Дата публикации 18.03.2015

Депутаттардын Т.Кулатов атындагы айылдык Кенешинин Vчи чакырылышынын

                                          кезектеги 1чисессиясынын

 

                                              Т О К Т О М

 

                                                № 1-1

 

Кызыл-Булак айылы                                                                                  28-декабрь2012-жыл

 

Т.Кулатов атындагы  айылдык округунун айылдык Кенешинин   иш регламенти бекитүү жөнүндө

           

            Кыргыз Республикасынын  “Жергиликтүү  Кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү”  Мыйзамын негизине алып депутаттардын Т.Кулатов айылдык Кенешинин сессиясы

 

ТОКТОМ     КЫЛАТ:

 

1.      Т.Кулатов айылдык округунун айылдык Кенешинин регламенти тиркемеге

ылайык бекитилсин. (тиркеме тиркелет).

 

 

Сессиянын алып баруучу :                                                                М.Разаков

 


 

 

Т.Кулатоватындагы айылдык кеӊешинин 2012-жылдын 28-декабрындагы № 1-1- токтому менен бекитилген Регламенти

 

 

Т.КУЛАТОВ АТЫНДАГЫ АЙЫЛДЫК  КЕНЕШИНИН РЕГЛАМЕНТИ

I БОЛУК

 Жалпы жоболор

1-Глава. Айылдык кенеш

 

Ушул Регламент Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча жана жергиликтуу мамалекеттик администрация жонундо» жана «Жергиликтуу кенештердин депутаттарынын статусу жонундо» Мыйзамдарына ылайык иштелип чыгылды жана айылдык кенешинин иш-аракет тартибин аныктайт.

1.1. Айылдык кенеши озунун иш-аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жана жегиликтуу мамлекеттик администрация жонундо» жана «Жергиликтуу кенештердин депутаттарынын статусу жонундо» Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарына, Жогорку Кенеш жана Кыргыз Республикасынын Окмотунун токтомдоруна ошондой эле Регламент™ жетекчиликке алат.

1.2. Айылдык кенештин иш-аракети жылдык жана кварталдык пландардын негизинде жургузулот.

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация жонундо» жана «Жергиликтуу кенештердин депутаттарынын статусу жонундо» мыйзамдарына ылайык, айылдык кенеши жергиликтуу оз алдынча башкарууунун окулчулуктуу органы болуп саналат.

1.3. Айылдык кенеши белгиленген курамындагы депутаттардан турат жана сессия убагында иштейтийиштуу аймакта жашаган шайлоочулардын жалпы, тен жана шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш менен 4 жылга шайланат.

1.4. Айылдык кенештин уюштуруучу-укуктук иштоо формасынын негизи сессия болуп саналат.

2-Глава

Айылдык кенештин компетенциясы

 

Айылдык кенешинин компетенциясына томондогулор кирет:

- жергиликтуу маанидеги маселелерди башкаруу тартибин белгилоо;

- жергиликтуу бюджета жана анын аткарылышы жонундо отчетту бекитуу, ошондой эле бюджетти аткаруунун жана бюджеттен тышкары фонддорду пайдалануунун журушу жонундо маалыматты угуу;

- аймакттарды социалдык-экономикалык жактан онуктуруу жана калкты социалдык жактан коргоо программаларын бекитуу жана алардын аткарылышына контролдук кылуу;

- жергиликтуу салыктардыыйымдарды жана алар боюнча женилдиктерди киргизуу; ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды белгилоо;

- жергиликтуу жааматтын муниципалдык менчигин пайдалануу жана тескоо тартибин белгилоо, анын ичинде муниципалдык менчик обөекттерин менчиктештируу программасын бекитуу жолу менен белгилоо, муниципалдык менчиктин пайдаланылышына контролдукту жузуго ашыруу;

- жергиликтуу оз алдынча башкаруунун тиешелуу аткаруучу-тескоочу органынын иши жонундо отчетту угуу;

- мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын монотунон мурда токтотуу;

- депутаттардын жалпы санынын копчулук добушу менен мэрге, райондук маанидеги шаардын жана поселканын башчысына же айылдык округдун башчысына ишеним корсотпоо;

- жергиликтуу жааматтын уставын бекитуу;

- администрациялык-аймактык тузулуш боюнча сунуштарды тиешелуу мамлекеттик бийлик органдарына киргизуу максатында аларды иштеп чыгуу;

- тораганы жана анын орун басарын шайлоо, аларды кызматтынан бошотуу, кенештин Кыргы Республикасынын мыйзамдарына карама-келген чечимдерин жокко чыгаруу;

- жергиликтуу кенештин Регламентин кабыл алуу;

- оз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

- Окмот аныктаган типтуу ченемдердин негизинде поселкалык башкаруунун башчысынын сунушу боюнча жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескоочу органынын структурасын жана штаттык санын бекитуу;

- муздак сууну , канализацияны, жылуулук жабдууларын пайдалануу учун, ошондой эле турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чогултуу, ташып чыгаруу жана жок кылуу учун тарифтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитуу;

- айылдык башчысын шайлоо;

- тиешелуу район учун мыйзамда бекитилген базалык ставканын базасында эсептелген айыл, поселок учун белгиленген жер салыгынын жалпы суммасы чектеринде кыртыштын бонитетинин баллдарын эске алуу менен, айыл-чарба жерлерин пайдалануу учун салыктын дифференцияланган ставкаларын белгилоо;

- кайра болуштуруу фондунун айыл чарба жерлерин, чабындыларды жайытттарды ижарага тапшыруу тартибин аныктоо;

- жергиликтуу жааматтын уставын кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын мызамдарына ылайык башка маселелерди чечуу.

1.3 Айылдык кенеш жергиликтуу маанидеги башка маселелерди чечууго укуктуу, материалдык, финансылык жана башка каражаттар болунуп берилип, ага ылайык мамлекттик ыйгарым укуктар откорулуп алынат жана аткарылат.

1.4 Айылдык кенеш белгиленген мооноттоо озунун ыйгарым укуктарын ишке ашырууга киришуудо тораганын орун басарын жана структура жонундо чечим кабыл алат.

 

II БОЛУК

3-Глава

Айылдык кенештин торгасы жана торагасынын орун басары

 

3.1 Айылдык кенештин торгасы депуттардын арасынан жашыруун добуш беруу жолу менен айылдык кенешинин ыйгарым моонотуно шайланат. Айылдык кенештин торагалыгына депутаттар тарабынан, ошондой эле озун-озу корсотуу тартибинде ишке ашырылат. Жалпы депутаттар копчулук добушуна ээ болгон талапкер шайланды деп эсептелинет.

3.2. Айылдык кенештин торагасы: Кенеш сессиясын чакырат; Сессияга торагалык кылат;

Айылдык кенештин чечимдерине, отурум протоколдоруна жана башка иш кагаздарына кол коет; Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык башка функцияларды аткарат.

3.3 Айыл окмотунун башчысы айыл кенешинин депутаттары тарабынан корсотулуучу, ошондой эле райондук мамлекеттик администациясынын башчысы (аким) тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш беруу жолу менен айыл кенешинин чакырылыш моонотуно айыл кенешинин депутаттары тарабынан шайланат.

Айыл окмотунун башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсоткон айылдык кенештин депутаты, депутаттары, ошондой эле аким шайлоого чейинки беш жумуш кунунон кечиктирбестен тийиштуу аймактык шайлоо комиссиясына томонку документтерди берууго тийиш:

1)    айыл окмотунун башчысынын кызмат ордуна талапкер

- корсотуу боюнча чеч;

- талапкерлердин корсотулууго макулдугу жонундо арызы;

- автобиография;

- оздук баракча суроту менен;

- соттолбогондугу тууралуу справка;

- нотариалдык жактан куболондургон эмгек китепчеси;

- нотариалдык жактан куболондургон жогорку билими тууралуу диплом;

- справка обьективка;

3.1. Айыл окмотунун башчысынын кызмат ордуна талапкерди корсотууго айылдык кенештин депутаты, депутаттар укуктуу. Айылдык кенештин депутаты, депутатар айыл окмот башчысынын кызмат ордуна бир гана талапкерди корсото алат.

3.4. Кенештин торагасынын орун басары тораганын тапшырмаларын аткарат жана ал оз милдетин аткарат.

3.5. Кенештин торагасынын орун басары оз милдетин коомдук башталышта алып барат.

3.6. Кенештин торагасынын орун басары депутаттарынын 1/3 болугунун демилгеси боюнча жалпы депутаттардын копчулук добушу менен кызматтан бошотулат.

 

4-Глава

Айылдык кенештин катчысы

 

4.1. Айылдык кенештин катчысынын милдетин поселкалык башкаруунун жооптуу катчысы аткарат.

4.2. Айылдык кенештин катчысы:

Айылдык катчысы сессиянын протоколун жургузот; Поселкалык кенештин катчысы келип тушуучу кагаздарынын эсебин алууну уюштурат;

Айылдык кенештин туруктуу жана убактылуу комиссиянын уюштуруу иштерин жургузот;

Айылдык кенештин сессиясын откоруу жонундо депутаттарга кабарлайт жана алардын катышуусунун эсебин алат;

Айылдык кенештин сессия токтомдорун тариздейт жана кенеш депутаттарына жонотууну уюштурат;

Айылдык кенештин сессиясынын токтомдорунун долбоорун даярдоо боюнча иштерге жетекчилик кылат.

 

5-Глава

Айылдык кенештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

 

5.1. Айылдык кенеште кенешке киргизууго тийиштуу маселелерди алдын алоо кароо жана даярдоо учун депутаттар санынан, ошондой эле, кенеш чечимдерин ишке ашырууга катышуу учун, бул чечимдерди бул аймактагы жайгашкан мекемелер жана уюмдардын аткарылышын козомолдоо учун туруктуу комиссия тузот.

Айылдык кенеш тарабынан ошондой эле убактылуу комиссиялар тузулот. Комиссиялар тизмеси, алардын сандык курамын шайлоо айылдык кенештин депутаттары тарабынан аныкталат.

5.2. Айылдык кенеши атайын тапшырмаларды аткаруу учун убактылуу комиссияларды тузо алат.

Убактылуу комиссиялардын ыйгарым укуктары аларды тузуу убагында аныкталат. Убактылуу комиссиялардын ишмердуулугу тапшырылган милдеттерди аткаргандан кийин токтотулат.

Ill БОЛУК

Айылдык кенештин ишинин жалпы тартиби

6-глава

Айылдык кенештин сессиясын откоруу тартиби

 

6.1. Айылдык кенешинин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп кенештин сессиясы саналат.

Айылдык кенештин сессиясы ачык, кварталына бирден кем эмес жана депутаттардын жалпы санынын 1/3 кем эмес талабы боюнча откорулот.

Айылдык кенештин чечимдери депутаттардын жалпы санынын копчулук добушу менен кабыл алынат.

6.2. Айылдык кенештин депутаттары кенеш сессиясына катышуу милдепуу. Алардын сессияга катышуунун эсебин катчы жургузот. Депутаттар сессияга катыша албай турган учурларда алдын ала катчыга маалымдоо тийиш.

6.3. Айылдык кенештин сессиясы ачык турундо откорулот. Кенештин чечими менен сессия жабык турундо откорулуусу мумкун.

6.4. Сессиянын чечимдери ачык добуш беруу менен кабыл алынат.

6.5. Айылдык кенеши ар бир сессияда кун тартибин жана иштоо тартибин кабыл алат.

6.6. Айрым себептер менен каралбай калган маселелер кийинки сессияда каралат.

6.7. Айылдык кенештин сессиясынын протоколдорун кенештин катчысы жургузот.

Протоколдо сессияга катышкандардын жана катышпай калган депутаттардын фамилиялары, катышпай калгандардын себептери, чакырылгандардын тизмеси жана каралган маселелер боюнча маалыматтар, кабыл алынган чечимдер камтылат. Протоколдо сессияна торагалык кылуучунун колу коюлат.

6.8. Керек болгон учурларда Айылдык кенешинин сессияларына каралган маселелер жана кабыл алынган чечимдер жонундо маалыматтар массалык каражат булактарында чагылдырылат.

7- Глава

Айылдык кенештин токтом долбоорунун кароо тартиби

 

7.1. Айылдык кенештин сессиясында каралган маселелер каралган маселелер боюнча токтом кабыл алынатенештин токтому ачык же жашыруун добуш менен кабыл алынат.

7.2. Айылдык кенешине кароого сунушталган токтом долбоору томондогудой болууга тийиш:

Кабыл алынган чечимди аткаруу мооноту, каржылоо булактары, ошондой эле токтомдун кучуно киргендиги корсотулот;

Зарыл учурда чечим кызыкдар уюмдар, тийиштуу аймактык органдардын жергиликтуу болумдору, ошондй эле зарылдыгына карай мамлекеттик бийлик органдары менен макулдашууга тийиш;

Ушул маселе боюнча мурдагы токтом эске алынат жана мурда кабыл алынган токтомдорду жокко чыгаруу же озгортуу боюнча зарылчылыгына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык корутунду болуусу керек.

7.3. Айылдык кенештин токтому сессияда талкуулангандан кийин сессияда катышкан депутаттарды санынын копчулук добушу менен кабыл алынат.

7.4. Кенеш депутаты чечимге макул бол босо жазуу же оозеки формасында озунун озгочо пикирин айылдык кенештин протоколуна киргизууго укуктуу.

7.5. Сунушталган токтомдун долбоору, эгер сессияда катышкан депутаттардын санынын копчулук болугу добуш берсе, долбоор негиз катары кабыл алынат жана пункттар боюнча каралат.

7.6. Токтом долбоору бардык ондоолор, кошумчалар каралгандан кийин толугу менен кабыл алынат.

7.7. Айылдык кенештин чечимин таратуу кол коюлгандан кийин эки жумалык моонотто кенеш аппараты тарабынан жургузулот.

7.8. Айылдык кенештин кабыл алган токтомун, анын ыйгарым укуктарынын чегинде тийиштуу аймакта жайгашкан ишканала, мекемелер жана алардын органдары, кызматтык адамдар, жарандар аткарууга милдетуу.

 

IV БОЛУК

Айылдык кенештин Регламенти

8-Глава

Айылдык кенештин Регламентине озгортуулорду жана толуктоолорду киргизуунун жана бекитуунун тартиби

 

8.1. Айылдык кенештин иш Регламенттин, Типтуу Регламенттин негизинде регламент маселери боюнча жумушчу тобу иштеп чыгатана кенештин сессиясына бекитууго киргизет.

8.2. Регламент масел ел ери боюнча топко айылдык кенештин шайлануучу беш депутаттан кем эмес болууга тийиш. Аны айылдык кенештин торагасынын орун басары жектекчиликке алат.

8.3. Ар бир депутат Регламентке озгортуулорду жана толуктоолорду киргизуу жонундогу сунуштарды киргизе алат. Сунуштар Регламент боюнча жумушчу топко кароо учун жонотулот.

8.4. Регламент жана Регламентке ондоолор, киргизилгенден кийин кенешке шайланган депутаттарды копчулук саны кабыл алынат.

 

 


 

 

 

Депутаттардын Т.Кулатов атындагы айылдык Кенешинин Vчи чакырылышынын

                               кезектеги 1чи сессиясынын

 

                                            Т О К Т О М

 

                                               № 1---3

 

Кызыл-Булак айылы                                                                                  28-декабрь2012-жыл

 

Т.Кулатов атындагы  айылдык округунун айылдык Кенешинин   төрагасын  бекитүү жөнүндө

           

            Кыргыз Республикасынын  “Жергиликтүү Кенештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү”  Мыйзамын негизине алып депутаттардын Т.Кулатов айылдык Кенешинин сессиясы

 

ТОКТОМ     КЫЛАТ:

 

1.      Т.Кулатов айылдык округунун айылдык Кенешинин төрагасы болуп А.Ажибаев бекитилсин

 

 

Сессиянын алып баруучу :                                                                             М.Разаков