-тигил же бул маселе боюнча угууларды өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

-Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган негиздер боюнча фракция мүчөлөрүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча сунуш киргизүүгө;

-шаардык кеңештин сессиясынын протоколуна киргизүү үчүн айрым талкууланып жаткан маселе боюнча фракциянын өзгөчө пикирин берүүгө;

- фракциянын материалдарын жана документтерин жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого, ошондой эле шаардык кеңештин сайтына жайгаштырууга;

-фракция мүчөлөрүнүн аракеттерине шайлоочулардын кайрылууларын кароого жана фракциялык тартипти чыңдоо максатында тийиштүү чараларды көрүүгө.

69.Фракциялардын коалициясы (мындан ары - коалиция) ишин коалициялык макулдашуунун негизинде жүзөгө ашыруучу фракциялардын ыктыярдуу бирикмеси болуп саналат.

Коалицияны коалицияга кирген фракциялардын лидерлери же коалициялык макулдашууда бул аныкталган болсо, коалициянын жетекчиси көрсөтөт.

70. Фракциялар фракциялардын коалициясына биригүүсү мүмкүн. Шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясына же шаардык кеңештин азчылык коалициясына биригүү үчүн ниеттенген фракциялар бул жөнүндө шаардык кеңештин сессиясында жазуу түрүндө жарыялайт, ошондон кийин расмий статус алат.

71. Коалициялык макулдашууда төмөнкүлөр чагылдырылат:

- коалицияны түзүүнүн негизи болуп калган, макулдашылган саясий позициялар;

- коалициянын саясий багытталышы;

- коалициянын иш принциптери;

- коалиция тарабынан чечимдерди кабыл алуу тартиби;

- коалициянын ишин токтотуу шарттары;

- коалиция лидеринин аты-жөнү.

Коалициялык макулдашууга фракциялардын коалицияга кирүү жөнүндө чечимдери жана алар кабыл алынган жыйындардын протоколдору тиркелет.

72. Коалиция өз ишин төмөнкүлөрдү жарыялаган учурдан тартып токтотот:

-шаардык кеңештин көпчүлүк статусу жоюлгандын натыйжасында фракция же фракциялар андан өзүнүн чыккандыгы жөнүндө;

-коалициянын таркатылышы жөнүндө.

 

 

III БӨЛҮК

ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ИШИН УЮШТУРУУ

 

8-глава

Шаардык кеңештин сессиясын

даярдоо жана өткөрүү тартиби

 

73. Сессия - бул маселелерди жамааттык талкуулоону жана аларды чечүү боюнча токтомдорду кабыл алууну камсыз кылуучу, шаардык кеңештин ишинин негизги уюштуруу-укуктук формасы болуп саналат.

Шаардык кеңештин сессиясы шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан көбү болгондо укук ченемдүү.

74. Шаардык кеңештин сессиясы шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кварталына бир жолудан кем эмес чакырылат.

75. Белгиленген мөөнөттө чакырылуучу шаардык кеңештин сессияларынан тышкары кезексиз сессиялар өткөрүлүшү мүмкүн.

76. Шаардык кеңештин сессиясы ачык өткөрүлөт.

 

-жергиликт\\ кеёештин сессиялары коомчулук \ч\н ачык болот. Ар бир жаран жергиликт\\ кеёеш  бекиткен  регламентке ылайык сессияларга катышканга укуктуу.

-жергиликт\\  кенеш сессиянын болор к\н\, анын к\н тартиби тууралуу жарандарга алдын ала  маалымдоо, алардын сессияга катшуусуна шарт т\з\\, ошондой эле кабыл алынган чечимдер тууралуу маалыматтарды жергиликт\\ коомчулукка жеткир\\ боюнча бардык чараларды көр\\гө милдетт\\.

 -жергиликт\\ кеңештин төрагасы жергиликт\\ коомчулуктун өк\лдөр\н,   компетентт\\ адистерди жана кызыкдар тараптарды сессиянын ишине катышуу \ч\н чакырууну уюштурууну жетектейт.

-аталган жактарды чакырууну т\здөн т\з уюштуруу менен жергиликт\\ кеңештин жооптуу катчысы, ошондой эле жергиликт\\ кеңештин төрагасынын тапшыруусу менен жергиликт\\   кеңештин төрагасынын орун басары, тиешел\\ туруктуу комиссиялардын төрагалары жана депутаттары алектенет.

-жергиликт\\ кенештин төрагасы өткөр\л\п жаткан сессия тууралуу маалыматты жайылтууга көмөк көрсөт\\н\ жергиликт\\ активисттерден, өкмөттүк эмес жана башка уюмдардын өк\лдөр\нөн сурана алат.

-ъткөр\лө турган сессия тууралуу маалымат сессия өткөр\\ к\н\нө 10 к\н калганга чейин эл көп чогулган жайларга илинет, жергиликт\\ кеңештин сайтына (бар болсо) жайгаштырылат жана жалпыга маалымдоо каражаттарына (м\мк\нч\л\к болсо) жарыяланат.

-ошондой эле тиешел\\ жактар \ч\н атайын чакыруулар жөнөт\л\ш\, жергиликт\\ коомчулуктун өк\лдөр\ \ч\н атайын баракчалар таркатылышы м\мк\н.

-жергиликт\\ кеңеш өткөр\лө турган сессия тууралуу маалыматты жергиликт\\ өз алдынча башкаруунун аймактык органдары аркылуу тарката алат.

-конок катары ачык сессияга катышып жаткандар \ч\н атайын жай аныкталат жана даярдалат, алардын катышуусу \ч\н тиешел\\ шарт т\з\лөт.

-катышуучулар \ч\н даярдалган орундан көп адам келген учурда, төрага катышуучулар бата турган башка жайды уюштурат же катышуучулардын сессиянын өт\ш\ менен таанышуусуна шарт т\зөт. Орунду ырастоодо жергиликт\\ кеңешке анын аткаруу органы жана анын бөл\мдөр\ жардам берет.

-конок катары катышып жаткандарды жооптуу катчы каттайт.

-сессияны ачар алдында кеңештин төрагасы (төрагалык кылуучу) катышуучуларды жергиликт\\ кеңештин сессиясына катышуунун жалпы эрежелери менен тааныштырат.

-жергиликт\\ кеңештин сессиясынын учурунда катышуучулардын сессиянын ж\р\ш\нө кийлигиш\\гө же тоскоолдук кылууга укугу жок.

-тоскоолдук кылган учурда кеңештин төрагасы (төрагалык кылуучу) мындай катышуучуларды залдан чыгарып жибер\\гө укуктуу.

 

-ъткөр\лгөн сессия, кабыл алынган чечим тууралуу маалымат жергиликт\\    кеңештин сайтына (бар болсо) жайгаштырылат жана жалпыга маалымдоо каражаттарына (м\мк\нч\л\к болсо) жарыяланат.

-жергиликт\\ кеңеш бул маалыматты жергиликт\\ коомчулук \ч\н эл көп чогулган жарлерге жайгаштыра алат.

-ошондой эле жергиликт\\ кеңеш сессиянын жыйынтыктарын өзүнчө басылма т\р\ндө чыгара алат.

-Жергиликт\\ кеңештин төрагасы өткөр\лгөн ачык сессиялар тууралуу маалыматтын айрым депутаттардын, коалициялардын, фракциялардын жана кеңештин отчеттору аркылуу калкка жеткирилишине көмөк көрсөтөт.

-жергиликт\\ кеңештин төрагасы өткөр\лгөн сессия тууралуу маалыматты жайылтууга көмөк көрсөт\\н\ жергиликт\\ активисттерден,  өкмөтт\к эмес жана башка уюмдардын өк\лдөр\нөн сурана алат.

-жергиликт\\ кеңеш өткөр\лгөн сессия тууралуу маалыматты жергиликт\\ өз алдынча башкаруунун аймактык органдары аркылуу тарката алат.

-депутаттар өткөр\лгөн сессиялардын чечимдерин шайлоочулар менен жолугушуу учурунда калкка жеткире алат.

-кызыкдар тараптар, жергиликт\\ коомчулуктун өк\лдөр\ өткөр\лгөн ачык сессиялар тууралуу маалымат алууга укуктуу.

-жергиликт\\ кеңештердин ачык сессияларын даярдоо, өткөр\\, ошондой эле маалымат таркатуу менен байланышкан чыгымдар жергиликт\\ бюджеттин эсебинен ж\рг\з\лөт.

77. Шаардык кеңештин сессиясын ачуу жана жабуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин аткаруу менен коштолот.

78. Сессияда чыгып сүйлөгөндөр мамлекеттик же расмий тилде сүйлөйт.

79. Сессияда шаардык кеңешке таандык болгон ар кандай маселелер бул Регламент тарабынан белгиленген тартипте каралат.

80. Сессиянын ишине Ноокат шаарынын мэри, райондун прокурору, УКМКнын өкүлү,

Ноокат районундагы мекеме-уюмдардын жетекчилери Ноокат  шаарынын вице-мэри, каралуучу маселелер боюнча Ноокат  шаарынын мэриясынын кызматтарынын жана бөлүктөрүнүн жетекчилери катышууга укуктуу.

Сессияга бул же тигил маселени кароодо кызыкдар болгон башка жактар чакырылышы мүмкүн.

81. Бул регламентке ылайык, сессиянын кароосуна маселелерди төрага, фракция, Ноокат шаарынын мэри жазуу түрүндө киргизет.

82. Шаардык кеңештин сессиясы төмөнкү маселелер боюнча токтомдорду кабыл алат:

- жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруу тартибин белгилөө;

- Ноокат шаарынын жергиликтүү коомчулугунун уставын бекитүү;

- шаардык кеңештин регламентин кабыл алуу;

- шаардык кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо, аларды кызматтан бошотуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамына карама-каршы келген шаардык кеңештин төрагасынын чечимдерин жокко чыгаруу, алардын иши жөнүндө маалыматты угуу;

- шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларын түзүү жана жоюу;

- туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жеке курамын бекитүү жана алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү;

- комиссиялардын төрагаларын кызматтан бошотуу;

- шаардык кеңештин түзүмүн бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү;

- мыйзам тарабынан белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

- шаардын мэрин шайлоо;

- мэрдин иши жөнүндө отчетту угуу;

- шаардын мэрине ишеним көрсөтпөө;

- вице-мэрдин, мэриянын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилеринин ишин канааттандыраарлык эмес деп табуу;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү аткаруу органынын иши жөнүндө отчетун угуу;

- шаардын аймактык түзүлүшүнүн тартибин бекитүү, административдик бирдиктерди атоо жана алардын башкаруу органдарын күтүү;

- жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланылышы жөнүндө маалыматты угуу;

- шаардын социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын бекитүү жана алардын аткарылышын контролдоо;

- жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган учурларда алар боюнча чендерди, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген шаардык жерлерге салыктын базалык чендеринин чектеринде шаардык жерлерге салыктын дифференциалдуу ченин белгилөө;

- жергиликтүү бюджеттик валюталык жана бюджеттен тышкаркы валюталык максаттуу фонддорду түзүү жана пайдалануу тартибин аныктоо;

- жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануу жана тескөө тартибин, анын ичинде муниципалдык менчиктин объектилерин менчиктештирүү программасын бекитүү жолу менен белгилөө, муниципалдык менчиктин пайдаланылышына контролду жүзөгө ашыруу;

- шаардын аймагында көрктөндүрүү, соода, тышкы жарнама жана маалымат жайгаштыруу эрежелерин бекитүү;

- шаардын аймагында үй жаныбарларын күтүү жана мал жаюу эрежелерин бекитүү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ата-мекендик жана чет элдик органдары менен кызматташуусу жөнүндө;

- саламаттык сактоонун, мектеп жана мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүүнүн, дене тарбия жана спорттун, социалдык коргоонун муниципалдык системасынын иштөөсүн жана өнүгүүсүн уюштуруу;

- Ноокат шаарынын жергиликтүү жамаатынын тарыхый жана маданий салттарын сактоо жана өнүктүрүү, маданияттын муниципалдык мекемелерин өнүктүрүү;

- шаардын аймагында айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды уюштуруу жана санитардык тазалыкты жана тартипти сактоону контролдоо;

- социалдык-маданий, турак-жай жана тиричилик муниципалдык объекттерди куруу;

- муздак сууну, канализацияны, жылуулук жабдуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык катуу тиричилик таштандыларды чогултуу, ташып чыгаруу жана жоготуу үчүн тарифтерди бекитүү;

- ирригациялык тармактарды, үй жана үй алдындагы участокторду күтүү тартибин белгилөө;

- жылуулук жабдууну уюштуруу;

- калкка муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө тарифтик жана жеңилдик саясатын аныктоо;

- Ноокат шаарына чет жактан транспорттун кирүүсүн уюштуруу жана жеңил машинелердин такси, жүк ташуучу жана атайын транспорттун ишин жөнгө салуу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык коммуналдык менчикте турган жерлерди ижарага берүү тартибин белгилөө;

- өз чечимдеринин аткарылышын контролдоо;

- Ноокат шаарынын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык башка маселелерди чечүү.

Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралбаган маселелерди, жергиликтүү маанидеги жана мамлекеттик органдардын компетенциясына кирбеген маселе катары чечүү.

83. Эгерде каралып жаткан маселе мыйзамга ылайык мамлекеттик жашыруун сырга тийиштүү болсо, шаардык кеңеш жабык сессия өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

84. Шаардык кеңештин жабык сессиялары бул регламент жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген тартипте өткөрүлөт.

85. Шаардык кеңештин сессиясына кошумча материалдар шаардык кеңештин төрагасынын кол коюусу болгон учурда таркатылат.

86. Шаардык кеңештин депутаттарынын сессиясына катышкандардын саны  каттоонун жыйынтыгы боюнча гана аныкталат.

Депутаттардын  каттоосу ар бир сессиянын алдында башталат жана каттоо убакытын көрсөтүү менен анын аягына чейин жүргүзүлөт.

Депутаттардын  каттоосунун барактары шаардык кеңештин жооптуу катчысынында  сакталат.

87. Эгерде шаардык кеңештин сессиясында катталбаган депутат чыгып сүйлөсө же атын атап добуш берүүдө катышса, ал каттоодо  бул жөнүндө белгиси менен катталган болуп саналат.

Депутат өзүнүн каттоосун жокко чыгарууну талап кылууга укуктуу.

88. Сессияда катталган депутаттардын тизмеси сессияда төрагалык кылуучуга берилет.

89. Шаардык кеңештин сессиясында депутаттын жок болуусунун жүйөөлүү себептери болуп - документ менен тастыкталган ооруу, ишсапар, өргүү жана Кыргыз Республикасынын Эмгек мыйзамына ылайык жүйөөлүү себеп болуп саналган башка себептер эсептелинет.

Депутат төраганын атына сессияга катыша албай тургандыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызды жөнөтөт.

90. Шаардык кеңештин сессиясынын чечими боюнча бир жылдын ичинде торттон ашык сессияга жүйөөсүз себептер менен келбеген депутаттардын тизмеси жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат, же алардан депутаттык ыйгарым укуктарды алып салуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

91. Шаардык кеңештин сессиясы жумушчу органдарды (катчылык, эсептик комиссия, зарыл болгондо башка комиссияларды) түзүү жөнүндө протоколдук чечим кабыл алат.

Шаардык кеңештин сессиясынын чечими боюнча сессиянын иштөөсүнүн башка убакыты белгилениши мүмкүн.

Шаардык кеңештин сессиясынын протоколдук чечими менен анын иштөө убакыты узартылышы мүмкүн.

92. Сөз сүйлөөлөрдүн узактыгы:

- баяндамалар жана тең баяндамалар менен - 15 мүнөткө чейин;

- жарыш сөздөргө - 5 мүнөткө чейин;

- күн тартибиндеги "Ар кандай маселелер" пунктунда - 3 мүнөткө чейин;

- калган маселелер боюнча - 1 мүнөткө чейин;

- бир эле маселе боюнча чыгып сүйлөө 2 жолудан көп эмес берилет 1 мүнөткө чейин.

Чыгып сүйлөөчүнүн өтүнүчү боюнча чыгып сүйлөө убактысы (протоколдук чечим менен же каршы болгон депутаттар жок болгондо добуш берүүсүз) көбөйтүлүшү мүмкүн.

- эгерде ъзгъчъ маанидеги маселелер болуп калса жогорудагы белгиленген  убакыттын мъънът\н ъзгърт\\гъ болот.

 

93. Тартипсиздик пайда болгондо жана аны токтотуу мүмкүн болбой калганда төрагалык кылуучу танапис жарыялайт жана өз ордун калтырат.

Сессия бул учурда 30 мүнөткө токтотулду болуп саналат.

Эгерде сессиянын иши кайра жандангандан кийин тартипсиздик уланса, төрагалык кылуучу сессияны жабык деп жарыялоого укуктуу.

94. Шаардык кеңештин сессиясын сессияда төрагалык кылуучу алып барат. Шаардык кеңештин төрагасы сессияда төрагалык кылуучу болуп саналат. Сессияда ал жок болгондо анын орун басары төрагалык кылат.

Сессияда төрагалык кылуучу ал баяндамачы болгон маселени кароодо сессияны алып барууну өткөрүп берүүсү керек.

Шаардык кеңештин төрагасы (төраганын орун басары) шаардык кеңештин төрагасын (төраганын орун басарын) кызматка шайлоо же кызматтан бошотуу жөнүндө маселени кароодо сессияны алып барууну өткөрүп берүүсү керек.

95. Шаардык кеңештин сессиясында төрагалык кылуучу төмөнкүлөргө укуктуу:

- чыгып сүйлөөчү эгерде ал бул регламентти бузганда, күн тартиби боюнча сүйлөбөгөндө, кемсинтүү сөздөрүн пайдаланганда сөз сүйлөө укугунан ажыратууга;

- протоколдук чечимдерди кабыл алууда көпчүлүк анык болгон учурда добуштарды саноого барбоого;

- депутаттарга жана кызматтык жактарга маалымкаттар үчүн кайрылууга;

- пландалбаган жарыш сөздөрдү токтотууга;

- бул регламенттин жоболоруна ылайык депутаттарды тартипке чакырууга, депутатка сөгүш берүүгө;

- залда өзгөчө кырдаал, ошондой эле коомдук тартипти одоно бузган учур пайда болгондо, сессияны токтотууга.

96. Шаардык кеңештин сессиясында төрагалык кылуучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

- бул регламентти сактоого жана жыйындын бардык катышуучулары тарабынан анын сакталышын камсыз кылууга;

- сессиянын күн тартибин сактоого;

- төмөнкүлөрдү камсыз кылууга:

а) сессияда депутаттардын укуктарынын сакталышын;

б) сессиянын жыйындар залында тартиптин сакталышын;

в) сөз сүйлөө убакытты сактоосун, белгиленген убакыттын аяктагандыгы жөнүндө сөз сүйлөөчүгө өз убагында эскертүүнү;

- кезек тартиби боюнча сөз берүүгө;

- бардык түшкөн сунуштарды белгилөөгө жана аларды түшкөн тартибинде добушка коюуга, добуш берүүнүн жыйынтыгын билдирүүгө;

- сессиянын катышуучуларына сый мамиле жасоого, сессиянын катышуучуларына жеке эскертүүлөрдү жана баяндамаларга баа берүүдөн, чечмелөөдөн өзүн-өзү токтотууга;

- сессияны алып баруунун эрежелери жана жол-жобосу боюнча билдирүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү эске алууга;

- атын атып добуш берүүгө киргизилген маселелердин редакциясын сунуштоого жана атын атап добуш берүү бланктардын туура толтурулушун көзөмөлдөөгө.

97. Сессияда шаардык кеңештин депутаты төмөнкүлөргө укуктуу:

- шаардык кеңештин сессиясынын органдарына шайлоого жана шайланууга, талапкерлерге баш тартууну билдирүүгө;

- шаардык кеңеш тарабынан түзүлүүчү же түзүлгөн органдардын жеке курамы жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына ылайык шаардык кеңеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекитилүүчү кызматтык жактардын талапкерлигине пикирин айтууга;

- жарыш сөздөргө катышууга, баяндамачыга (тең баяндамачыга) суроо берүүгө, добуш берүү жүйөөсү боюнча (добуш берүүгө чейин) чыгып сүйлөөгө;

- төмөнкүлөр боюнча сунуш киргизүүгө:

а) сессиянын күн тартибинин маселелери, сессияны алып баруу тартиби боюнча;

б) шаардык кеңештин сессиясында ар кандай органдын же шаардык кеңештин контролунда турган кызматтык жактын отчетун же маалыматын угуу жөнүндө;

в) Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана бул регламент тарабынан каралган учурларда жана тартипте депутаттык комиссияларды түзүү жана текшерүүлөрдү өткөрүү жөнүндө;

г) шаардык кеңештин колдонуудагы токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө;

- төмөнкүлөрдү талап кылууга:

а) өзүнүн сунушу боюнча добуш берүүнү;

- токтомдордун долбоорлоруна түзөтүүлөрдү киргизүүгө;

- коомдук мааниси бар кайрылууларды жарыялоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана бул регламент тарабынан ага берилген башка укуктарды пайдаланууга.

98. Сессияда шаардык кеңештин депутаты төмөнкүлөргө милдеттүү:

- ар бир сессиянын алдында  каттоодон өтүүгө жана сессиянын ишине катышууга;

- Регламентти, сессиянын күн тартибин жана сессияда төрагалык кылуучунун жөндүү талаптарын сактоого;

- кол көтөрүү жолу менен сөз сүйлөөгө суранууга;

- сессияда төрагалык кылуучунун уруксааты менен гана чыгып сүйлөөгө;

- жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактоого;

- маселе боюнча чыгып сүйлөөдө жана маселени формулировкалоодо баяндамачыдан  жана сессияда төрагалык кылуучудан башка залдагы катышуучуларга өзүнчө кайрылууга жол бербөөгө;

- сөзүндө катышуучулардын абийирин, намысын жана кадыр-баркына шек келтирүүчү одоно, кемсинтүүчү сөздөрдү колдонбоого, мыйзамсыз аракеттерге чакырбоого, көз көрүнөө калп маалыматты пайдаланбоого, сессиянын катышуучуларына жана алардын айткан сөздөрүнө баа бербөөгө, бирөөлөрдүн дарегине негизсиз күнөөлөөгө жол бербөөгө;

Өз милдеттерин аткарбагандыгы үчүн депутаттар бул регламенттин жоболоруна ылайык жоопкерчилик тартат.

99. Шаардык кеңештин депутаты өз кызыкчылыгын, тактап айтканда, ал жана анын туугандары үчүн материалдык пайда көздөгөн маселе боюнча добуш бербөөсү керек.

100. Кечиктирилгис маселелерди чечүү үчүн төрага өзүнүн демилгеси же фракциялардын, Ноокат шаарынын мэринин сунушу боюнча шаардык кеңештин кезексиз сессиясын чакырат.

Шаардык кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө сунуш кезексиз сессияны чакырууну сунуштап жаткан маселени жазуу жүзүндө көрсөтүү жана аны чакыруу зарылчылыгынын кыска негиздемеси менен берилет.

Кезексиз сессиялар сунуш түшкөн күндөн тартып беш күндүк мөөнөттөн кеч эмес чакырылат.

Ченемдик укуктук мүнөздөгү маселелер боюнча кезексиз сессиялар чакырылбайт.

101. Кезектеги сессияны которуу же кезексиз сессияны белгилөө жөнүндө шаардык кеңештин депутаттарын маалымдоо чечим кабыл алынган учурдан тартып бир сутканын ичинде жүргүзүлөт.

102. Өзгөчө кырдаал пайда болгон учурда шаардык кеңештин төрагасы депутаттарды кабарлоо мөөнөттөрүн жана тартибин милдеттүү түрдө сактоосуз кезексиз сессиясын чакырууга укуктуу.

103. Шаардык кеңештин сессиясынын күн тартиби маселелердин аталышын жана аларды кароо тартибин, баяндамачынын жана тең баяндамачынын аты-жөнүн камтыйт.

104. Сессиянын маселелери боюнча фракциялардын жана туруктуу комиссиялардын жыйындарынын башталышына чейин эки күндөн кеч эмес шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартибинин долбоору жана материалдары депутаттарга таркатылат же электрондук почта боюнча аларга жиберилет.

105. Чакырылган жактарга шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибинин долбоору анын башталышынын алдында таркатылат.

106. Шаардык кеңештин төрагасы, төраганын орун басары,  фракциялары, туруктуу комиссиялары жана Ноокат шаарынын мэри шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибине сунуштарды жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуу.

Күн тартибинен маселени алып салууга аны кароо башталганга чейин гана жол берилет.

107. Депутаттарга күн тартиби жана кезексиз сессиянын маселелерин кароо үчүн керектүү материалдар табелдик каттоо өткөрүлүп жатканда таркатылат.

108. Шаардык кеңештин арыздары жана кайрылуулары күн тартибинин "Ар кандай маселелер" пунктунун алкагында каралат.

Шаардык кеңештин сессиясынын же отурумда төрагалык кылуучунун чечими боюнча, арыздар, билдирүүлөр, кайрылуулар жана протоколдук чечимдер үчүн күн тартибинин "Ар кандай маселелер" пунктуна убакыт (30 мүнөткө чейин) бөлүнүшү мүмкүн.

109. Күн тартибинин кезектеги маселесин кароого өтүү же бүтпөй калган өткөн маселелердин бирөөнө кайрылуу, ошондой эле маселелерди кароо кезегин өзгөртүүнү шаардык кеңештин протоколдук чечимине ылайык сессияда төрагалык кылуучу добуш берүүсүз жүзөгө ашырат.

110. Эгерде бул регламентте башка тартип каралбаса, процедуралык маселелер боюнча чечим сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Процедуралык маселелер төмөнкүлөр:

- жыйында танапис жарыялоо, жыйынды которуу же жабуу жөнүндө;

- сөз сүйлөө үчүн кошумча убакыт берүү жөнүндө;

- жыйынга чакырылган жактарга сөз берүү жөнүндө;

- талкууланып жаткан маселени которуу же жарыш сөздөрдү токтотуу жөнүндө;

- маселени тийиштүү туруктуу комиссиянын кароосуна өткөрүп берүү жөнүндө;

- талкуулоосуз добуш берүү жөнүндө;

- жабык жыйындарды өткөрүү жөнүндө;

- сөз сүйлөөлөрдүн кезегин өзгөртүү жөнүндө;

- кошумча каттоо өткөрүү жөнүндө;

- эсептик комиссияны жана катчылыкты шайлоо жөнүндө.

111. Добуштарды кайра эсептөө же кайталап добуш берүү маселелери боюнча чечим сессияда катышкан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

112. Токтомдун долбоору башында аны негизинен кабыл алуу үчүн добушка коюлат. Негизинен кабыл алынбаган токтомдун долбоору сессиянын күн тартибинен алынып салынат.

Төрага токтомдун долбооруна сунуштарды же түзөтүүлөрдү жарыялайт жана алардын демилгечисин көрсөтүү менен аны добушка коет.

Токтомдун долбоору сунуштарды жана түзөтүүлөрдү эске алуу менен жалпысынан кабыл алынат.

 

9-глава

Добуш берүү жана чечимдерди кабыл алуу тартиби.

 

§1. Добуш берүү жол-жобосу боюнча жалпы жоболор

 

113. Бул регламентте добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктоо үчүн пайдаланылуучу төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

- шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны - 21;

- жыйында катышып жаткандардын саны - каттоодон өткөн шаардык кеңештин депутаттарынын саны.

114. Шаардык кеңеш сессияларда ачык, жашыруун жана атын атап добуш берүү жолу менен чечим кабыл алынат.

Добуш берүү сессиянын эсептик комиссиясы тарабынан добуштарды саноо жолу менен жүргүзүлөт.

Кворум жок болгон учурда, сессияда төрагалык кылуучу кворум камсыз болгонго чейин добуш берүүнү которот.

Бардык маселелер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары шаардык кеңештин жыйынынын протоколуна киргизилет.

115. Шаардык кеңештин депутаты өзүнүн добуш берүү укугун өзү жүзөгө ашырат.

116. Шаардык кеңештин депутаты бир маселе боюнча чечим кабыл алуу үчүн добуш берүүдө ага "макул" же "каршы" добуш берүү менен же чечим кабыл алуудан калыс болуу менен бир добушка ээ.

117. Добуш берүү убагында жок болгон шаардык кеңештин депутаты добуш берүү аяктагандан кийин өз добушун берүүгө укугу жок.

Жыйындар залында ал катышып отурган учурда добуш берүүдө депутаттын катышпагандыгы добуш берүүнүн жыйынтыгын кайра кароо үчүн негиз боло албайт.

118. Добуш берүү башталгандыгы жарыялангандан кийин аны бузууга эч кимдин укугу жок.

§2. Ачык добуш берүү

 

119. Ачык добуш берүү - бул жооптун варианттарынын ("макул", "каршы", "калыс") бири боюнча ар бир депутаттын эркин билдирүүсү катталган добуш берүүнүн ыкмасы.

120. Ачык добуш берүүдө добуштарды эсептөөнү сессиянын эсептик комиссиясы жүргүзөт.

121. Добуштар эсептелип бүткөндөн кийин сессияда төрагалык кылуучу чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт.

122. Добуш берүүнүн процедуралык каталары  табылганда, шаардык кеңештин депутаттары кайталап добуш берүүнү өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

 

 

 

§3. Жашыруун добуш берүү

123. Жашыруун добуш берүү - бул катышуучулардын добуш берүүсү жашыруун жүзөгө ашырылган жана жооптун ("макул", "каршы", "калыс") варианттарынын бири боюнча добуш берүүчүнүн эркин билдирүүсү үчүн къзъмъл болбогон учурда добуш берүүнүн түрү.

124. Жашыруун добуш берүү маселелери боюнча милдеттүү же шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан аз эмесинин талабы боюнча жүргүзүлөт.

125. Жашыруун добуш берүү бюллетендерди пайдалануу менен жүргүзүлөт. Жашыруун добуш берүүнү өткөрүү жана анын жыйынтыктарын аныктоо үчүн шаардык кеңештин сессиясы ачык добуш берүү менен эсептик комиссияны шайлайт. Эсептик комиссиянын мүчөлөрүнүн саны так болуусу керек.

Эсептик комиссия өз курамынан төраганы жана катчыны шайлашат. Эсептик комиссия өз чечимдерин анын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алат жана протокол менен жол-жоболоштурат.

126. Жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендер ал сунуштаган жана сессиянын чечими менен бекитилген форма боюнча шаардык кеңештин депутаттарынын санына туура келген санда даярдалат.

Добуш берүү үчүн бюллетенде жооптун "макул", "каршы", "калыс" варианттары каралган.

Эсептик комиссиянын мүчөлөрү ар бир бюллетендин арт жагына кол коюшат.

127. Эсептик комиссия атайын жашыруун добуш берүү үчүн кабинаны коюу менен депутаттардын жашыруун эрк-ниетин билдирүү үчүн шарттарды түзөт.

128. Добуш берүүнүн алдында эсептик комиссия шаардык кеңештин бардык депутаттарынын катышуусунда атайын ящикти чаптайт.

129. Депутат жашыруун добуш берүү үчүн шаардык кеңештин депутатынын күбөлүгүн көрсөтүп, анын негизинде бир бюллетень алат, жашыруун добуш берүү үчүн бюллетень алуу ведомостундагы өзүнүн аты-жөнүнүн тушуна кол коет жана жашыруун добуш берүү үчүн кабинага өтөт.

Депутат добуш берүүдөн кийин добуш берүү үчүн атайын ящикке бюллетенди таштайт.

130. Добуш берүү аяктагандан кийин эсептик комиссияда калган бюллетендер депутаттардын катышуусунда эсептик комиссиянын төрагасы тарабынан кайра саналат жана оң жаккы ылдыйкы бурчун кесүү жолу менен жок кылынат.

131. Депутаттардын добуш берүүсүн саноодо жараксыз болуп белгисиз формадагы, ошондой эле депутаттардын эрк-ниетин аныктоого мүмкүн болбогон бюллетендер эсептелинет. Добуштарды эсептөөдө бюллетенге киргизилген толуктоолор эске алынбайт.

132. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эсептик комиссиянын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлуучу протокол түзүлөт.

Эсептик комиссиянын төрагасынын баяндамасынын негизинде сессияда төрагалык кылуучу чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт.

Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары шаардык кеңештин токтому менен жол-жоболоштурулат.

133. Жүргүзүлгөн добуш берүүнүн процедурасында жана техникасында каталар табылган учурда, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан кем эмесинин чечими боюнча кайталап добуш берүү жүргүзүлөт.

§4. Атын атап добуш берүү

134. Атын атап добуш берүү - бул шаардык кеңештин ар бир депутатынын эрк-ниетин билдирүүсү катталган ачык добуш берүүнүн түрү.

135. Атын атап добуш берүү сессияда шаардык кеңештин депутаттарынын сессиясынын чечими боюнча жүргүзүлөт. Атын атап добуш берүүнүн жыйынтыктары шаардык кеңештин протоколунда чагылдырылат.

 

 

10-глава

Шаардык кеңештин жыйынында катышуучулардын

тартиби жана этикасы

136. Шаардык кеңештин жыйынында чыгып сүйлөп жаткандар жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактоого милдеттүү, өз сөздөрүндө орой сөздөрдү, кемсинтүү сөздөрдү пайдаланууга, мыйзамсыз аракеттерге чакырууга, бирөөнүн дарегине негизсиз күнөөлөрдү коюуга укуксуз.

Бул жоболорду бузган учурда, алар эскертүүсүз сөз сүйлөөдөн ажыратылышы мүмкүн, талкууланып жаткан маселе боюнча аларга кайталап сүйлөө үчүн сөз берилбейт.

Талкуулоо темасынан четтеп кеткенде сессияда төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөчүнү эскертет. Кайталап эскертүүдөн кийин чыгып сүйлөөчү сөз сүйлөөдөн ажыратылышы мүмкүн.

137. Шаардык кеңештин сессиясынын убагында депутаттар сөз сүйлөөчүлөргө жана катышуучуларга сөз сүйлөөдө оюн айтууга жана түшүндүрүүгө тоскоолдук кылуучу аракеттер менен (кыйкырык, кол чабуулар, тура калуулар ж.б.) жолтоо кылбоосу керек.

Шаардык кеңештин сессиясынын убагында залдагы бардык катышуучулар, депутаттар дагы уюлдук байланыш аппараттарын өчүрүшү керек.

138. Эгерде депутат бул регламенттин талаптарын бузса, сессияда төрагалык кылуучу аны жекече эскертет жана тартипке чакыртат.

139. Шаардык кеңештин сессиясынын жана туруктуу комиссиялардын жыйындарында жүйөөлүү себептерсиз эки же андан көп жок болгон, шаардык кеңештин иш-чараларына катышпаган депутаттар жөнүндө маалымат шаардык кеңештин сессиясында жарыяланат.

140. Депутат төмөнкүлөрдү жасабашы керек:

- саясий коньюктура максатында жана өз пайдасына конфиденциалдуу маалыматты пайдаланбоосу;

- шаардык кеңештин сессиясынын, фракциялардын, туруктуу комиссиялардын жабык жыйындарында ага белгилүү болгон маалыматтарды, ошондой эле аны жайып жибербеген шарттарда депутатка ишенгендиктен, шайлоочунун же башка жактын жеке жашоосуна тийиштүү маалыматтарды жарыялабоосу;

- өз сөзүндө кылмыш жана жарандык иштерден фактылар, мыйзам күчүнө кире элек чечимдер жөнүндө сүйлөөгө;

- жеке жана юридикалык жактардан депутаттык милдеттерин аткаруу менен байланышкан аракет жана аракетсиздик үчүн белек, акча каражат жана кызматтар түрүндө сыйлык алууга.

141. Депутат шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерлерин өзүнүн депутаттык абалынан пайдаланбастан, депутаттык милдеттерин камсыздоо боюнча иштерди аткаруу үчүн гана ишке тарта алат.

 

IV БӨЛҮК

ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ЧЕНЕМ ЖАРАТУУ ИШИ. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН

ТОКТОМДОРУН КИРГИЗҮҮ, КАРОО ЖАНА КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ

 

11-глава

Токтомдун формасына жана түзүмүнө

коюлуучу жалпы талаптар

 

§1. Ченем жаратуу ишинин жалпы принциптери

 

142. Шаардык кеңештин ченем жаратуу иши төмөнкү принциптердин негизинде жүзөгө ашырылат:

жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарынын, эркиндигинин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышы;

мыйзамдуулук;

негиздүүлүк;

максаттуулук;

адилеттүүлүк;

ачыктык.

143.Ноокат  шаардык кеңеш өз компетенциясынын чектеринде токтомдорду кабыл алат.

Төрага өз компетенциясынын чектеринде буйруктарды чыгарат.

144.Шаардык кеңештин сессиясынын чечими менен төраганын буйруктары өзгөртүлүшү, толукталышы жана жокко чыгарылышы мүмкүн.

145. Ноокат шаардык кеңештин токтомдору Ноокат шаарынын мэриясы, анын түзүмдүк бөлүктөрү, шаардын аймагында жайгашкан менчиктин түрүнө карабастан бардык ишканалар, мекемелер, уюмдар, кызматтык жактар жана жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү.

 

§2. Токтомдун текстине жана жол-жоболоштурулушуна карата жалпы талаптар

 

146. Токтомдун тексти жана анын тиркемелери адабий тилдин жана юридикалык терминдердин ченемдерин сактоо менен жазылат. Эскирген жана көп маанилүү сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү, эпитеттерди, метафораларды, кыскартылган сөздөрдү колдонууга жол берилбейт. Пункттун тексти башка пункттарда кайталанып жазылбайт.

147. Токтомдор ичинде макулдашылган, туура түзүлгөн жана ченем жаратуу техникасына ылайык болуу керек.

Токтомдун текстин жазууда биринчи жалпы, андан кийин конкреттүү жоболор жайгаштырылат. Укук ченемдерин жазууда өтө эле жалпыланган же өтө деталдаштырылган кыска жана так жазуудан алыс болуу керек.

148. Токтомдун аталышы, бөлүктөрү, бөлүмдөрү, кичи бөлүктөрү, главалары жана пункттары кыска, так түзүлүшү жана алардын негизги мазмунун чагылдырышы керек.

Токтомдун текстинде пайдаланылуучу терминдер жана түшүнүктөр түшүнүктүү жана бир маанилүү болуусу керек. Укуктук ченемдик актыларда пайдаланылуучу терминдерди жана түшүнүктөрдү тактоо зарылчылыгы пайда болгондо, анда алардын маанисин түшүндүрүүчү пункт жазылат.

149. Өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор шаардык кеңештин негизги токтомуна гана киргизилет.

150. Шаардык кеңештин токтомунун күчүнө кирүү тартиби корутунду жобо түрүндө жазылат.

 

151. Шаардык кеңештин токтомунун төмөнкү реквизиттери болуусу тийиш:

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби;

актынын түрүн көрсөтүү;

бул ченемдик укуктук актыны жөнгө салууну көрсөтүүчү аталыш;

кабыл алынган орду жана күнү;

каттоо номуру;

токтомго кол коюуга өкүлдөгөн жактын колу;

гербдүү мөөр.

 

§3. Токтомдун түзүмдүк элементтери

152. Токтомдун түзүмдүк элементтери болуп бөлүктөр, главалар, параграфтар, пункттар, кичи пункттар жана абзацтар саналат.

153. Көлөмү боюнча чоң токтомдор главаларынын мазмуну жакын болуп бириктирилген бөлүктөргө бөлүнөт.

Бөлүктөр рим цифралары менен белгиленет жана беттин ортосунда баш тамгалар менен жазылган аталышы болуусу керек.

Эгерде токтомдо главалар жок болсо, "бөлүк" түзүмдүк элементин киргизүүгө жол берилбейт.

154. Токтомдордун көлөмү боюнча бир кыйла чоң, мазмуну боюнча жакын пункттар главаларга бириктирилиши мүмкүн.

Главалар араб цифралары менен белгиленет жана беттин ортосунда баш тамгалар менен жазылган аталышы болуусу керек.

Чоң көлөмдөгү токтомдун главалары параграфтарга бөлүнүшү мүмкүн. Параграфтар "§" белгиси менен белгиленет, араб сандары менен белгиленүүчү катар номуру болот.

155. Пункттар - бул ченемдик буйрутманы камтуучу, токтомдун түзүмдүк негизги элементтери.

Пункттардын аталыштары жок, чекиттүү араб цифралары менен белгиленет кичи пункттардан жана (же) абзацтардан, кичи пункттар - абзацтардан турушу мүмкүн.

Кичи пункттар тегерек каша менен жабылган араб цифралары же алфавит тамгалары менен белгиленет.

156. Абзац - бул мааниси боюнча бир, биринчи сапта бир аз бош жер калтыруу менен бөлүнүүчү жана чоң тамга менен башталган пункттун бөлүгүнүн биринчи абзацынан тышкары, кичине тамга менен башталуучу статьянын, пункттун же кичи пункттун бөлүгү. Абзацтар үтүр чекит менен (акыркы абзацтан башкасы) аяктайт.

Эгерде пункттун өткөн абзацы точка менен аяктаса жана маанилик жагы абзацтын улануусун талап кылса, анда мындай абзац чоң тамга менен башталат.

Абзац цифра же тамга менен белгиленбейт.

157. Токтомдордун бөлүктөрүн, главаларын, пункттарын номурлоо өтмө болуусу керек.

Өтмө эмес, өз алдынча номурлоо - бул ар бир пункттагы кичи пункттарды, ар бир главадагы параграфтарды жана ар бир бөлүктөгү кичи бөлүктөрдү номурлоо болуп саналат.

158. Ага өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизгенде жана ченемдик укуктук актынын түзүмдүк элементтерин күчүн жоготту деп табууда токтомдун бөлүктөрүнүн, главаларынын, пункттарынын номурлары алмаштырылбайт.

Эгерде токтомдун аягына кошумча киргизилип жатса, бөлүктөрдүн, главалардын, статьялардын, пункттардын болгон номурлары улантылышы керек.

Эгерде токтом жаңы түзүмдүк элементтер менен толукталса, жаңы түзүмдүк элементтер негизги цифра же тамга белгилеринин үстүнөн батырылыштырылуучу кошумча цифралар менен белгиленет.

159.Тийиштүү болгон түзүмдүк элементтин текстине эскертүүлөр тикеден-тике киргизилет.

160. Токтомдордун жоболор, тизмектер, таблицалар, графиктер, тарифтер, карталар, бланктардын, документтердин, чиймелердин ж.б. үлгүлөрү жайгаштырылуучу тиркемелери болушу мүмкүн.

Эгерде бир канча тиркемелер болсо, анда аларга "N" белгисин коюусуз араб цифралары менен номур коюлат. Тиркемелерге таянган учурда, токтомдун текстинде "N" белгиси ошондой эле көрсөтүлбөйт.

161. Токтомдун жана анын тиркемелеринин юридикалык күчү бирдей.

Тиркемелердин жазылышы токтомдун текстинен кийин барактын оң жагынын жогорку четинде жайгашат.

Тиркемелердин аталышы барактын ортосунда жайгашат жана жарым карартылган шрифттер менен жазылат.

162. Кыскартылган, жалпыланган түшүнүктөрдү пайдалануу, шилтемелерди колдонуу тартиби мыйзам тарабынан аныкталат.

 

§4. Токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана анын күчүн жоготту деп табуу тартиби

163. Эгерде өзгөртүүлөрдүн жана (же) толуктоолордун азыркы редакциясына киргизилүүлөрдүн саны токтомдун текстинин (анын түзүмдүк элементинин) жарымынан көбүн түзсө же кээ бир өзгөрүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүү баяндоо же кабыл алуу үчүн техникалык татаал болсо, токтомго киргизилүүчү өзгөрүүлөр жана (же) толуктоолор токтомдун (анын түзүмдүк элементинин) жаңы редакциясы түрүндө жол-жоболоштурулат.

Жаңы редакциядагы токтомдун текстин баяндоодо токтомдун аталышында "жаңы редакция" деген сөздөр пайдаланылбайт. Жаңы редакциядагы токтомду кабыл алууда колдонуудагы токтом күчүн жоготту деп табылат.

Башка учурларда токтомдун текстине өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор кээ бир сөздөрдү, сунуштарды, цифраларды алып салуу, толуктоо же алмаштыруу жолдору менен киргизилет.

164. Токтомго өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүү токтом кабыл алуу жолу менен жүзөгө ашырылат.

165. Токтомдор, анын түзүмдүк элементтери күчүн жоготту деп табылууга; сөздөр, цифралар жана сунуштар алып салынууга жатат.

166. Түзүмдүк элементтерди күчүн жоготту деп табууда кийинки түзүмдүк элементтерди кайра эсептөө жүргүзүлбөйт. Күчүн жоготкон түзүмдүк элемент бул түзүмдүк элементке өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду кийинки киргизүүдө саноодо катышат.

167. Токтом күчүн жоготту деп табылганда бир убакта бардык ченемдик укуктук актылар же бул актыга киргизилген өзгөртүүлөрү жана (же) толуктоолору киргизилген алардын түзүмдүк элементтери да күчүн жоготту болуп саналат.

168. Эгерде ченемдик укуктук актылар күчүн жоготту деп табылса, башка ченемдик укуктук акт же акыркы мурда кабыл алынган ченемдик укуктук актылар күчүн жоготту деп табылгандыгы каралган анын түзүмдүк элементи өз аракетин кайта баштабайт.

169. Ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган токтомдордун долбоорлору Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген усулга ылайык тез таасир этүүчү анализден өтүүгө тийиш.

170. Тез таасир этүүчү анализ токтомдун иштеп чыгуучулары тарабынан жүзөгө ашырылат жана камсыздалат.

171. Токтомдун долбоору иштеп чыгуучулар тарабынан тез таасир этүүнү анализдин негизинде даярдалган негиздеме берилбегенде четке кагылууга тийиш.

172. Жарандардын конституциялык укуктарын, эркиндигин жана милдеттерин камсыздоо; коомдук бирикмелердин укуктук статусу, массалык-маалымат каражаттары; мамлекеттик бюджеттин, салык тутуму; экологиялык коопсуздук; укук бузуучулар менен күрөшүү; ишкерликти жөнгө салуунун жаңы түрлөрүн киргизүү маселелери боюнча токтомдун долбоорлору укуктук, укуктук коргоо, гендердик, экологиялык, антикоррупциялык жана башка илимий экспертизадан (ченемдик укуктук актынын долбоору жөнөтүлгөн жөнгө салуу укук мамилелерине жараша) өтүүгө тийиш.

12-глава

Шаардык кеңешке токтомдун долбоорун киргизүү

173. Шаардык кеңештин кароосуна киргизилүүчү документтердин топтому төмөнкүлөрдү камтуусу керек:

Ноокат шаарынын мэринин колу коюлган коштомо кат;

Ноокат шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органдын корутундусу;

Ноокат шаарынын тейлеген вице-мэринин колу коюлган маалымкат-негиздемеси;

салыштырма таблица (азыркы токтомго өзгөртүүлөрдү жана (же) толуктоолорду киргизүү же жаңы редакцияда кабыл алуу учурунда);

токтомдун долбоорун макулдашуу жөнүндө маалыматты камтыган документтер (зарыл болгон учурда);

174. Ноокат шаардык кеңешке токтомдун долбоору бир убакта мамлекеттик жана расмий тилдерде кагаз жана электрондук түрүндө киргизилет.

175. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө" Мыйзамынын талаптарын жана бул регламентти бузуу менен кароого киргизилген токтомдун долбоору кароосуз кайтарылууга тийиш.

Тартип бузуулар четтетилгенден кийин долбоор белгиленген тартипте киргизилет.

176. Шаардык кеңештин кароосуна киргизилүүчү токтомдун долбоорунун текстинде төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

- беттин оң жаккы жогорку бурчунда "Долбоор" деген сөз жазылат;

- "Долбоор" деген сөздүн алдында документ киргизүүнүн демилгечиси, долбоорду киргизүү күнү көрсөтүлөт;

- ылдый, беттин ортосунда документтин аталышы "Ноокат ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ";

- андан ары - ченемдик укуктук актынын формасына жана түзүмүнө көрсөтүлүүчү талаптарды сактоо менен токтомдун долбоорунун тексти;

- долбоордун текстинин алдына документтин бул долбоору боюнча жооптуу аткаруучунун аты-жөнү, анын кызматтык телефонунун номуру көрсөтүлөт жана өзүнүн кол тамгасы.

177. Токтомдо аны ишке ашыруу тартиби белгиленет, тактап айтканда:

- токтомду ишке киргизүү мөөнөтү конкреттештирилет жана ыкмасы аныкталат;

- мыйзам алдындагы актыларды иштеп чыгуу боюнча органдарга жана кызматтык жактарга конкреттүү тапшырмалар берилет, аларды аткаруу үчүн мөөнөттөрү аныкталат.

178. Токтомдун долбоорунун маалымкат-негиздемеси төмөнкү маалыматтарды камтуусу керек:

- бул токтомду кабыл алуунун натыйжасында болжол менен жетише турган же чечиле турган максаттар жана милдеттер;

- кабыл алынуучу токтомдун иштөөсүнүн натыйжасында мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочу, гендердик, экологиялык, коррупциялык божомолдор;

- ал өткөрүлгөн учурда коомдук талкуулоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат;

- токтомдун долбоорунун мыйзамга ылайык келүүсүнө анализ;

- аны каржылоо булактарынын болуусу.

179. Жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына түздөн-түз тийиштүү токтомдун долбоорлору, ошондой эле ишкердик ишмердикти жөнгө салуучу токтомдун долбоорлору шаардык кеңештин расмий сайтына жайгаштыруу аркылуу коомдук талкуулоого жатат.

Талкуулоонун жүрүшүндө коомдук талкуулоонун катышуучуларынан түшүүчү сунуштар кабыл алынат, каралат жана жалпыланат.

Коомдук талкуулоонун жыйынтыктары боюнча аларды ченемдик укуктук актынын долбооруна киргизүү же киргизбөө себептерин негиздемеси менен түшкөн сунуштар жөнүндө жыйынтыктоо маалыматтарды даярдайт.

Жыйынтыктоо маалымат ченемдик укуктук актынын долбооруна тиркелүүчү маалымкатта чагылдырылат.

180. Шаардык кеңештин сайтында токтомдун долбоорунан тышкары кошумча төмөнкү маалыматтар жайгаштырылат:

- аны кабыл алуунун негиздемеси;

- иштеп чыгууда катышкан, ошондой эле токтомдун долбоору менен алдын-ала макулдашылган жактардын жана уюмдардын тизмеги;

- финансылык-экономикалык эсептер, жүргүзүлгөн экспертизалардын корутундулары;

- статистикалык маалыматтар;

- мамлекеттик же мыйзам тарабынан корголуучу башка сырды камтыган маалыматтардан тышкары токтомдун долбоорун негиздөө үчүн керектүү башка маалыматтар.

181. Коомдук талкуулоолорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча чыгымдарды каржылоо Ноокат шаарынын мэриясынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен жүзөгө ашырылат.

182. Токтомдордун долбоорлорунун коомдук талкуулоолорунун мөөнөтү бир айдан кем аз болбойт.

183. Шаардык кеңештин сессиясында токтомдун долбоорун кароого чейин ачык же депутаттык угуулар формасында аны алдын-ала талкуулоо өткөрүлүшү мүмкүн.

13-глава

Шаардык кеңештин токтомдорун кабыл алуу

184. Токтомдор шаардык кеңеш тарабынан бул регламент тарабынан белгиленген тартипте кабыл алынат.

Шаардык кеңештин токтомдору бул регламент тарабынан каралган учурлардан тышкары сессияда катышкан шаардык кеңештин депутаттарынын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Ноокат  шаарынын бюджетинен каржылоону ишке ашырууну талап кылган токтомдорду алар боюнча каржылоо булактары аныкталганга чейин кароого жана кабыл алууга мүмкүн эмес.

185. Шаардык кеңештин сессиясында маселени кароо жол-жобосунун негизги элементтери:

- баяндамачыга чыгып сүйлөө үчүн сөз берүү;

- баяндамачыга суроо берүү жана аларга жооп алуу укугун депутаттарга берүү;

- талкууну өткөрүү (жарыш сөздөрдү);

- жыйынтыктоо сөзү үчүн баяндамачыга жана тең баяндамачыга сөз берүү;

- добуш берүү мотивдери боюнча сөз сүйлөө;

- негизинен токтомдун долбоорун кабыл алуу үчүн добуш берүү;

- негизинен кабыл алынгандан кийин токтомдун долбоорунун же анын тиркемелеринин тексти боюнча сунуштарды жана эскертүүлөрдү киргизүү;

- добуш берүү мотивдери боюнча чыгып сүйлөө;

- токтомду жалпысынан кабыл алуу боюнча добуш берүү.

186. Токтомдун долбоорун кароодо анын негизги жоболору, аны кабыл алуу зарылчылыгы жөнүндө маселе талкууланат, токтомдун долбоорунун концепциясынын жалпы баасы берилет.

Талкуулоо токтомдун долбоорунун демилгечисинин баяндамасынан жана шаардык кеңештин профилдик комиссиясынын тең баяндамасынан башталат.

Эгерде токтомдун долбоорун кароо бири-бирине карама-каршы келген корутундуларды же чечимдерди беришкен бир канча туруктуу комиссияларга тапшырылган болсо, шаардык кеңештин профилдик комиссиясынын корутундусу менен макул болбогон туруктуу комиссиялардын төрагаларынын баяндамалары дагы угулат.

Токтомдун долбоорун кароодо шаардык кеңештин фракцияларынын, туруктуу комиссияларынын, депутаттарынын, Ноокат шаарынын мэриясынын өкүлдөрүнүн, талкууга катышуу үчүн чакырылган башка жактардын сунуштары жана эскертүүлөрү угулат.

Шаардык кеңештин эсебинен жабылуучу чыгымдарды караган токтомдордун долбоорун кароодо Ноокат  шаарынын мэриясынын же Шаардык финансы бъл\м\н\н башчысынын  корутундусу милдеттүү түрдө угулат.

187. Сессияда төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөлөрдүн кезегин белгилейт. Чыгып сүйлөөлөрдүн кезегин белгилөөдө артыкчылык каралуучу маселелерди даярдоо үчүн фракциялардын жетекчилерине, шаардык кеңеш тарабынан түзүлгөн комиссиялардын өкүлдөрүнө, шаардык кеңештин профилдик комиссияларынын өкүлдөрүнө, шаардык кеңештин сессиясына чакырылган эксперттерге, жазуу жүзүндөгү корутунду берген депутаттарга берилет.

188. Шаардык кеңештин төрагасы, төраганын орун басары, Ноокат  шаарынын мэри кезексиз чыгып сүйлөөгө укуктуу.

189. Сессияда төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөнүн күн тартибине

ылайык келүүсүнө, чыгып сүйлөөнүн белгиленген убакыты сакталышына көз

салат. Зарыл болгон учурда ал жөнүндө эскертип турат.

Эгерде чыгып сүйлөөчү төрагалык кылуучунун көрсөтүүсүн тоотпостон, өз сөзүндө кемсинтүүчү сөздөрдү колдонсо, төрагалык кылуучу тартипке чакырат же аны сөз сүйлөөдөн алып салат.

190. Жарыш сөздөрдү токтотуу жөнүндө сунуш добушка коюлат жана ага сессияга катышкан депутаттардын жалпы санынын жарымынан көбү добуш берсе, кабыл алынды болуп саналат.

Чыгып сүйлөбөй калган депутаттардын өтүнүчү боюнча, алардын чыгып сүйлөө тексттери сессиянын протоколуна тиркелет. Бул учурда, чыгып сүйлөөнүн тексти шаардык кеңештин аппаратына тапшырылат.

191. Туруктуу комиссиялардын төрагалары талкуунун жыйынтыгы боюнча токтомдун долбоорунун же тиркемелеринин текстине өзгөртүүлөрдү киргизет жана бул жөнүндө токтомдун долбоорун негизинен кабыл алуу үчүн добуш берүүгө чейин билдирет.

Туруктуу комиссиялардын төрагаларынын сунушу боюнча шаардык кеңештин сессиясы кийинки сессияга чейин токтомдун долбоорун кабыл алууну калтыруу жөнүндө протоколдук чечим кабыл алууга укуктуу.

192. Токтомдун долбоорун негизинен кабыл алганга чейин (анын ичинде жарыш сөздөрдүн жүрүшүндө) депутаттар же аны кабыл алуунун демилгечилери токтомдун долбоорун жазуу же оозеки түрүндөгү арыз менен (добуш берүү жолу менен) расмий түрдө чакырып алууга укуктуу.

Бул учурда жарыш сөздөр токтотулат.

193. Жарыш сөздөр аяктагандан кийин баяндамачы жана тең баяндамачы жыйынтыктоо сөзү менен чыгып сүйлөөгө укуктуу. Ушундан кийин токтомдун долбоорун негизинен кабыл алуу жөнүндө маселе добушка коюлат.

194. Сессияда төрагалык кылуучу токтомдун жана анын тиркемелеринин тексти боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү сунуштайт.

195. Анын жоболорун талкуулоо менен токтомдун долбоорун кароодо талкууланган жана добушка коюлган жазуу жана оозеки түрүндөгү түшкөн бардык сунуштар угулат.

196. Төрагалык кылуучу биринчи кезекте туруктуу комиссиялардын сунуштарын добушка коет. Эгерде шаардык кеңештин сессиясы сунуштардын бирин дагы колдобосо, пункт четке кагылды болуп саналат.

197. Бир эле маселе боюнча бирден көп токтомдун долбоору киргизилсе, шаардык кеңеш мындан ары кароо үчүн кайсынысы кабыл алынгандыгы жөнүндө чечим кабыл алат.

198. Токтомдун долбоорун талкуулоонун жыйынтыктары боюнча сессия добуш берүү болгон, киргизилген сунуштарды жана эскертүүлөрдү, ошондой эле профилдик комиссиянын жана регламент жана укук маселелери боюнча комиссиянын корутундуларын эске алуу менен токтомду жалпысынан кабыл алуу жөнүндө чечим кабыл алат.

199. Эгерде токтомдун долбоору жалпысынан кабыл алынбаса, ал четке кагылды болуп саналат. Четке кагылган токтомдун долбоору шаардык кеңеш тарабынан 3 айдан эрте эмес кайта каралуусу мүмкүн.

14-глава

Кабыл алынган токтомдорду жол-жоболоштуруу тартиби

200. Шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерлери документтин долбоорун аткаруучулар менен бирдикте кабыл алынган токтомду сессиядан кийин 10 жумушчу күндүн ичинде жол-жоболоштурушат.

Шаардык кеңештин токтомдоруна, арыздарына жана кайрылууларына шаардык кеңештин төрагасы кол коет. Токтомдун тиркемелерине шаардык кеңештин аппарат жетекчиси кол коет.

201. Шаардык кеңештин сессиясынын токтому каралган документтин текстине сунуш киргизген депутаттар кол коюшкандан кийин шаардык кеңештин төрагасы кол коет.

202. Документтин аягына "шаардык кеңештин төрагасы колу" деген грифтен ылдыйыраак төмөнкүлөр кол коюшат:

- шаардык кеңештин профилдик комиссиясынын төрагасы;

- сунуш киргизген шаардык кеңештин депутаттары;

- аты-жөнүн, кызматын, кызматтык телефонунун номурун көрсөтүү менен документтин аткарылышына жооптуу шаардык кеңештин кызматкери.

Зарылчылыкка жараша бул маселени тейлеген Ноокат шаарынын мэриясынын кызматтарынын жана бөлүктөрүнүн жетекчилери менен макулдашуу жүргүзүлөт.

Бул регламенттин талаптарына ылайык жол-жоболоштурулган токтом кол коюуга шаардык кеңештин төрагасына берилет..

Шаардык кеңештин сессиясында бекитилген документке мыйзамсыз киргизген жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопко тартылат.

203. Ченемдик укуктук мүнөздөгү токтомдор расмий жарыяланууга тийиш.

204. Токтомдордун расмий жарыялануусу мамлекеттик жана расмий тилдерде жүзөгө ашырылат.

Токтомдорду толук эмес жарыялоого жол берилбейт.

Токтомдор  Ноокат шаарынын   маалымат доскасына илинет.

205. Ченемдик-укуктук мүнөздөгү токтомдор расмий жарыялоо алардын күчүнө кирүүсүнүн милдеттүү шарты болуп саналат.

Эгерде токтомдун өзүндө башка шарт каралбаса, токтомдор расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн кийин күчүнө кирет.

Ишкерлик ишмердикти жөнгө салуучу токтомдор расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн эрте эмес күчүнө кирет.

206. Кабыл алынган ченемдик укуктук мүнөздөгү токтомдор укуктук камсыздоо бөлүмүндө каттоодон өтүүгө тийиш, андан кийин алар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Юстиция министрлигине жөнөтүлөт.

15-глава

Үстүбүздөгү жылга Ноокат шаарынын бюджетин

кароо жана кабыл алуу жана анын аткарылышы

жөнүндө отчетту угуу өзгөчөлүгү

 

§1. Ноокат  шаарынын бюджетин киргизүү жана бекитүү тартиби

 

207. Шаардык кеңештин жетекчилиги жана туруктуу комиссиялар мамлекеттик органдардын салык кызматтарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана юридикалык жактардан шаардык бюджеттин долбоорун өз убагында жана сапаттуу түзүү үчүн керектүү бардык маалыматтарды суроого жана алууга, бул органдардын жетекчилерин өз жыйындарына чакырууга жана угууга укуктуу.

208. Шаардык бюджеттин долбоорун түзүү үчүн керектүү маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзам тарабынан белгиленген тартипте берилет.

209. Шаардык бюджеттин долбоорун алдын-ала кароо кийин фракциялардын жана туруктуу комиссиялардын (ишинин багыттары боюнча) жыйында бюджет жана финансы боюнча комиссияда жана регламент жана укук маселелер боюнча комиссияда кароо менен өткөрүлөт.

210. Шаардык бюджеттин долбоорун кароо ачык жана айкын жүргүзүлөт. Бюджеттин долбоорун кароо боюнча коомдук угуулар өткөрүлүшү зарыл.

Бюджеттин аткарылышы жөнүндө токтом жана тийиштүү жылга шаардын бюджети жөнүндө шаардык кеңештин чечимдери расмий сайтта жайгаштырылууга тийиш.

 

16-глава

Токтомдордун аткарылышына контроль

 

211. Токтом аны ишке ашыруу тартибин белгилейт, тактап айтканда:

- конкреттүү мөөнөттөрүн жана пункттарды же токтомду жалпысынан ишке киргизүү ыкмасы;

- органдарга жана кызматтык жактарга токтомду ишке ашыруу, Ноокат шаарынын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн (зарыл болгон учурда) кызматтык жактарына таасир этүүчү чараларды көрүү, Ноокат  шаарынын мэриясынын актыларын токтомго ылайык келтирүү боюнча конкреттүү тапшырмалардын болуусу;

- аны аткаруу үчүн мөөнөттөр аныкталат.

Шаардык кеңештин ар бир токтомунда анын аткарылышына контроль жүктөлүүчү жак же орган көрсөтүлөт.

212. Контроль кылуунун максаты болуп төмөнкүлөр саналат:

- токтомду ишке ашыруунун натыйжалуулугунун деңгээлин табуу;

- анын аткарылышына кыйынчылык кылуучу себептер;

- анын аткарылышына кыйындатуучу себептерди табуу;

-аткарууга тоскоолдук кылуучу жактарды (органдарды) табуу жана тартуу, зарылчылыкка жараша аларды жоопкерчиликке тартуу, токтомдун аткарылышын сот тартибинде (ушундай зарылчылык болсо) камсыз кылуу.

Шаардык кеңеш жүктөгөн контроль саналган ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн жакка (органга) эч кандай атайын ишеним каттар талап кылынбайт.

213. Шаардык кеңештин сессиясы токтомдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты уккандан кийин төмөнкүлөргө укуктуу:

- аткарылган катары контролдон алып салууга;

- аткарылган катары токтомдун кээ бир пункттарын контролдон алып салууга;

- бул токтом боюнча аткаруу мөөнөтүн узартууга;

- контролдук ыйгарым укуктарды башка жакка же органга жүктөөгө;

- токтомду жокко чыгарууга;

- токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө;

- кошумча токтом кабыл алууга.

214. Контроль боюнча отчеттуулук мөөнөтү токтомдун өзүндө көрсөтүлөт. Шаардык кеңештин төрагасы токтомдун аткарылышына контроль жүктөлгөн жакка (органга) тапшырууга, шаардык кеңештин сессиясында анын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат берүүгө укуктуу.

 

17-глава

Шаардык кеңештин сессияларынын

жана башка органдарынын жыйналыштарынын протоколу

 

215. Шаардык кеңештин сессияларында  чектеринде катар номур берилүүчү протокол жүргүзүлөт.

Сессиялардын жыйындарынын протоколдорун жол-жоболоштуруу, протоколдорду жүргүзүү жана сактоо үчүн жооптуу шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт.

216. Протоколдун тексти эки бөлүктөн турат: киришүү жана негизги.

Шаардык кеңештин сессиясынын жыйынынын протоколунун киришүү бөлүгүндө төмөнкүлөр чагылдырылат: номуру, өтүү күнү, убактысы жана орду; шаардык кеңештин чакырылышынын жылы, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны, катышкан депутаттардын саны жана тизмеси, чакырылгандардын тизмеси (эгерде 10дон ашык чакырылган болсо, чакырылгандын тизмеси тиркелет), баяндамачынын аты-жөнүн көрсөтүү менен күн тартиби, шайланган органдардын: катчылыктын жана эсептөө комиссиясынын курамы.

Негизги бөлүктө төмөнкүлөр чагылдырылат: сессияны алып баруунун жүрүшү, каралуучу маселелер, баяндамалары менен, жарыш сөздөрдө чыгып сүйлөөчүлөр, добушка коюуга киргизилген маселелер жана сунуштар, аларды чечүү ыкмалары; добуш берүүнүн жыйынтыктары жана кабыл алынган чечимдер, сессиянын жүрүшүндө берилген кошумча материалдар.

Депутаттардын аты-жөндөрү алардын фракцияларын, башка жактардын аты-жөнү, кызматын жана иш ордун көрсөтүү менен коштолот.

217. Сессиянын протоколу сессия ишин аяктагандан кийин 20 жумушчу күндөн кеч эмес жол-жоболоштурулат, шаардык кеңештин төрагасы жана сессиянын катчылыгы тарабынан кол коюлат.

218. Шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерлери търаганын уруксаты менен шаардык кеңештин депутаттарына жана башка кызыкдар жактарга протоколдун жана токтомдордун көчүрмөлөрүн беришет, алардан көчүрмөнү жол-жоболоштурат.

219. Протоколдордун түп нускалары шаардык кеңештин катчылыгында сакталат.

220. Шаардык кеңештин жабык сессиясынын материалдары Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген эреже боюнча жашырындык деңгээли сессияда талкуулануучу маалыматтардын жашырындык деңгээлине туура келген маалыматтар үчүн жол-жоболоштурулат.

V БӨЛҮК

ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУ ТАРТИБИ

18-глава

Шаардык кеңештин ишин пландоо

 

221. Шаардык кеңештин иш-планы бир жылга түзүлөт. Шаардык кеңештин иш-планы жөнүндө маселе күн тартибине киргизилет.

222. Шаардык кеңештин депутаттары, фракцияларынын лидерлери, туруктуу комиссиялары, Ноокат шаарынын мэри шаардык кеңештин иш-планына маселелерди киргизүү укугуна ээ.

223. Иш-планга шаардык кеңештин сессиясынын, фракциялардын жана туруктуу комиссиялардын жыйындарынын кароосуна киргизилүүчү маселелер киргизилет.

224. Ноокат  шаарынын мэриясы тарабынан даярдалган маселени иш-планга киргизүүдө, шаардык кеңеш шаардык кеңеште маселени кароо үчүн жооптуу депутатты (эреже катары, фракциянын жетекчисин, шаардык кеңештин туруктуу комиссиясынын төрагасын) аныктайт.

225. Шаардык кеңештин иш-планын бекитүүдө, иш-планга киргизиле турган маселелер боюнча токтомдордун долбоорлорун берүү талап кылынбайт.

226. Шаардык кеңештин ишин пландоо Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан белгиленген тартипте пландан тышкары токтомдун долбоорлорун даярдоо жана киргизүү мүмкүнчүлүгү алып салынбайт.

 

19-глава

Мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара

аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу тартиби

 

227. Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө", "Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө", мыйзамдарына жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык мамлекеттик бийлик менен өз ара мамилелерин жүзөгө ашырат.

228. Мамлекеттик бийлик органдары шаардык кеңештин компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.

229. Шаардык кеңеш бийликтин аткаруу органдарынын компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.

230. Аймакты өнүктүрүүнүн эң маанилүү маселелери боюнча Ноокат шаарынын мэриясы консультацияларды өткөрөт жана шаардык кеңеш менен өз чечимдерин жазуу түрүндөгү макулдашууларды жүргүзөт.

231. Шаардык кеңештин сессиясы Ноокат шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна мамлекеттик ыйгарым укуктарды өкүлдөө жөнүндө келишимдерди бекитет.

 

20-глава

Ноокат шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө тартиби

 

232. Ноокат шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынан добуштун үчтөн экиси менен кабыл алынат.

Ноокат шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө жөнүндө сунушту Шаардык кеңештин фракциясы жана туруктуу комиссиясы киргизиши мүмкүн.

 

21-глава

Шаардык кеңеш тарабынан контролдук ыйгарым

укуктарды жүзөгө ашыруу тартиби

 

233.Ноокат шаарынын мэриясы, анын түзүмдүк бөлүктөрү жана кызматтык жактары өз ишинде Ноокат шаардык кеңештин алдында отчет берет жана контролунда болот.

234. Шаардык кеңештин контролдук иши Кыргыз Республикасынын мыйзамына, бул регламентине ылайык жүзөгө ашырылат.

235. Шаардык кеңештин контролдук ишинин уюштуруу негизин шаардык кеңештин контролдук ишин жүзөгө ашыруучу субъекттер: депутаттар, фракциялар, туруктуу, убактылуу жана жумушчу комиссиялар,   түзөт.

236. Контролдук иш төмөнкү формада жүзөгө ашырылат: шаардык кеңештин сессиясында отчетторду угуу; фракциялык сурамаларды жөнөтүү; маалыматтарды угуу.

237. Текшерүүлөрдү жүргүзүү шаардык кеңештин төрагасынын буйругунун негизинде жүзөгө ашырылат.

 

                   VI БЪЛ/К  ШААРДЫК КЕҢЕШТИН АППАРАТЫ

22-глава

Шаардык кеңештин регламентин сактоого контролду

жүзөгө ашыруу тартиби жана аны бузгандыгы үчүн

жоопкерчилик чаралар

 

238. Шаардык кеңештин жаңы редакциядагы регламенти, ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор шаардык кеңештин сессиясында шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Фракциялар, туруктуу комиссиялар же шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын жарымынан азы тарабынан киргизилген шаардык кеңештин регламентине өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө сунуштар шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизилет жана биринчи кезекте каралат.

239. Шаардык кеңештин регламентинин жоболорун түшүндүрүү жана анын сакталышына контролду шаардык кеңештин Мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика, коомдук уюмдар,  дин иштери  маселелери боюнчакомиссиясы жүзөгө ашырат.

Шаардык кеңештин регламентинин жоболорун түшүндүрүү шаардык кеңештин сессиясында берилет жана зарылчылыкка жараша шаардык кеңештин токтому менен бекитилет.

240. Шаардык кеңештин регламентин бузуу менен кабыл алынган токтомдор, алар кабыл алынган учурдан тартып жараксыз деп табылат.

Мындай жагдай пайда болгон учурда, фракциялар, туруктуу комиссиялар жана депутаттар регламент жана мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика, коомдук уюмдар,  дин иштери  маселелери боюнчакомиссияга кабыл алынган токтомду жокко чыгаруу талабы менен кайрылууга укуктуу.

241. Шаардык кеңештин сессиясынын жыйынында катышуучулар тарабынан тартип бузуулар болсо, ага карата төмөнкү таасир этүүчү чаралар колдонулушу мүмкүн:

- тартипке чакыруу;

- протоколго бул жөнүндө жазуу менен тартипке чакыруу;

- сөгүш берүү;

- сессиянын аягына чейин сөз сүйлөөдөн ажыратуу менен сөгүш берүү.

242. Сессияда төрагалык кылуучу гана сессиянын катышуучуларын тартипке чакырууга укуктуу.

Төрагалык кылуучу шаардык кеңештин сессиясынын катышуучуларын төмөнкү учурларда тартипке чакырат, эгерде ал:

- сессияда төрагалык кылуучу уруксаатсыз чыгып сүйлөсө;

- жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактаса.

243. Төрага кайталап тартипке чакырган сессиянын катышуучусу жөнүндө протоколго жазылат.

244. Сессияда төрагалык кылуучунун сунушу боюнча депутатка шаардык кеңештин регламентин бузгандыгы үчүн сессияда катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен сөгүш берилет.

Бул регламентте каралган тартип бузуулар үчүн депутатка сөгүш берилет.

245. Протоколдук чечим менен шаардык кеңештин депутатына төмөнкү учурларда бул сессия убагында сөз сүйлөөдөн убактылуу ажыратуу менен сөгүш берилет:

- ага берилген жөнөкөй сөгүш берүү менен макул болбогондо;

- эгерде ал эки жолу жөнөкөй сөгүш алган болсо.

246. Шаардык кеңештин регламентинин сакталышына контроль шаардык кеңештин төрагасына жана Мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика, коомдук уюмдар,  дин иштери  маселелери  боюнча комиссияга жүктөлөт. Шаардык кеңештин сессиясынын убагында шаардык кеңештин регламентинин сакталышына контроль сессияда төрагалык кылуучуга жүктөлөт.

 

Ноокат шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                  М.Ярматов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеңешинин  (IV – шайланган) кезектеги    IV сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                             №IV -11                6-июль  2013-жыл       

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылга т\з\лгън иш-планын бекит\\ жън\ндъ

 

 

    Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылга т\з\лгън иш-планын угуп  жана талкуулап,  Депутаттардын Ноокат шаардык Кеёеши

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 

1.    Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылга т\з\лгън иш-планы бекитилсин.

 

 

2.    Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылга т\з\лгън иш-планынын толук аткарылышын къзъмълдъъ жагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин търагасы А.Гафаровга тапшырылсын.

 

 

     Ноокат  шаардык

 кеёешинин търагасы:-                                                    А.Гафаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык   Кенешинин

2013-жылдын –6-июлундагы кезексиз IV чакырылыш  IV сессиясынын №11 токтомуна №1 тиркеме

 

 Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылга

 

ИШ ПЛАНЫ

 

Шаардык кеёештин сессиясында каралуучу маселелер:

                   I чейректе каралуучу маселелер:

                   II чейректе каралуучу маселелер:

 

 

                   III чейректе каралуучу маселелер:

 

1.  Ноокат шаардык кеёешинин 2011-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2013-жылга  шаардык кеёешинин бюджетин бекит\\  жън\ндъ.

       Билдир\\  берет: Ноокат шаардык мэриясынын ФЭБ башчысы М.Нарматов

2. Ноокат шаардык кеёешинин 2011-жылдагы атайын эсебиндеги бюджетинин аткарылышы жана 2013-жылга  шаардык кеёешинин атайын эсебиндеги бюджетин бекит\\  жън\ндъ.

Билдир\\  берет: Ноокат шаардык мэриясынын ФЭБ башчысы М.Нарматов

   

 3. Ноокат  шаардык мэриясынын 2013-жылга  социалдык-экономикалык  ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъ

 

Билдир\\   берет: Ноокат шаардык мэриясынын ФЭБ башчысы М.Нарматов

 

 4. Ноокат  шаардык мэриясынын 2014-2016-жылдарга бюджетинин долбоорун бекит\\  жън\ндъ.

 

Билдир\\  берет: Ноокат шаардык мэриясынын ФЭБ башчысы М.Нарматов

5. Ноокат шаарынын 2013-2017-жылдарга карата экономиалык ън\г\\с\н\н стратегиясы жън\ндъ.

 

Билдир\\  берет: Ноокат шаарынын мэриясынын  вице мери Д.Тажибаев

6.Ноокат шаардык кеёешинин регламенти жън\ндъ

 

Билдир\\  берет Ноокат шаардык кеёешинин жооптуу катчысы М.Ярматов

 

7. Ноокат  шаардык  кеёешинин  2013-жылга иш-планын бекит\\     жън\ндъ.

 

Билдир\\ берет депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин жооптуу катчысы М.Ярматов

 

   Шаардык кенештин бюджет ,  финансы,  экономика,  соода        маселелер боюнча туруктуу комиссиясы.

 

                IV чейректе каралуучу маселелер:

 

              1.2013-жылды Ноокат районунун аймагында айылдардын

                  инфраструктурасын жакшыртуу жылы деп жарыялагандыгына

                  байланыштуу Ноокат шаардык мэриясынын аймагындагы

                  инфраструктураны  жакшыртуу жън\ндъ Ноокат шаардык мэриясынын  вице-мэри  Д.М.Тажибаевдын отчету

 

                   Шаардык кенештин мыйзамдуулукту сактоо,  депутаттык этика, коомдук уюмдар,  дин иштери  маселелери боюнча турукту комиссия.

 

 

      

                    Ноокат шаардык

                   кеёешинин жооптуу катчысы:                              М.Ярматов

 

 

 

****************************************

 

Депутаттардын   Ноокат   шаардык кеёешинин кезексиз

(IV чакырылыш) V  сессиясынын

 

Токтом

   Ноокат шаары                   V-1                           17-июль  2013-жыл

 

Ош облусунун  Ноокат  райондук аймактык шайлоо комиссиясынын Ноокат шаарынын мэрин шайлоо боюнча протоколдору жън\ндъ

 

         К\н тартибиндеги маселени карап жана талкуулап чыгып, “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\”  Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы №101 Мыйзамынын 31- беренесинин 3-бъл\г\н\н 1-пункутуна, 43-беренесинин 3-жана 4-бълуктър\нъ негиз Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана Референдумдарды ъткър\\ боюнча Борбордук комиссиясынын 2013-жылды 28-июнундагы №110 токтомуна, ал токтом менен бекитилген  “Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруусунун аткаруучу органдарынын башчыларын, шаарлардын мэрлерин жана айыл ъкмът башчыларын шайлоону ъткър\\ графигине” жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана Референдумдарды ъткър\\ боюнча Борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 27-декабрындагы №424 токтому  менен бекитилип,  2012-жылдын 19-ноябрындагы  №142  токтому менен ъзгърт\\лър киргизилген “Шаардын  мэрин шайлоонун тартиби жън\ндъг\”  Жобого ылайык,  депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

 

                                            ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

       1. Ош облусунун  Ноокат  райондук аймактык шайлоо комиссиясынын  2013-жылдын  17-июлундагы  Ош облусунун  Ноокат шаарынын  жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын  башчысын шайлоодо добуш бер\\н\н жыйынтыктары  жана шайлоонун натыйжалары  жън\ндъг\  протоколдору бекитилсин.

       2. Ушул токтомдун бир нускасы Ноокат  райондук аймактык шайлоо комиссиясына   жиберилсин. 

 

 

   Ноокат  шаардык

   кеёешинин търагасы:-                                        А.Гафаров

 

Депутаттардын   Ноокат   шаардык кеёешинин кезексиз

(IV чакырылыш) V  сессиясы

 

Токтом

   Ноокат шаары                             V-2                              17-июль  2013-жыл

                                                                           Ноокат шаарынын аймагындагы   А.Алланазаров,  А.Мирмахмудов,

 Тапвалдиев , С.Алимбаев ,   XXV партсьезд, Шаар-Маала къчълър\ндъг\  эгилген  бак-дарактарды жана теректерди кыркып алууга уруксат бер\\ жън\ндъ.

 

     Ноокат шаарынын аймагындагы   А.Алланазаров,  А.Мирмахмудов, Тапвалдиев, С.Алимбаев,   XXV партсьезд,  Шаар-Маалла къчълър\ндъг\  эгилген  бак-дарактар жана теректерди кыркууга  уруксат бер\\ жън\ндъг\ Ноокат электр тармактары ишканасынын 2013-жылдын 13-июндагы №85  катынын, Ноокат ДЭП-37 ишканасынын 2013-жылдын 14-июлундагы №25 сандуу предписаниясын, Ноокат шаар мэрыясынын 2013-жылдын 11-июлундагы сунуш катын  кър\п чыгып, к\з-кыш мезгилине даярдык кър\\, электр энергиясын ийгиликт\\ ъткър\\ жана трансформаторлордун иштеп чыгышын алдын алуу максатында 10 КВ линиялардын астындагы жана 0,4 КВ тъмънк\ чыналуудагы электр линияларынын астын бойлоп ъскън бак-дарактарды, теректердин тамырлары асфальт жолду бузуп жаткандыгын  ошондой эле, жолдордун   четтерине эгилген теректер жъъ ж\рг\нч\лърд\н ж\р\\с\нъ тосколдук жараткандыгын эске алып жаёы тъшъл\п жаткан жолду асфальттоо иштерин ийгиликт\\ алып баруу жана жъъ ж\рг\нч\лър \ч\н ыёгайлуу шарттарды т\з\\ максатында,  Ноокат шаардык кенеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

Жогорудагы сунуштарды эске алып жолдордун   четтерине эгилген терек жана бак-дарактары жолдун четиндеги тратуарга туш келип калгандыктан,   жаёы тъшъл\п жаткан жолду асфальтоо иштерин ийгиликт\\ алып барууга жана жъъ ж\рг\нч\лър \ч\н ыёгайлуу шарттарды т\з\\гъ кыйынчылык келтирип жаткандыгына байланыштуу  Ноокат шаарынын аймагындагы   А.Алланазаров,  А.Мирмахмудов, Тапвалдиев, С.Алимбаев,   XXV партсьезд жана  Шаар-Маалла къчълър\ндъг\  эгилген  бак-дарактарды жана теректерди кыркуу  жън\ндъг\ Ноокат электр тармактары  ишканасынын 2013-жылдын 13-июндагы №85 сандуу катынын, Ноокат ДЭП-37 ишканасынын 2013-жылдын 14-июлундагы №25 сандуу предписаниясынын, Ноокат шаар мэриясынын 2013-жылдын 11-июлундагы сунуш каттары канаатандырылсын. 

 

  1. Кыркылуучу терек жана бак-дарактар тууралуу Ноокат райондук экология бъл\м\нъ билдир\\ бер\\ Ноокат шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы К.Салановко тапшырылсын.

 

Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Ноокат шаардык кеёешинин     муниципиалдык  менчик ,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

            Ноокат шаардык

            кеёешинин търагасы:                                                       А.Гафаров

Депутаттардын   Ноокат   шаардык кеёешинин кезексиз

(IV чакырылыш) V  сессиясынын

Токтом

   Ноокат шаары                                   V-3                                               17-июль  2013-жыл

 

                 Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылдын  6-июлундагы кезексиз  (IV чакырылыш)  IV  сессиясынын №1 токтомунун  субсидья статьясында каралган акча каражатынын   эсебинен иштет\\  жън\ндъ.

 

 Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылдын  6-июлундагы Депутаттардын Ноокат   шаардык кеёешинин кезексиз  (IV чакырылыш) IV  сессиясынын №1 токтомунун субсидья статьясында каралган акча каражаты эсебинен Ноокат шаар мэриясынын мэри тарабынан 2013-жылдын 11-июлундагы берилген №272 сунуштун негизинде А.Лутфуллаев, С.Алимбаев къчълърунъ жана  №3 “ Балапан балдар”   бакчасына акча каражатын  ажыратып бер\\ максатында депутаттардын Ноокат шаардык кенеши

Токтом кылат:

1.   Ноокат шаарына караштуу А.Лутфуллаев атындагы къчъс\ндъг\ Ноокат райондук  Жарандык   абалдын актысын   жазуу  бъл\м\н\н  батыш тарабындагы  жолду кенейт\\ максатында  арыкка азбест  трубасын  сатып алуу   жана орнотуу \ч\н Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылдын  6-июлундагы  кезексиз         (IV чакырылыш) IV  сессиясынын №1 токтомунун субсидья  статьясында каралган акча каражатынын  эсебинен  144260 (бир ж\з кырк търт мин эки ж\з алтымыш )   сом  акча каражаты бъл\н\п берилсин.

 

2. С.Алимбаев жана Жумабай  палван  атындагы къчълър\н\н   кесилишинин батыш тарабына къп\ръ куруу  \ч\н  Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылдын  6-июлунудагы Депутаттардын Ноокат   шаардык кеёешинин кезексиз  (IV чакырылыш) IV  сессиясынын №1 токтомунун субсидья статьясында каралган акча каражатынын  эсебинен 56450 (эл\\ алты мин търт ж\з эл\\)  сом акча каражаты субсидия статьясынан ажыратылып берилсин.

 

3.  №3 “ Балапан балдар “  бакчасынын ички  жана тышкы  ремонтуна   жумшоо \ч\н 16 000 ( он алты ) мин  сом, даараткананы ремонтто \ч\н 16 000 (он алты ) мин сом,  жалпысы болуп 32 000 (отуз эки )  сом акча каражаты Ноокат шаардык кеёешинин 2013-жылдын  6-июлунудагы Депутаттардын Ноокат   шаардык кеёешинин кезексиз  (IV чакырылыш) IV  сессиясынын №1 токтомунун  субсидья статьясынан  ажыратып берилсин.

 

4. Ажыратылган  акча каражатты т\з\лгън келишимдин негизинде кътър\п бер\\ жагы  Ноокат шаар   мэриясынын башкы эсепчиси Д. Калбековага   тапшырылсын.

 

5.Ажыратылган  акча каражатын ъз максатында натыйжалуу пайдалануусун къзъмълдъъ жана отчетторун ъз мъънът\ндъ тапшыру жагы  Ж.Абдулакимов  къчъ комитетинин търагасы Н.Курбановко милдеттендирилсин.

 

6. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Депутаттардын Ноокат

        шаардык  кеёешинин  төрагасы:                        А.Гафаров

 

 

 

 **********************************

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседанияси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     № VI-1                              29-август  2013-жыл

 Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу ък\л\н\н  2013-жылдын 11-январындагы 2013-жылды “Мектепке чейинки жана спорттук мекемелерди калыбына келтир\\,  ън\кт\р\\ жылы “ деп жарыяланган №06-б буйругу  менен  бекитилген иш чаралардын планын аткаруунун  негизинде Ноокат шаарында жайгашкан  “У.Салиева”  жана “Кара-Турпак “ балдар бакчаларына   кошумча   тайпа (группа)  ачуу жън\ндъ.

            Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу ък\л\н\н  2013-жылдын 11-январындагы 2013-жылды “Мектепке чейинки жана спорттук мекемелерди калыбына келтир\\,  ън\кт\р\\ жылы “ деп жарыялаган №06-б буйругу  менен  бекитилген иш чаралардын планын аткаруунун  алкагында жана  Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы мектепке чейинки жаштагы балдарды  балдар бакчасына жайгаштыруу боюнча ата-энелердин ът\н\чтър\н канаатандыруу максатында Ноокат райондук билим бер\\ бъл\м\, Ноокат райондук мамлекеттик санитардык-эпидиомологиялик къзъмълдъъ борборунун 2013-жылдын 2-июлундагы №01-10-272 санитардык кортундусунун негизинде Ноокат шаарында жайгашкан  “У.Салиева”  жана “Кара-Турпак “ балдар бакчаларына   кошумча   тайпа (группа)  ачуу жън\ндъг\ маселени  карап жана талкуулап депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу ък\л\н\н  2013-жылдын 11-январындагы 2013-жылды “Мектепке чейинки жана спорттук мекемелерди калыбына келтир\\,  ън\кт\р\\ жылы “ деп жарыялаган №06-б буйругу  менен  бекитилген иш чаралардын планын аткаруунун  алкагында жана  Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы мектепке чейинки жаштагы балдарды  балдар бакчасына жайгаштыруу боюнча ата-энелердин ът\н\чтър\н канаатандыруу максатында “У.Салиева” балдар бакчасына  кошумча1-группа жана “Кара-Турпак “ балдар бакчасына  кошумча 1-группа  тайпа (группа)  ачылсын.

2. Ноокат шаарына караштуу Уркуя Салиева жана Кара-Турпак балдар бакчаларына ачылган группаларга кете турган эмеректер менен камсыз кылуу жагы балдар бакчаларынын башчыларына  милдеттендирилсин.

3.  Ноокат шаарына караштуу Уркуя Салиева жана Кара-Турпак балдар бакчаларына ачылган группаларга  кете турган штаттык бирдигин чечип беруу жагы  Ноокат райондук билим бер\\ бъл\м\нън суралсын.

4.  Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы   билим бер\\ ,  саламаттыкты сактоо,  маданият,  спорт, туризм,  жаштар жана  ъз алдынча  башкаруу,   социалдык коргоо маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     №VI-2                              29-август  2013-жыл

      

    Ноокат суу каналдар ишканасынын  суу т\т\ктър\нъ уланган  суу эсептегичи бар абононенттерине  2013-жылдын 1-сентябрынан   баштап  жыл бою   иштетилген суунун тълъм\ \ч\н тълъм акысына 20%  женилдик бер\\ жън\ндъ.

      Ноокат суу-каналдардар  ишканасына   депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышын   кезексиз VI  сессиясынын 2012-жылдын 21-ноябрындагы  №XXX-2  токтому менен  \й-кожолуктарындагы  суу эсептегичи бар абоненттерине кыш айларына 50% женилдик берилген,  азыркы к\ндъ  ушул женилдикти  жыл  бою эле 12 айга  20%  бер\\н\  кабыл алууга макулдук бер\\ жън\ндъг\ катын карап жана талкуулап депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат суу каналдар ишканасынын   суу т\т\ктър\нъ уланган  суу   эсептегичи бар абононенттерине  2013-жылдын 1-сентябрынан  баштап жыл бою  иштетилген суунун тълъм\ \ч\н тълъм акысына 20% женилдик бер\\ жън\ндъг\ каты  Ноокат шаардык кеёешинин депутаттары тарабынан колдоого алынсын.

2Ноокат суу каналдар ишканасынын   суу т\т\ктър\нъ уланган    эсептегичи бар абононенттерге 2013-жылдын 1-сентябрынан  баштап   жыл бою иштетилген суунун тълъм\ \ч\н тълъм акысына  берилген 20% женилдик тууралуу малыматты,  абононенттерге  жеткир\\  жагы  Ноокат суу каналдар ишканасынын жетекчилигине жана   квартал  комитеттеринин  търагаларына тапшырылсын.

 3.  Токтомдун  бир нускасы  Ноокат суу каналдар ишканасынын  башчысына   берилсин.

4.   Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы муниципиалдык  менчик ,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                                                 А.Гафаров  

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     №VI-3                              29-август  2013-жыл

       Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын 2013-жылдын                         22-февралындагы “Ноокат районунун аймагында 2013-жылды  айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу жылы” деп жарыялоо жън\ндъг\  №10  токтомунун негизинде  иш чараларды алып баруу максатында  КР нын  “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 41,44 беренелеринин негизинде жеке менчиктеги жерлердин максаттуу пайдалануусун къзъмълдъъ боюнча Ноокат шаарынын А.Мирмахмудов атындагы къчъс\ндъг\ А.Ашимовдун менчигине автобекет кылуу \ч\н берилген жер тилкесин максаттуу пайдаланбагандыгы  \ч\н Ноокат шаарынын баланысына кайтарып алуу боюнча мыйзамдуу т\рдъ иш алып баруу жънундъ.

       Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын 2013-жылдын 22-февралындагы “Ноокат районунун аймагында 2013-жылды айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу жылы” деп жарыялоо жън\ндъг\ №10 токтомунун негизинде иш чараларды алып баруу максатында КР нын  “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 41,44 беренелеринин негизинде жеке менчиктеги жерлердин максаттуу пайдалануусун къзъмълдъъ боюнча Ноокат шаарынын А.Мирмахмудов атындагы къчъс\ндъг\ А.Ашимовдун менчигине автобекет кылуу \ч\н берилген жер тилкесин максаттуу пайдаланбагандыгы  \ч\н Ноокат шаарынын баланысына кайтарып алуу боюнча мыйзамдуу т\рдъ иш алып баруу жън\ндъг\ маселени карап жана талкуулап депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.            Ноокат шаарынын А.Мирмахмудов атындагы къчъс\ндъг\ А.Ашимовго тиешел\\ болгон жер тилкесине Ноокат шаар башкаруусу тарабынан 2010-жылдын 23-декабрында берилген №130 токтомун жокко чыгаруу жана анын негизинде Ноокат райондук кадастр жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо департементи тарабынан берилген 2007-жылдын 30-апрелиндеги сериясы №009 61 41 сандуу мамлекеттик актысын жокко чыгарып бер\\ жагы Кыргыз Республикасынын жер жън\ндъг\ кодексинин 119-беренесинин 2-пунктуна ылайык Ош облустук райондор аралык сотунан суралсын.

 

2.            Ош облустук райондор аралык сотуна Ноокат шаардык кеёешинин  атынан кайрылып мыйзамдуу жагын кароо жана соттук отурумга катышуу жагы Ноокат шаардык мэриясынын юристи Ч.А.Ырысбаевага тапшырылсын.

 

3.            Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика,  коомдук уюмдардын иштери  маселелери боюнча Ноокат шаардык кеёешинин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров   

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     №VI-4                              29-август  2013-жыл

       Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын 2013-жылдын 22-февралындагы “Ноокат районунун аймагында 2013-жылды айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу жылы” деп жарыялоо жън\ндъг\ №10 токтомунун негизинде иш чараларды алып баруу максатында Ноокат шаарынын  борбордук айлампасынын т\шт\к-чыгыш тарабындагы мурдагы Калинин азыркы С.Алимбаев атындагы  къчъс\ндъг\  тротуарда жайгашкан З.Халбаевге таандык болгон киосканы алдыруу жана тратуарды тазалоо боюнча  мыйзамдуу т\рдъ иш алып баруу жънундъ.

       Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын 2013-жылдын 22-февралындагы “Ноокат районунун аймагында 2013-жылды айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу жылы” деп жарыялоо жън\ндъг\ №10 токтомунун негизинде иш чараларды алып баруу максатында Ноокат шаарынын  борбордук айлампасынын т\шт\к-чыгыш тарабындагы мурдагы Калинин азыркы С.Алимбаев атындагы  къчъс\ндъг\  тротуарда жайгашкан З.Халбаевге таандык болгон киосканы алдыруу жана тротуарды тазалоо боюнча  мыйзамдуу т\рдъ иш алып баруу жънундъг\ маселени карап жана талкуулап депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.            Ноокат шаарынын мурдагы Калинин азыркы С.Алимбаев атындагы  къчъс\ндъг\ З.Э.Халбаевге таандык болгон киоскага Ноокат шаар башкаруусу тарабынан 2005-жылдын 31-августундагы №519 токтомун жокко чыгаруу жана анын негизинде Ноокат райондук кадастр жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо департементи тарабынан берилген 2007-жылдын 25-июнундагы сериясы №004 81 00 сандуу мамлекеттик актысын жокко чыгарып бер\\ жагы Кыргыз Республикасынын жер жън\ндъг\ кодексинин 119-беренесинин 2-пунктуна ылайык Ош облустук райондор аралык сотунан суралсын.

 

2.            Ош облустук  райондор аралык сотуна Ноокат шаардык кеёешинин  атынан кайрылып мыйзамдуу жагын кароо жана соттук отурумга катышуу жагы Ноокат шаардык мэриясынын юристи Ч.А.Ырысбаевага тапшырылсын.

 

3.            Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика,  коомдук уюмдардын иштери  маселелери боюнча Ноокат шаардык кеёешинин  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

                            Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров        

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                             №VI-5                               29-август 2013-жыл

Ноокат  районунун аймагындагы А.Мирмахмудов айыл округунун  тургуну Атабаев  Акрамжан  Таштемировичтин  коммерциялык д\кън\н\н расмий документтеги иш кагаздарындагы  багытынын аталышын  ъзгърт\\   жън\ндъ.

      Ноокат  районунун аймагындагы А.Мирмахмудов айыл округунун  тургуну Атабаев  Акрамжан Таштемировичтин ъз\н\н жеке менчигиндеги коммерциялык д\кън\н\н пайдалануу багытын коомдук ашкана деп тиешел\\ документтерине ъзгърт\\ киргиз\\н\ сурап жазган арызын карап,  суралган жердин пайдалануу багытына ъзгърт\\ киргиз\\ максатында  депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.     Ноокат  районунун аймагындагы А.Мирмахмудов айыл округунун  тургуну Атабаев  Акрамжан  Таштемировичтин ъз\н\н жеке менчигиндеги коммерциялык д\кън\н\н пайдалануу багытын коомдук ашкана деп расмий  документтерине иш кагаздарына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ арызы канаттандырылып, расмий документтеги иш кагаздарындагы  пайдалануу багытынын аталышы  ъзгърт\л\п берилсин.

 

2.     Пайдалануу багыты ъзгърт\лъ турган коммерциялык д\кънд\н   документтеги  расмий  иш кагаздарындагы  багытынын аталышына   ъзгър\т\\ киргиз\\ \ч\н документтерин даярдоо  Ноокат шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдик менчик башкармасынан  суралсын.

 

3.     Токтомдун бир нускасы шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдик менчик башкармасына  маалымат \ч\н берилсин.

 

4.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагымуниципалдык  менчик,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёештин търагасы                                                                А.Гафаров

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                             №VI-6                               29-август 2013-жыл

  Ноокат шаарынын   тургуну   Юлдашев Мухидинжон Джорабаевичтин турак жайынын багытын ъзгърт\\ боюнча арызы  жън\ндъ.

      Ноокат шаарынын Юлдашев Мухидинжон  Джорабаевичге тиешел\\ болгон  турак жайы тууралуу  документтеги расмий  иш кагаздарындагы  багытынын атылышын   соода борбору  деп ъзгърт\\ киргиз\\н\ сурап жазган арызын карап,  суралган жердин пайдалануу багытына ъзгърт\\ киргиз\\ максатында  депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.     Ноокат  шаарынын тургуну Юлдашев Мухидинжон  Джорабаевичге тиешел\\ болгон  турак жайы тууралуу  документтеги расмий  иш кагаздарындагы  багытынын атылышын   соода борбору  деп ъзгърт\\ киргиз\\н\ сурап жазган арызы  канаттандырылып, пайдалануу багыты ъзгърт\л\п берилсин.

 

2.     Пайдалануу багыты ъзгърт\лъ турган турак жайдын документтеги  расмий  иш кагаздарындагы  багытынын аталышына   ъзгър\т\\ киргиз\\ \ч\н документтерин даярдоо  Ноокат шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдик менчик башкармасынан  суралсын.

 

3.     Токтомдун бир нускасы шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдик менчик башкармасына  маалымат \ч\н берилсин.

 

4.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагымуниципалдык  менчик,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёештин търагасы                                                                А.Гафаров

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

 

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                   №VI-7                                               29.08.2013ж.

 

Ноокат шаардык ЖЕРГИЛИКТ\\ ъз\н-ъз\ башкаруусунун  алдындагы  муниципалдык менчик башкармасын  Ноокат шаардык муниципалдык менчик  Департаменти деп  ъзгърт\\ жън\ндъ.

      Ноокатшаардык ЖЕРГИЛИКТ\\ ъз\н-ъз\ башкаруусунун  алдындагы муниципалдык менчик башкармасын Ноокат шаардык муниципалдык менчик департаменти деп  ъзгърт\п, Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгынан кайрадан каттоодон ъткър\\ жън\ндъг\ маселени карап жана талкуулап  депутаттардын Ноокат шаардык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

1.     Ноокат шаардык ЖЕРГИЛИКТ\\ ъз\н-ъз\ башкаруусунун  алдындагы муниципалдык менчик башкармасы  Ноокат шаардык муниципалдык менчик департаменти болуп ъзгърт\л\п, Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгынан  кайрадан каттоодон ъткър\лс\н.

 

2.     Ноокат шаардык ЖЕРГИЛИКТ\\ ъз\н-ъз\ башкаруусунун  алдындагы муниципалдык менчик башкармасына тиешел\\ иш кагаздарына ъзгър\т\\ киргиз\\ \ч\н документтерин даярдоо  Ноокат шаар мэриясынан суралсын.

 

3.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагымуниципалдык  менчик,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык

кеёештин търагасы                                                                А.Гафаров

 

 

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     №VI-8                              29-август  2013-жыл

     

Ноокат шаарынын аймагындагы  жер  аянттарын сатууга  2013-жылдын  31-декабрына  чейин мораторий жарыялоо жън\ндъ.

 Ноокат шаарынын аймагындагы  жер  аянттарын,  Ноокат шаарынын  аймагын кеёейт\\ маселеси  каралып жаткандыгын  ошондой эле борбордук къчълърд\н   кызыл сызыктары такталып, жолдордун кеёейтилишине  шарт т\з\\ максатында Ноокат шаарында  2013-жылдын  31-декабрына  чейин конкрустук,  аукцион жана т\з сатуу жолу менен жер аянттарын сатууга мораторий жарыялоо  жана  муниципалдик менчик башкармалыгына тиешел\\  болгон обьекттердин реестрин тактоо жън\ндъг\ маселелерди карап жана талкуулап депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.2013-жылдын  31-декабрына  чейин  Ноокат шаарынын аймагындагы  жер  аянттары,  конкрустук,  аукциондук  жана т\з сатуу жолу менен сатууда мораторий жарыялансын жана муниципалдик менчик башкармалыгына тиешелуу болгон обьекттердин реестрин тактоо жагы Ноокат шаарынын алдындагы муниципалдик менчик башкармалыгына ж\ктълс\н.

 

2.Ушул токтомдун бир нускасы маалымат катары  Ноокат шаардык мэриясына берилсин.

 

3.  Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагымуниципалдык  менчик,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                     №VI-9                         29-август  2013-жыл

Ноокат шаардык  мэриясы тарабынан бъл\нгън акча каражатынын шаардын аймагындагы орто мектептер жана балдар бакчаларында тендер ъткър\л\п  иш амалдары башталып калгандыгына байланыштуу, аларда иштетилип жаткан акча каражаттарды къзъмълдъъ   \ч\н  комиссия т\з\\ жън\ндъ.

Ноокат шаардык  мэриясы тарабынан бъл\нгън акча каражатынын шаардын аймагындагы орто мектептер жана балдар бакчаларында тендер  ъткър\л\п  иш амалдары башталып калгандыгына байланыштуу, учурда  иштетилип жаткан акча каражаттарынын максаттуу  пайдалануусун къзъмълдъъ   \ч\н  комиссия т\з\\  жън\ндъг\  маселени карап жана талкуулап депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.    Ноокат шаардык  мэриясы тарабынан бъл\нгън акча каражатынын шаардын аймагындагы орто мектептер жана балдар бакчаларында тендер ъткър\л\п иш амалдары башталып калгандыгына байланыштуу,  учурда  иштетилип жаткан акча каражаттарынын максаттуу пайдалуунусун  къзъмълдъъ  \ч\н тъмъндъг\ курамда  Ноокат шаардык кеёешинин  депутаттарынан  комиссия т\з\лс\н:

 

А.Абдуллаев атындагы орто мектеби жана Балапан балдар бакчасына:

 

       Дадажанов Махмуджан Хамидович

       Ахмедов Адилжан Шарабиддинович

       Жалалов Кадыр

       Юнусова Назакатхан Абдимуталибовна

 

 

Самиев атындагы орто мектеби жана Кара-Турпак балдар бакчасына:

           Сидиков Шавхаджон Махмудович

           Моминов Махмуджон Турдукулович

            Мамажанов Кабилжан

            Кодиралиев  Абдилвохоп Абдилахатович

Крупская  атындагы орто мектеби жана Курманжан Датка атындагы балдар бакчасына:

               Абдижапаров Хамитжан

               Абдурахманов Нурулла

               Аттокуров Эмилбек Абдигапарович

               Маманова Асылкан Мамановна

А.Абдуваитов атындагы орто мектеби жана Уркуя Салиева атындагы балдар бакчасына:

                 Кабылов Алижан Абдиламитович

                 Кадирбаев Турдумахамат Турсункулович

                 Рахманбердиева  Равия Амановна

                 Имарова Ирсалат Имаровна

2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика,  коомдук уюмдардын иштери  маселелери боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

 

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                   №VI-10                           29-август  2013-жыл

      

    Ноокат шаарынын  мэриясынын аймагындагы бюджеттик мекеме-ишканалардын    “Ошоблкоммунсоюз” ишканасына ъткър\п бер\\  жън\ндъ.

  

 Ноокат шаарынын  мэриясынын аймагындагы бюджеттик мекеме-ишканаларды    “Ошоблкоммунсоюз” ишканасына ъткър\п бер\\  жън\ндъг\ Ноокат шаар мэриясынын 2013-жылдын 28-августундагы №349 сандуу  берген катын кър\п чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.    Ноокат шаар мэриясынын  жергиликт\\ бюджетинин  киреше бъл\г\н\н тартыштыгы жана  “Ошоблкоммунсоюз”  ишканасынын гикаколория \ч\н коюлган коэффициентинин къпт\г\нъ байланыштуу Ноокат шаарынын  мэриясынын аймагындагы бюджеттик мекеме-ишканаларды “Ошоблкоммунсоюз” ишканасына ъткър\п берилбесин.

 

2.    Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы муниципалдык  менчик,  ънър жай,  курулуш,  экология жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                  №VI-11                            29-август  2013-жыл

Ноокат шаардык кеёешинин депутаты О.Ж.Тургунбаев жън\ндъ.

                          Ноокат шаардык кеёеши  Ноокат шаардык кеёешинин депутаты  О.Ж.Тургунбаевдин  Ноокат шаарынын мэри болуп шайлангандыгын  эске алып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат шаардык кеёешинин депутаты  О.Ж.Тургунбаев  Ноокат шаарынын мэри болуп шайлангандыгына байланыштуу   анын ъз ыйгарым укуктарын токтотуу  жана  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешине кийинки тизмедеги боло турган депутатты тактап бер\\  жагы  Ноокат аймактык шайлоо комиссиясынан   суралсын.

2.  Токтомдун бир нускасы маалымат катары  Ноокат аймактык шайлоо комиссиясына жънът\лс\н.

3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика,  коомдук уюмдардын иштери  маселелери боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

 

 Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                  

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     №VI-12                29-август  2013-жыл

                                                                                                          Кыргыз  Республикасы Мамлекеттик Улуттук коопсуздук комитети   Ош областы боюнча  башкармалыгынын,   Ноокат райондук бъл\м\нъ  акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъ.

Кыргыз  Республикасынын   Мамлекеттик Улуттук коопсуздук комитети   Ош областы боюнча  башкармалыгынын,   Ноокат райондук бъл\м\н\н 2013-жылдын 20-июнундагы чыгыш  №03-2405 менен катталган  жана Ноокат шаардык мэриясынын 2013-жылдын 28-августундагы №349 Улуттук коопсуздук комитети   Ош областы боюнча  башкармалыгынын,   Ноокат райондук бъл\м\н\н имаратын ремонттоо \ч\н  акча каражатын бъл\п бер\\ жън\ндъ берген каттарын  кър\п чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз  Республикасынын  Мамлекеттик Улуттук коопсуздук комитети   Ош облусу  боюнча  башкармалыгынын,   Ноокат райондук  бъл\м\н\н имаратын ремонттоо \ч\н Ноокат шаар мэриясынын субсидья статьясына каралган акча каражатынын эсебинен 100,0 миё сом ажыратып берилсин .

2. Ушул ажыратылган акча каражатын Кыргыз  Республикасынын  Мамлекеттик Улуттук  коопсуздук комитети   Ош областы боюнча  башкармалыгынын,   Ноокат районунун  бъл\м\н\н эсеп-счетуна которуп бер\\  жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

 

Ноокат шаары                                     №VI-13                              29-август  2013-жыл

 Мамлекеттик салык кызматынын Ноокат району боюнча башкармалыгынын   имаратынын ремонттоо \ч\н  акча каражатын   ажыратып бер\\ жън\ндъ.

 

     Мамлекеттик салык кызматынын Ноокат району боюнча башкармалыгынын   имаратынын  ремонттоо \ч\н 50,0 мин   сом  акча каражатын   ажыратып бер\\ жън\ндъг\ Мамлекеттик салык кызматынын Ноокат району боюнча башкармалыгынын 2013-жылдын 12-июнундагы чыгыш №10-40-212,  Ноокат шаар мэриясынын 2013-жылдын 28-августундагы №355 сандуу  берген каттарын коруп чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Мамлекеттик салык кызматынын Ноокат району боюнча башкармалыгынын   имаратынын  ремонтто \ч\н Ноокат шаар мэриясынын субсидья статьясына каралган акча каражатынын эсебинен 50,0 миё сом ажыратып берилсин.

 2.Ушул ажыратылган акча каражатын Мамлекеттик салык кызматынын Ноокат району боюнча башкармалыгынын    эсеп-счетуна которуп бер\\  жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

 

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

 

 

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     №VI-14                              29-август  2013-жыл

             Ноокат РИИБн\н  Ноокат  шаардык аймактык  тескъъч\н\н  кабинетин ремонттоого 4000 сом,  оформление  кылуу \ч\н 7800 сом  акча каражатын   ажыратып бер\\ жана кызматтык  кабинетине  иш-кагазадарын  ж\рг\з\\дъ, ар кандай жагдайда  тездик менен  иштерди документтештир\\ \ч\н  1 даана  компьютер принтери менен  алып бер\\ жън\ндъ.

    Ноокат РИИБн\н  Ноокат  шаардык аймактык  тескъъч\н\н кабинетин ремонттоого 4000 сом, оформление  кылуу \ч\н 7800 сом  акча каражатын   ажыратып бер\\  жана кызматтык    иш-кагазадарын  ж\рг\з\\дъ, ар кандай жагдайда  тездик менен  иштерди документтештир\\ \ч\н  1 даана  компьютер принтери менен алып бер\\  жън\ндъг\ берген катын кър\п чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Ноокат РИИБн\н  Ноокат  шаардык аймактык  тескъъч\н\н кабинетин ремонттоого 4000 сом жеке ишкер Ш.Гафаровдын эсеп счетуна, оформление  кылуу \ч\н  7800 сом  “Сатнур” ишканасынын эсеп счетуна 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен  ажыратып берилсин жана кызматтык  кабинетине  иш кагазадарын  ж\рг\з\\дъ,  ар кандай жагдайда  тездик менен  иштерди документтештир\\ \ч\н шаар мэриясындагы иштеп турган компьютеринен 1 даана  принтери менен   берилсин.

 2. Ушул ажыратылган акча каражатын  жеке ишкер Ш.Гафаровдун жана  “Сатнур” ишканасынын эсеп счетторуна которуп бер\\ жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                 

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     №VI-15                              29-август  2013-жыл

   Кър\н\кт\\ мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын тунгуч Премеьер-министри Н.Исановдун 70 жылдык  юбилейин  республикалык денгээлде   ъткър\\гъ   акча каражатын   ажыратып бер\\ жън\ндъ.

 

      Кър\н\кт\\ мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын тунгуч Премьер-министри Н.Исановдун 70 жылдык  юбилейин  республикалык денгээлде   ъткър\\  максатында   100,0 мин  сом  акча каражатын   ажыратып бер\\ жън\ндъг\ 2013-жылдын 28-августунда  берген катын коруп чыгып,  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Кър\н\кт\\ мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын тунгуч Премьер-министри Н.Исановдун 70 жылдык  юбилейин  республикалык денгээлде   ъткър\\гъ 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен   100000 (жуз мин)  сом   ажыратып берилсин.

Анын ичинен:

-50 (элуу мин) сом эсеп счетуна которулуп берилсин.

-30 (отуз мин) сом Н.Исанов атындагы шаардык паркты иретке келтируу иштерине бъл\нс\н.

-20 (жыйырма мин) сом жарнак жана рекламалык щиттерди орнотуу учун бъл\нс\н.

2.Бъл\нгън  акча каражаты менен каржылоо жана анын максаттуу пайдалануусун къзъмълдъ Ноокат шаар мэриясынын башкы эсепчиси Д.Калбековага тапшырылсын.

3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров               

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     №VI-16                              29-август  2013-жыл

 Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы Тапвалдиев атындагы къчъс\н\н асфальтоо \ч\н кошумча аткарылган иштин кълъм\нъ карата кошумча акча каражатын  ажыратып бер\\  жън\ндъ.

    Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы Тапвалдиев атындагы къчъс\н асфальтоо \ч\н т\з\лгън локал сметасындагы кърсът\лгън  2010 метр квадрат туура эмес т\з\л\п калгандыгынан иштин аткарылган  кълъм\ 2875 метр квадратты т\з\п ага кете турган акча каражаты тендерден ътпъй калгандыгына байланыштуу  шаар мэриясынын алдындагы т\з\лгън комиссиянын 2013-жылдын 21-августунда т\з\лгън акттын негизинде депутаттардын Ноокат шаар кеёеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы Тапвалдиев атындагы къчъс\н\н асфальтоо \ч\н т\з\лгън локал сметасындагы кърсът\лгън  2010 метр квадрат туура эмес болуп калгандыгынан иштин аткарылган  кълъм\ 2875 метр квадратты т\з\п ага кете турган акча каражаты тендерден ътпъй калгандыгына байланыштуу  шаар мэриясынын алдындагы т\з\лгън комиссиянын 2013-жылдын 21-августунда т\з\лгън акттын негизинде депутаттардын Ноокат шаар кеёешинин 2013-жылдын 20-июнундагы №IV-1 токтомунда ажыратылган акча каражатынын эсебинен  347846 сом  ажыратып берилсин.

2. Бъл\нгън  акча каражаты менен каржылоо жана анын максаттуу пайдалануусун къзъмълдъ Ноокат шаар мэриясынын башкы эсепчиси Д.Калбековага тапшырылсын.

3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылыш  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                         №VI-17                     29-август  2013-жыл

       Ноокат шаарынын С.Алимбаев атындагы къчъс\ндъг\ Ооган согушунун ардагерлерине арналып коюлган аскердик техника эстелигинин айланасын  кърктънд\р\\ жана жашылдандыруусуна  акча каражатын  ажыратып бер\\  жън\ндъ.

       Ноокат шаарынын С.Алимбаев атындагы къчъс\ндъг\ Ооган согушунун ардагерлерине арналып коюлган аскердик техника эстелигинин айланасын  кърктънд\р\\ жана жашылдандыруусуна акча каражатын ажыратып бер\\  жън\ндъг\ 2013-жылдын 26-августундагы  берген  №27 сураныч катын жана атайын т\з\лгън комиссиянын 2013-жылдын 22-августундагы т\згън акттын негизинде кър\п чыгып жана талкуулап  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Ноокат шаарынын С.Алимбаев атындагы къчъс\ндъг\ Ооган согушунун ардагерлерине арналып коюлган аскердик техника эстелигинин айланасын  кърктънд\р\\ жана жашылдандыруусуна 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен   333800  сом  ажыратып берилсин.

 2.Ушул ажыратылган акча каражатын бер\\ жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                          №VI-18                        29-август  2013-жыл

Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы орто мектеп жана балдар бакчаларын кышка даярдык кър\\,  кошумча ремонт иштерин аткаруу \ч\н акча каражаты ажыратып бер\\ жън\ндъ.

Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын 2013-жылдын 3-июлундагы №158-б буйругуна ылайык, к\з, кыш  мезгилине даярдык кър\\ максатында мектеп, бала бакчаларды  жылуулатуу системасын ондоого, тъмънк\ социалдык обьектилерге  Крупская, А.Абдуллаев, Х.Самиев атындагы орто мектептерге жана  У.Салиева, Курманжан Датка  атындагы  балдар бакчасына  баардыгы болуп  307300,0   сом акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ Ноокат шаар мэриясынын 2013-жылдын 5-августунда  берген  №310 катын коруп чыгып  депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын буйругуна ылайык, к\з, кыш  мезгилдеринде мектеп, бала бакчаларды  жылытуу максатында, 

-Крупская  атындагы орто мектебине 82950 сом;

-А.Абдуллаев атындагы орто мектебине 50850 сом;

-Х.Самиев  атындагы орто мектебине 65500 сом;

- Уркуя Салиева атындагы балдар бакчасына 27500 сом;

-Курманжан Датка атындагы балдар бакчасына 80500 сом

Жалпысы болуп 307300,0 сом 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен     ажыратып берилсин.

2.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары               №VI-19                              29-август  2013-жыл

Ноокат шаарынын борбордук айлампасында «Эл достугу» архитектуралык монументалдык компизициясынын долбооруна ъзгърт\\  киргизилгендигине   байланшытуу  акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъ.

Ноокат шаарынын борбордук айлампасында «Эл достугу» архитектуралык монументалдык компизициясынын долбооруна ъзгърт\\  киргизилгендигине   байланшытуу, долбоордун автору  А.Маразыковтун жана  долбоордун  аткаруучусу «Байгелди  строй» ЖЧКсынын жетекчиси М.Жутановтор тарабынан т\з\лгън  сметанын негизинде эски 2012-жылдагы карызы менен  208,0 мин сом акча каражатын ажыратып бер\\   жън\ндъг\ Ноокат шаардык мэриясынын 2013-жылдын 20-августунда берген №322  катын коруп чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат шаарынын борбордук айлампасында «Эл достугу» архитектуралык монументалдык компизициясынын долбооруна ъзгърт\\  киргизилгендигине   байланшытуу, долбоордун автору  А.Маразыковтун жана  долбоордун  аткаруучусу «Байгелди  строй» ЖЧКсынын жетекчиси М.Жутановтор тарабынан т\з\лгън  сметанын негизинде эски 2012-жылдагы карызы менен2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен    208,0 миё сом ажыратып берилсин .

 2.Ушул ажыратылган акча каражатын беруу жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров     

      

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                 №VI-20                 29-август  2013-жыл

Ноокат шаар мэриясы  менен ЮСАИД уюумунун  IRG программасынын алкагында, Ноокат шаар мэриясынын къчълър\нъ  светафорлорду орнотууга  акча каражатын ажыратып бер\\  жън\ндъ.

Ноокат шаар мэриясы  менен ЮСАИД уюумунун  IRG программасынын алкагында, Ноокат шаар мэриясынын къчълър\нъ  светафорлорду орнотууга  107,0 мин сом акча каражатын ажыратып бер\\   жън\ндъг\  Ноокат шаардык мэриясыны 2013-жылдын 20-августунда берген №320  катын коруп чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат шаар мэриясы  менен ЮСАИД уюумунун  IRG программасынын алкагында, Ноокат шаар мэриясынын къчълър\нъ  светафорлорду орнотууга 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен     107,0 миё сом ажыратып берилсин .

 2.Ушул ажыратылган акча каражатын беруу жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                  №VI-21                29-август  2013-жыл

2013-жылдын 31-августунда  КРнын Эгеменд\\л\к к\н\нъ карата  шаардын аймагында тазалоо  иштерин ж\рг\з\\ жана акцияларды ъткър\\ \ч\н  акча каражатын ажыратып беруу жън\ндъ.

 

2013-жылдын 31-августунда  КРнын Эгеменд\\л\к к\н\нъ карата  шаардын аймагында тазалоо  иштерин ж\рг\з\\ жана акцияларды ъткър\\ \ч\н  акча каражатын ажыратып беруу жън\ндъг\  Ноокат шаардык мэриясыны 2013-жылдын 29-августунда берген №358  катын коруп чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2013-жылдын 31-августунда  КРнын Эгеменд\\л\к к\н\нъ карата  шаардын аймагында тазалоо  иштерин ж\рг\з\\ жана акцияларды ъткър\\ \ч\н  2013-жылдын 30-августунда шаар мээриясынын аймагындагы орто мектептердын окуучулары менен шаардын борборундагы къчълърд\ иретке келтируу, акыр-чыкырларды тазалоо \ч\н ишембиликти откорууга кететурган материалдарды сатып алууга 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен  30,0 миё сом ажыратып берилсин .

2.Ушул ажыратылган акча каражатын беруу жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                №VI-22                              29-август  2013-жыл

Ал-Хоразмий  атындагы гимназия мекемесине  2013-2014 жаны окуу жылына даярдоодо жылытуу системасын  капиталдык ремонттон   чыгаруу \ч\н  акча каражат ажыратып бер\\ жън\ндъ.

Ал-Хоразмий  атындагы гимназия мекемесине  2013-2014 жаны окуу жылына даярдоодо жылытуу системасын  капиталдык ремонттон   чыгаруу \ч\н бюджет  эсебинен 25000 сом  акчалай каражат ажыратып бер\\   жън\ндъг\ берген катын коруп чыгып  депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ал-Хоразмий  атындагы гимназия мекемесине  2013-2014 жаны окуу жылына даярдоодо жылытуу системасын  капиталдык ремонттон   чыгаруу \ч\н 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажратилган акча каражатынын эсебинен    25,0 миё сом ажыратып берилсин .

 2.Ушул ажыратылган акча каражатын беруу жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров               

 

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                    №VI-23                        29-август  2013-жыл

Ноокат  шаар мэриясынын аймагындагы  къп кабаттуу \йлър\ндъ жашаган жарандар \ч\н  азыркы учурга ылайык   ажаткананы  заманбап толук шарты менен   куруп бер\\  \ч\н    материалдык колдоо корсотуу жън\ндъ.

Ноокат  шаар мэриясынын аймагындагы  къп кабаттуу \йлър\ндъ жашаган жарандар \ч\н  азыркы учурга ылайык   ажаткананы  заманбап толук шарты менен   курула турган ажатканага материалдык колдоо корсотууга 300,0 мин сом  акча каражатын  ажыратып бер\\ жън\ндъг\ Ноокат шаар мэриясынын 2013-жылдын 5-августунда берген  катын коруп чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат  шаар мэриясынын аймагындагы  къп кабаттуу \йлър\ндъ жашаган жарандар \ч\н  азыркы учурга ылайык   ажаткананы  заманбап толук шарты менен курула турган ажатканага материалдык колдоо корсот\\гъ  300,0 мин сом  акча каражатын 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен   ажыратып берилсин .

2.Ушул ажыратылган акча каражатын беруу жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров               

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                     №VI-24                         29-август  2013-жыл

 

Ноокат аймактык ооруканасынын  материалдык-техникалык базасын чындоодо турган къйгъйлърд\  чеч\\гъ,  капиталдык  ремонт иштерин ж\рг\з\\гъ   акча каражатын  ажыратып бер\\ жън\ндъ.

Ноокат аймактык ооруканасынын  материалдык-техникалык базасын чындоодо турган къйгъйлърд\  чеч\\гъ,  капиталдык  ремонт иштерин ж\рг\з\\дъ   акча каражатын  ажыратып бер\\гъ  жардам бер\\ жън\ндъг\  2013-жылдын 20-августунда  берген  №119 катын кър\п чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат аймактык ооруканасынын  материалдык-техникалык базасын чындоодо турган къйгъйлърд\  чеч\\гъ,  капиталдык  ремонт иштерин ж\рг\з\\гъ  2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен    50,0 миё сом ажыратып берилсин.

 2.Ушул ажыратылган акча каражатын беруу жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                     №VI-25                          29-август  2013-жыл

Ноокат шаар мэриясынын т\з\лгънд\г\н\н 10-жылдык юбилейине карата жана Ноокат шаарынын аймагындагы А.Мирмахмудов атындагы къчъгъ тратуар ачууга акча каражатын ажыратуу жън\ндъ.

Ноокат шаар мэриясынын т\з\лгънд\г\н\н 10-жылдык юбилейине карата жана Ноокат шаарынын  А.Мирмахмудов атындагы къчъгъ тратуар ачууга акча каражатын ажыратып бер\\  жън\ндъг\ Ноокат шаар мэриясынын 2013-жылдын 28- августундагы   берген каттарын кър\п чыгып  депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Ноокат шаар мэриясынын т\з\лгънд\г\н\н 10-жылдык юбилейине карата шаарды кърктънд\р\\гъ (арыктарды казып иретке келтир\\гъ, маданият \й\н\н батыш тарабындагы автоунаалар токтоочу жайга шагал тъшъп тегиздъъгъ, кърнък-жарнак ил\\ \ч\н щиттерди даярдоого, керект\\ жерлерге суу ът\\ч\ трубаларды орнотууга, темир тосмолорду сырдоого, ондоого жана башка жумуштарга)  2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен  200,0 миё сом ажыртып берилсин.

2.Ноокат шаарынын  А.Мирмахмудов атындагы къчъгъ тратуар ачууга  2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен   40,0 миё сом ажыратып берилсин .

3.Ушул ажыратылган акча каражатын беруу жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

4.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат  шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин  IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                      №VI-26                        29-август  2013-жыл

 Ноокат шаарынын А.Мирмахмудов къчъс\ндъ жайгашкан “Балапан”  балдар бакчасынын  балдар ойной турган майданчасын ремонттоо, асфальтоо \ч\н акча каражатын   ажыратып бер\\  жън\ндъ.

Ноокат шаарынын А.Мирмахмудов къчъс\ндъ жайгашкан “Балапан”  балдар бакчасынын  балдар ойной турган майданчасын ремонттоо, асфальтоо \ч\н акча каражатын  ажыратып бер\\ жън\ндъг\ “Балапан” балдар бакчасынын  жетекчисинин  2013-жылдын 27-августунда берген катын кър\п чыгып  депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Ноокат шаарынын А.Мирмахмудов къчъс\ндъ жайгашкан «Балапан»  балдар бакчасынын  балдар ойной турган майданчасын ремонттоо, асфальтоо \ч\н 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин № IV-I токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен  60,0 мин сом акча каражаты   ажыратып берилсин.

2. Ушул ажыратылган акча каражатын камсыз кылуу  жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров                

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                             №VI-27                                 29-август  2013-жыл

        Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы А.Абдуваитов атындагы орто мектебинин арка тарабындагы жашоочулары менен мектептин ортолугуна орнотула турган 94 метр узундуктагы тосмонун сметасынын негизинде темир  тосмо менен тосуу \ч\н тендер ъткър\л\п, тендерде жарыяланган акча каражаты жетпей калгандыгына байланыштуу  ушул темир тосмонун  ордуна песко-блок менен куруу \ч\н кошумча акча каражатын ажыратуу  жън\ндъ.

Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы А.Абдуваитов атындагы орто мектебинин арка тарабындагы жашоочулары менен мектептин ортолугуна орнотула турган 94 метр узундуктагы тосмонун сметасынын негизинде темир тосмоо менен тосуу \ч\н тендер ъткър\лгън эле, бирок ушул темир тосмонун ордуна песко-блок менен  тосууга алмаштырылгандыгына байланыштуу, тендерде жарыяланган акча каражаты жетпей калгандыгы \ч\н  ушул темир тосмонун ордуна песко-блок менен куруу \ч\н кошумча акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ А.Абдуваитов атындагы орто мектеп директорунун Ноокат шаар мэринин атына 2013-жылдын 22-августунда берген катын кър\п  чыгып  депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы А.Абдуваитов атындагы орто мектептин арка тарабындагы жашоочулары менен мектептин ортолугуна орнотула турган 94 метр узундуктагы тосмонун пайдубалын  бетондон,  ал эми  дубалын песко-блок менен орнотуу  \ч\н кошумча акча каражатын 2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин №IV-1 токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен  106,1 мин сом акча каражаты   ажыратып берилсин.

2.Ушул ажыратылган акча каражатын бер\\ жагы Ноокат шаардык мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров         

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары              №VI-28                               29-август  2013-жыл

        Ноокат шаарынын аймагындагы эс алуу багына Насирдин Исановдун атын ыйгаруу жън\ндъ.

Кыргыз элинин чыгаан уулу, коомдук-мамлекеттик ишмер, ъз\н\н тазалыгы, калыстыгы, патриоттуулугу менен легендага айланган, Кыргыз Республикасынын туёгуч премьер-министри, жердешибиз  Насирдин Исановдун  70-жылдык маарекесине  карата Н. Исановдун кыска жашаган ъм\р\, кыргыз эли \ч\н жасаган эмгектери кийинки муундарга ърнък гана боло алат. Аларды эмгекчиликке,  чынчылдыкка, адилетт\\л\ккъ, мекенди с\й\\гъ тарбиялоодо анын ъм\р\н, ишмерд\\л\г\н калкыбыздын калыё  катмарына чейин жеткир\\, даёазалоо максатында Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы эс алуу багына Насирдин Исановдун  атын ыйгаруу жън\ндъг\  маселени кър\п  чыгып  депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Ноокат шаарынын аймагындагы эс алуу багына Кыргыз элинин чыгаан уулу, коомдук, мамлекеттик ишмер  Насирдин Исановдун  аты коюлсун.

 

2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулукту  сактоо,  депутаттык  этика,  коомдук уюмдардын иштери  маселелери боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров         

 

 

Депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин IV чакырылышынын  кезексиз VI  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                        №VI-29                      29-август  2013-жыл

Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы орто мектеп жана балдар бакчаларына жазылган проектинин негизинде  шаардык мэриясынын ъзд\к салымы \ч\н  керектел\\ч\   акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъ.

  Ноокат шаар мэриясынын аймагындагы орто мектеп жана балдар бакчаларына жазылган проектинин негизинде  шаардык мэриясынын ъзд\к салымы \ч\н керектел\\ч\  акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ маселени кър\п чыгып  депутаттардын  Ноокат шаардык кеёешинин заседаниясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Проекттин негизинде утуп алынган 4 мектепке спорт инвентары  жана №2 Уркуя Салиева атындагы балдар бакчасынын  айнек терезелерин алмаштырууга, шаар мэриясынын жергиликт\\ бюджетинин эсебинен  ъзд\к салымы \ч\н    105,0 миё сом акча каражаты  2013-жылдын 6-июлундагы депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин № IV-I токтому менен субсидья статьясына ажыратылган акча каражатынын эсебинен     ажыратып берилсин.

2. Ушул ажыратылган акча каражатын  мыйзамга ылайык иштет\\ жагы   Ноокат шаар  мэриясынын финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат       шаардык кеёешинин  бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

 кеёешинин търагасы:                                         А.Гафаров            

 

 

 

 **************************

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин  (IV – шайланган) кезексиз                                 VII  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     № VII-1                   10-сентябрь  2013-жыл

 

1.Ноокат шаар мэриясынын   2013-жылдын   6 айында   жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жън\ндъ Ноокат шаар мэриясынын  ФЭБ башчысы     М.Нарматовдун   билдир\\с\ жън\ндъ.

Ноокат шаар мэриясынын   2013-жылдын   6 айында   жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жън\ндъ Ноокат шаар мэриясынын  ФЭБ башчысы     М.Нарматовдун   билдир\\с\ жън\ндъг\  маселени шаардык кенештин  бюджет, финансы,  экономика соода маселелери  боюнча туруктуу комиссиясынын заседаниесинде  тийишт\\  мекеме уюмдардын жетекчилеринин катышуусу  менен каралып такталгандыгын, туруктуу комиссия тарабынан киргизилген т\зът\\лърд\н  негизинде депутаттардын Ноокат шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.     Ноокат шаар мэриясынын   2013-жылдын   6 айында   жергиликт\\ бюджеттин киреше жана чыгашалары боюнча  аткарылышы эске алынсын.

 

2.     Ноокат шаардык кенешинин  бюджеттин  киреше жана чыгашалары боюнча жылдык пландын толугу менен аткарылышы   Ноокат шаар мэриясынын  финанси-экономика бъл\м\нъ жана салык кызматкерлерине милдеттендирилсин.

 

3.     Ноокат шаардык кенешинин бюджетинин чыгаша бъл\г\н 2013-жылга т\шкън кирешелердин жана гранттардын чегинде ошону менен бирге биринчи кезекте негизги статьяларга (эмгек акы, соц.фондго чегер\\, тамак аш жана социалдык женилдиктерге) каржылануу белгиленсин.

 

4.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат шаардык кенешинин    бюджет,  финансы,  экономика,  соода  маселелер боюнча  туруктуу   комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                                  А.Гафаров

 

 

 

Депутаттардын Ноокат шаардык кеёешинин  (IV – шайланган) кезексиз                                 VII  сессиясынын заседаниеси

ТОКТОМ

Ноокат шаары                                     № VII-2                   10-сентябрь  2013-жыл

1.Ноокат шаарынын  аймагында  жашаган атуулдардын социалдык  абалы жана  аларга кърсът\лгън  жардамдар  жън\ндъ.

Ноокат шаар мэриясынын   2013-жылдын   6 айында  Ноокат шаарынын  аймагында  жашаган атуулдардын социалдык  абалы жана  аларга кърсът\лгън  жардамдар  жън\ндъ  С. Шерматованын  билдир\\с\ жън\ндъг\  маселени шаардык кенештин билим бер\\, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт-туризм ъз алдынча башкаруу, социалдык  коргоо маселелери боюнча   туруктуу комиссиясынын заседаниесинде  тийишт\\  мекеме уюмдардын жетекчилеринин катышуусу  менен каралып такталгандыгын, туруктуу комиссия тарабынан киргизилген т\зът\\лърд\н  негизинде депутаттардын Ноокат шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.     Ноокат шаар мэриясынын   2013-жылдын   6 айында  Ноокат шаарынын  аймагында  жашаган атуулдардын социалдык  абалы жана  аларга кърсът\лгън  жардамдар  ж\рг\з\л\п  жаткандыгы  жън\ндъг\ Ноокат шаар мэриясынын социалдык   иштер боюнча башкы  адиси С.Шерматованын билдир\\с\  эске алынсын.

 

2.     Ноокат шаар мэриясынын  аймагында  жашаган атуулдардын социалдык  абалын  жакшыртууга ар тараптуу     иш чараларды ъткър\\ шаар мэриясынын  социалдык  иштер  боюнча бъл\м\нъ тапшырылсын.

 

3.     Ноокат шаар мэриясынын  аймагында  жашаган атуулдардын социалдык  абалын  жакшыртууда  эл аралык донорлор, НПО, бардар  \й-б\лълър менен  иштъън\ улантуу жана алардан адрестт\\  пайдалануу  кън\лгъ  алынсын.

 

4.     Ноокат шаар мэриясынын  аймагында  жашаган ар бир   атуулдардын социалдык  абалын  жакшыртууда  Ноокат шаардык кенешинин  депутаттарынын, къчъ комитеттеринин търагаларынын, коомдук уюмдардын търагаларынын, ТОС башчыларынын, мектеп директорлорунун кън\лдър\  бурулсун.

 

5.      Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы депутаттардын Ноокат    шаардык кенешинин   билим бер\\, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт туризм ъз алдынча башкаруу, социалдык  коргоо маселелери  боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Ноокат шаардык

кеёешинин търагасы:                                                                             А.Гафаров