Дата публикации 16.03.2015 

 

 

Көк-Бел айылдык кеңешинин (III шайланган) кезектеги I сессиясынын

 


02.05.2011-ж.                                                Көк-Бел айылы

 

ТОКТОМ №1-01

 

 


Көк-Бел айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларын тузуу жана алардын курамын бекитүү жөнүндө.

 

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу өз алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация жөнүндөгү мыйзамынын 24-статьясынын негизинде Көк-Бел айылдык Кенеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.   Көк- Бел айьлдык кенешинде төмөндөгүдөй туруктуу комиссиялар түзүлсүн:

-   Экономика, бюджет, ишкердуулук боюнча.

-   Социалдык саясат, маданият, спорт, жаштар, медицина, депутаттык этика
боюнча.

-   Айыл чарбасы, жер, суу, жайыт жана жаратылыш боюнча

2.  Көк-Бел айылдык кецешинин экономика, бюджет, ишкердуулук боюнча
туруктуу комиссиясынын курамына төмөндөгү депутаттар бекитилсин:

1.  Казанбеков М - төрага

2.              Якубов А              - мүчөсү

3.              Базиев Ы               -   мүчөсү

З.Айылдык кенештин айыл чарба, жер, суу, жайыт жана жаратылыш боюнча туруктуу комиссиянын курамына темендегу депутаттар бекитилсин:

1. Курбанбаев А   - төрага

2.       Абдувапов А     - мүчөсү                                     #

3.       Айтбаев С              - мүчөсү

4.Социалдык саясат маданият , спорт, жаштар, медицина, депутаттык этика комиссиясынын курамына темендегу депутаттар бекитилсин:


1. Аблакимов Т

2.        Карабеков М

3.        Мусаев Т

 

 

 

Көк-Бел айылдык

 кецешинин төрагасы:                                 Ч. Тешебаев.

 

 

Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин кезексиз I сессиясынын

 

№ 02-токтому


02.05.2011-ж                                                                                        Көк-Бел айылы

 

Кыргыз Республикасынын  өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы № 386- токтомуна ылайык Көк-Бел айылдык округунун жайыттары жөнүндө.

 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын № 8-беренесинин «Кыргыз Республикасынын укуктук нормативдик актьшары жөнүндө», ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө » мыйзамынын № 4-беренесине ылайык, Ноокат районунун Көк-Бел айылдык кеңешинин депутаттарынын кезексиз XXI сессиясынын, жайлоо участкаларынын эффективдуу жана рационалдуу пайдаланууну башкаруу жана камсыз кылуу максатында

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

1.  Көк-Бел айылдык округунун жайыт участкаларын, башкаруу ыйгарым
укугу Көк-Бел жайыт пайдалануучулар бирикмесине бекитип берилсин.

2.                 Көк-Бел (ЖПБ) жайыт пайдалануучулар бирикемесин башкаруу ыйгарым
укугу Көк-Бел (ЖПБ) жайыт пайдалануучулар бирикмесинин төрагасы
Токтошов Эркинбекке жүктөлсүн.

3.   Жайыт пайдалануучулар бирикмеси сунуштаган,    2011-жылга каралган иш
планы, жайыт пайдалангандыгы учун акы толөмдөрү, төмөндөгү өлчөмдө
бекитилсин.

а) Көк-Бел айылдык округуна караштуу малдар учун(Шарттуу мал башына)

а)  ШМБга       -       85сом

б)  ШМБга               60 сом

в)  ШМБга               17сом


Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин киреше жана чыгашаларынын сметасы. (тиркеме тиркелет 1.)  Сырттан келген малдар учун :

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн (17.08.92) № 403-токтомунун 3-пункту негизи болуп толугу менен аткарылсын. Акт. Такасы. (тиркеме тиркелет2.) 4.Көк-Бел жайыт пайдалануучуларынын жайлоого чыккандарына, отун пул 2м куру к шак отун учун 500 (беш жуз) сом өлчөмүндө бекитилсин.

5. Жайыт участкаларында тосулуп пайдаланган жерлери учун ар бир сотыхына
50(элуу) сомдон төлөм бекитилсин.

6.       Көк-Бел жайыт комитетине, пайдаланылган жайыттардан жыйналган жер
салыктарынан тушкен каражаттарды жергиликтуу бюджетке которуу жагы
милдеттендирилсин.

7.       Жайыт комитетинин типтуу тузуму, штатык саны 5 адамдан бекитилсин.

8.       Токтомдун аткарылышын кеземелдее жагы айыллдык кенештин айьш
чарба, жер, суу, жайыт жана жаратылыш боюнча туруктуу комиссиясына
милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Көк-Бел айылдык

кенещишт төрагасы:                                                                                  Ч. Тешебаев.

Катчы:                                                                                                            М. Алиев.


 


 

 

 

 

 

Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин (III чакырылышы) II

Сессиясынын

 

 

№ 2-ТОКТОМУ

11 .05.2011-жыл                                                                       Көк-Бел айылы

 

Көк-Бел айылдык округунун 2010-жылдагы жергиликтуу бюджетинин аткарылышы, 2011-жылга жергиликтуу бюджета жана 2012-2013-жылдарга бюджеттин болжолун бекитуу жөнундө

 

Көк-Бел айылдык округунун 2010-жылга жергиликтуу бюджетинин аткарылышы, 2011-жылга каралган жергиликтуу бюджетин жана 2012-2013-жылдарга болжолун бекитуу жөнндегу маселени «Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу женундегу» мыйзамынын негизинде ишетилп чыгылган Долбоор тиешелуу мекеме-ишканалардын жетекчилеринин катышуусунда депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин «Экономика, бюджет, ишкердуулук» боюнча туруктуу комиссиясы тарабынан каралап чыгылган, Кыргыз Республикасынын ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрапиялар женундегу «Мыйзамынын 27-статьясынын 5-пунктуна ылайык депутаттардын Көк-Бел айылдык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

 

1.  2011-жылга Көк-Бел айылдык округунун жергиликтуу бюджетинин
кирешелери жана чыгашалары 7759,4 сом елчемуне бекитилсин.

2.              2011-жылга жергиликтуу бюджеттин кирешелерин тузуучу булактары
жана чыгашалары боюнча багыттар № 1-тиркемеге ылайык аныкталсын.
Жергиликтуу бюджеттин чыгаша белугу 2011-жылга тушкен
кирешелердин жана гранттардын чегинде, ошону менен бирге биринчи
кезекте корголгон беренелер боюнча (эмгек акы, соц.фондко чегеруу)
каржылануусу белгиленген.

3.              Көк-Бел айылдык округунун 2012-2013-жылдарга жергиликтуу
бюджеттинин болжолунуы негизги корсткучтеру № 2,3-тиркемеге
ылайык колдоого алынсын. Кирешенин болжолу 2012-жылга 712,0 мин
сомго, (республикалык бюджеттин алынуучу гранттар 6979,7) жана 2013-
жылга 712,0 мин сомго (республикалык бюджеттин алынуучу гранттар
6800,6 мин сом менен) белгиленсин.

Көк-Бел айылдык округунун 2012-2013-жылдарга жергиликтуу бюджеттинин негизги керсеткучтерунун болжолу жактырылсын.

4.              Атайын каражаттардын кирешесинин сметада бекитилген елчемунен
ашыкча бделугу толугу менен жергиликтуу бюджетинин каржылоосуна
калары аныкталсын.

5.  Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын 2011-жылга
республикалык бюджети 2012-2013-жылдарга болжолу женундегу»

 

мыйзамынын 8-беренесине ылайык райондук мамлекеттик администрациясы теменкулерге укуктуу:

-   Ушул токтомдун 1 -беренесинде бекитилген суммалардын чегинде, эгер
булл жергиликтуу бюджеттин киреше белугун азайтууга алып келбесе ушул
токтомдун тиркемелерине езгертуулерду киргизууге;

-   Ченемдик укуктук актылардын езгеруусунун негизинде жыл ичинде
тактоолорду жургузууге;

-   Мамлекеттин кирешелердин болжолунан ашыкча тушуулердун эсебинен
жергиликтуу бюджеттин чыгашалар белугун кебейтуунун кароого;

-   Ушул токтомдун тиркемесине Көк-Бел айылдык округу тарабы-
киргизилген езгертуулер жана толуктоолор депутаттардын Көк-Бел
айылдык кенеши тарабынан каралат жана кабыл алынат.

9.  Жергиликтуу бюджеттердин каржыланган муниципалдык
кызматчылардын жана башка категориядагы кызматкерлердин эмгегине
акы телеенун шарттары Кыргыз Республикасынын ©кмету тарабынан
аныкталары эскертилсин.

10.         Көк-Бел айылдык округунун 2010-жылдагы жергиликтуу бюджеттин
киреше 551,4 мин сомго, чыгаша белугу 757,6 мин сомго же кирешенин
чыгашадан 206,2 мин сомго артыкчылыгы менен аткарылгандыгы
белгиленсин.

11.         Бул токтомдордун аткарылышына кеземелдук кылуу жагы
депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин Экономика бюджет туруктуу
комиссиясына тапшырылсын.


Көк-Бел айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                            Ч. Тешебаев


мыйзамынын 8-беренесине ылайык райондук мамлекеттик администрациясы теменкулерге укуктуу:

-   Ушул токтомдун 1 -беренесинде бекитилген суммалардын чегинде, эгер
булл жергиликтуу бюджеттин киреше белугун азайтууга алып келбесе ушул
токтомдун тиркемелерине езгертуулерду киргизууге;

-   Ченемдик укуктук актылардын езгеруусунун негизинде жыл ичинде
тактоолорду жургузууге;

-   Мамлекеттин кирешелердин болжолунан ашыкча тушуулердун эсебинен
жергиликтуу бюджеттин чыгашалар белугун кебейтуунун кароого;

-   Ушул токтомдун тиркемесине Көк-Бел айылдык округу тарабы-
киргизилген езгертуулер жана толуктоолор депутаттардын Көк-Бел
айылдык кенеши тарабынан каралат жана кабыл алынат.

9.  Жергиликтуу бюджеттердин каржыланган муниципалдык
кызматчылардын жана башка категориядагы кызматкерлердин эмгегине
акы телеенун шарттары Кыргыз Республикасынын ©кмету тарабынан
аныкталары эскертилсин.

12.         Көк-Бел айылдык округунун 2010-жылдагы жергиликтуу бюджеттин
киреше 551,4 мин сомго, чыгаша белугу 757,6 мин сомго же кирешенин
чыгашадан 206,2 мин сомго артыкчылыгы менен аткарылгандыгы
белгиленсин.

13.         Бул токтомдордун аткарылышына кеземелдук кылуу жагы
депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин Экономика бюджет туруктуу
комиссиясына тапшырылсын.


Көк-Бел       айылдык

кеңешинин тврагасы:                                             Ч. Тешебаев


 

 

 

Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин кезексиз П-сессиясынын

Токтому II 03


11.05.2011-жыл                                                Көк-Бел айылы

 


Аксакалдар сотуна колдоо көрсөтүү  үчүн акча каражатын бөлүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «аксакалдар соттору жөнүндөгү» мыйзамынын 33-статьясына ылайык: Аксакалдар сотторун материалдык-техникалык жактан камсыз кьлуу жана аксакалдар сотторунун мүчөлөрүн акчалай сыйлоо учун:

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Аксакалдар сотторун материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу
жана аксакадар сотторунун мүчөлөрүн акчалай сыйлоо учун
жергиликтуу бюджеттен 9000 (тогуз мин) сом акча каражаты белунуп
берилсин.

2.              Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө экономика-бюджет ишкердуулук
боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.


Көк-Бел айылдык

 кеңешинин төрагасы:                                              Ч. Тешебаев.

 

 

 

 


Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин кезексиз П-сессиясынын

 

 

Токтому II – 04

 


11.05.2011-жыл                                                                                Көк-Бел айылы

 

Студенттин контрактын төлөө жөнүндө

 

Айылыбыз Райондун борборунан 30 км алыста жайгашып, элдин борбордук ооруканага барып керунуп келуусу кыйынга турат. Ушул маселени чечуу максатында:

1.  Айылда врач жок болгондуктан Ош мединституту менен келишим
тузулуп 1 студенттин окуу чыгымын (контракт) телееге жергиликтуу
бюджеттен 27 (жыйырма жети) миц сом белунсун.

2.              Бөлүнгөн акча каражатын Ош мединститутна которуп беруу ФЭБ не
милдеттендирилсин.

3.              Токтомдун аткаруу көзөмөлү социалдык, маданият, билим боюнча
туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

 

 


Көк-Бел айылдык кенешиний терйгасы:                                                    Ч. Тешебаев.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

II внеочередная сессия депутатов Кок-Бельского сельского кенеша


II/05                                                                  11.05.2011 г

 

 


О выплате старых долгов сельского округа Кок-Бель

 

Рассмотрев, вопрос о долге сельского округа Кок-Бель  сессия сельского кенеша

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.              На основание договора между сельского округом Кок-Бель и жителем этого круга
Маматкаримом Бекеновым, вьшлатить последнему 3000 (три тысяча) сомов из
раздела «Прочие расходы» местного бюджета сельского округа Кок-Бель.

2.              Исполнение настоящего постановления возложить заведующему Ф.Э.О. Караеву Н.


Председатель депутатов

Кок-Бельского сельсовета

                                                                Ч. Тешебаев

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Кок-Бел айылдык кеңешинин кезексиз III сессиясынын

 

№ III -01- ТОКТОМУ


09.08.2011-жыл                                       Көк –Бел айылы

 

 


Кок-Бел айыл округунун башчысынын орун басары М.Ташбаевдин арызы жонундо Кок-Бел айылдык кеңешинин депутаттарынын кезексиз   сессиясы

айыл округ башчысынын орун басары М.Ташбаевдин ушул эле айыл округдун

соц.коргоо боюнча адиси М.Ташбаевдин адресине айтылган оозго сыйбас уят

создор ,урууга болуучулук аракеттери аныкталып.

Ошондой эле айыл округдун этика комиссиясынын Н.Карбаевдин

журум-турумун караган отурумун №1-протоколун эске алуу менен Кок-Бел

айылдык кеңешинин  сессиясы

 

Токтом кылат:

 

1.  Социалдык жактан коргоо кызматкери Н.Караевдин муниципиалдык
кызматкердин этикасына туура келбеген журум-туруму жана этика
комиссиясынын 03.08.2011-жылдагы №1-протоколунун негизинде
Н.Караевдин кызмат ордунан четтелишинин тез арада карап беруу жагы
айьл округдун башчысы А.Жороевге тапшырылсын.

2.              Мындан ары жогорудагыдай иштердин алдын алуу учун аппарат
кызматкерлери арасында этика боюнча окуулар өткөрулуп , этика
комиссиясынын отурумдары тез-тез өткөрулсун .


 

Көк-Бел айылдык

кеңешинин төрагасы:                                        Ч. Тешебаев.


 

 

Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин III сессиясынын


09.08.2011-жыл     III 2-токтому                      Көк-Бел айылы

 

 


Көк-Бел айыл округунун аймагында айыл чарба багытына арналбаган жер салыгын эсептөөдө колдонулуучу К-2 «калктуу конуштардын экономикалык аймактык өзгөчөлүктөр» коэффициентин жана «мүлккө салык» салууда К-2 зоналдык коэффициентин бекитүү жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-октябрында № 231 кабыл алынган жана салык кодексинин 339-беренесинин 4-пунктуна ылайык шаар аймагында айыл чарба багытына арналбаган жер салыгын эсептееде колдонулуучу К-2 «калктуу конуштардын экономикалык аймактык езгечелуктер» коэффициентин жана «мүлккө салык» салууда К-2 зоналдык коэффициентин кабыл алуу максатында депутаттардын Көк-Бел айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Көк-Бел айыл округунун аймагында айыл чарба багытына арналбаган
жер салыгын эсептееде колдонулуучу К-2 «калктуу конуштардын
экономикалык аймактык өзгөчөлүктөр» коэффициенти 0,8 эсебинде
бекитилсин жана 2013-жылдын 1-январынан баштап колдонууга
киргизилсин.

2.              Көк-Бел айыл округунун аймагында «мүлккө салык» салууда К-2
зоналдык коэффициенти - 0,8 эсебинде бекитилсин. >

3.              Көк-Бел айыл округунун амагындагы калктын, мекеме ишканалардын
топтогон таштандыларды алып чыгуу жыйымынын ставкалары № 1-
тиркемесине ылайык бекитилсин жана 2013-жылдын 1-январынан баштап
колдонууга киргизилсин.

4.              Көк-Бел айыл округунун аймагында Автотранспорт токтоочу жайлар
жок.

5.  Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кенештин
башчысына жүктөлсүн.

 


Көк-Бел айылдык

 кенештин тврагасы:                                          Ч. Тешебаев.


 



Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин III сессиясынын

III 3-токтому


09.08.2011-жыл                                        Көк-Бел айылы

 

 


Көк-Бел айылындагы мыйзамсыз туташтырьшган суу тутуктерун кыркуу жана пайдалангандыгы учун акы чектее жөнүндө.

 

1.  Көк-Бел айылынын Суулу Тоголой резервуарларына чейинки мыйзамсыз
туташтырьшган менчик крандар кыркылсын.

2.              Суулу Тоголой резервуарынан чыккан линияга уланган менчик
кранттардан пайдалангандар учун ай сайын 300 (уч жуз) сом акы төлөө
чегерилсин.

3.              Курук Тоголой резервуарынан чыккан линияга куланган мыйзамсыз
туташтырьшган менчик кранттар кыркылсын.

4.              СООППВ нын башчысы А. Орозов, айыл өкмөттүн жана участкалык
милициянын кемегу менен ушул токтомдун аткарылышын камсыз
кылсын.

5.  Ушул токтомдун аткаруу көзөмөлү жайыт, суу, жер боюнча туруктуу
комиссиясына жүктөлсүн.


Көк-Бел айылдык

кенешинин төрагасы:                                          Ч. Тешебаев.


 



Депутатардын Көк-Бел айылдык кеңешинин II сессиясынын

 

      № 5-токтому


11.05.2011-жыл                                                         Көк-Бел айылы

 


Бекенов Маматкаримдин «келишим» боюнча карызын «прочие расход» эсебинен телеп беруу жөнүндө

 

Кун тартибиндеги коюлган учунчу маселе боюнча Көк-Бел айылдык округу эски жылдарга эмгек акыдан жалпы 59564 сом карыз жана Көк-Бел айылынын тургуну Бекенов Маматкаримден «келишим» боюнча 3000 сом карыз.

Сессия учунчу маселени карап темендегудей токтом кылат:

1.  Көк-Бел айылынын туругуну Бекенов Маматкаримге келишимдин
негизиндеги 3000 сом акча 2011-жылдын бюджетинен «прочий расход»
эсебинен теленуп берилсин.

2.              Бекенов Маматкаримге теленуучу 3000 сом акчаны тез аранын ичинде
телеп беруу жагы ФЭБ башчысы Н. Караевге жүктөлсүн.


 


Көк-Бел айылдык

 кеңешинин төрагасы:                  Ч. Тешебаев.

 

 


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 



 


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин (III шайланган)VI-сессиясынын

 

ТОКТОМ № VI -02


23.12.2011-жыл                                                                                      Көк-Бел айылы

 


Ноокат районундагы Көк-Бел айылдык Кеңешинин жана айыл өкмотүнүн 2012-жылга иш планын бекитүү жөнүндө

 

 

Көк-Бел айылдык кенеши:

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Ноокат районундагы Көк-Бел айылдык кеңешинин жана айыл өкмөтүнүн
2012-жылдын 1 жарым жылдыгына иш планы бекитилсин.

2.              Иш пландын аткарылышын көзөмөлго алуу Көк-Бел айылдык
Кеңешинин жана айыл өкмотүнүн жооптуу катчысы М. Алиевге
тапшырылсын.

 

 


 


Көк-Бел айылдык кеңешинин төрагасы:                              Ч. Тешебаев.


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин кезексиз чакырылган VI

сессиясынын заседаниясынын

 

       ТОКТОМ № VI -01


23.12.2011-жыл                                                                                        Көк-Бел айылы

 


Көк-Бел айылдык округунун 2011-жылдын жергиликтуу бюджетинин тармактан-тармакка акча каражатын которуу жөнүндө.

 

 

Көк-Бел айылдык округунун учурдун талабына ылайык каралган акча жетишкендиктен башка тармактан акча которуу учун Көк-Бел айылдык кенеши

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 

1.    Көк-Бел айылдык округунун 2011 -жылдын жергиликтуу бюджетинин
сметасындагы

701ст- 22122100-9,5 709ст-2221100-16,0 Ст22111100-20,0 708-22155300-29,9

Жалпы суммасы - 75400 жетимиш беш мин терт жуз сом.

2.              Жылдырылган суммалар кошулуп өзгөртүлөт. (тиркеме тиркелет)

3.              Ушул токтомду көзомөлдөө айылдык кенештин бюджети боюнча
туруктуу комиссиясына тапшырылсын.


Көк-Бел айылдык

кенешинин төрагасы:                                         Ч. Тешебаев.




 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин кезексиз V- сессиясынын

ТОКТОМ № V -01


13.11.2011-жыл                                                                                        Көк-Бел айылы

 

 


Көк-Бел айылында жума намазын борбордук «Рауза» мечитинде окуу жөнүндө.

 

 

Көк-Бел айьшында 6 мечит жайгашкан. Ар кандай диний экстремиттик диний уюмдардын угут иштерин алдын алуу, элдин ынтымакчылыгын бекемдөө максатында:

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Көк-Бел айылынын ортосундагы жайгашкан жана имараты
архитектуралык нормаларга жооп берген «Рауза» мечити борбордук
мечит болуп эсептелсин.

2.              Токтомдун аткаруу көзөмолү социалдык, маданият билим боюнча
туруктуу комиссиясына тапшырылсын.


 


 

Көк-Бел айылдык кеңешинин төрагасы:                             Ч. Тешебаев.




 



Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин IV сессиясынын

IV 2-токтому


22.10.2011-жыл                                                                                     Көк-Бел айылы

 


Көк-Бел айыл екметунун тургундарына там арка жер беруу жөнүндө.

 

 

Көк-Бел айылдык кеңешинин аймагындагы жашап жаткан атуулдары 2007-жылдан бери жеке уй куруу учун жер участкоторун ала элек. Жалпы атуулдардын арызы 450ден ашык болду. Бардык арыздарды тактоо менен атуулдардын арыздарын канааттандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жер жөнүндөгү кодексинин 32 статьясынын негизинде заседаниенин катышуучуларынын сунуш пикирлерин угуу менен

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Көк-Бел айылдык кеңешинин аймагындагы жашап жаткан атууладрга
кайрак жер экендигин эске алуу менен 0,12 сотыхтын жер беруу жагы
Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 32 статьясынын негизинде
бекитилсин.

2.              Көк-Бел айылдык Кеңешинин аймагындагы жашап жаткан төмөндөгү
атуулдарга жеке уй куруу учун 0,12 сотыхтан жер участогу бөлүнүп
берилсин. (тизме тиркелет)

3.              Кабыл алынган чечимдерди бекитип беруу жагы Ноокат райондук
кенешинен суралсын.

(чечим вир добуштан кабыл алынды)


 


Көк-Бел айылдык кенештин төрагасы:                           Ч. Тешебаев.


 



Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин кезексиз чакырылган IV

сессиясынын заседаниясынын


22.10.2011-жыл                                                   Көк-Бел айылы

 


TOKTOM№IV-01

 

Көк-Бел айылдык кеңешинин «Кыргызмамжердолбоор» институтунун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасынын даярдаган Көк-Бел айыл округунун административдик чек арасын бекитуу жөнүндөгү долбоорун Көк-Бел айылдык кенеши карап чыгып төмөндогүдөй

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  Көк-Бел айылдык округунун админстративдик чек арасы бекитилсин
(долбоор тиркелет).

2.              Көк-Бел айылдык округунун административдик чек арасы баяндама
боюнча кабыл алган токтом Ноокат райондук кенешинен бекитип беруу
жагы суралсын.

3.              Ушул токтомду кеземелдее жагы жайыт, суу, жер боюнча туруктуу
комиссиясына жүктөлсүн.


Көк-Бел айылдык кеңешинин төрагасы:                              Ч. Тешебаев.


 


 



Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин кезексиз III сессиясынын

 

№ 5 -ТОКТОМУ
09.08.2011-жыл                                                              Көк-Бел айылы

 

2011-жылдын октябрь айында өтө турган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо компаниясына аймактык (участкалык) шайлоо комиссиясынын курамын түзүү жөнүндө.

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча участкалык комиссиялар жөнүндөгү» мыйзамына ылайык Көк-Бел айылдык округунун айылдарында кече жана эмгек жамааттарынын участкалык шайлоо комиссиясынын крамына керсетулген тургундардын тизмесин карап чыгып, талкуулап депутаттардын Көк-Бел айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:                                      

1. Кичи жана эмгек жамаатарынан участкалык   шайлоо комиссиясынын
курамына к
өрсөтүлгөн тургундардын тизмеси бекитилсин.

2.       Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына көрсөтүлгөн тургундардын
тизмесин жеребевка аркылуу бекитуу жагы территориялык шайлоо
комиссиясынан суралсын.


 


 

Көк-Бел айылдык

кеңешинин төрагасы:                                          Ч. Тешебаев.


 



Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин III чакырылышынын кезексиз III

сессиясынын заседаниеси

 

                                        ТОКТОМ№ Ш-04


09.08.2011-жыл                                                                                      Көк-Бел айылы

 


Көк-Бел айьшындагы Көк-Бел айылдык клубуна маркум Эсенбай Калдаровдун ысымын ыйгаруу боюнча Көк-Бел айылынын жашоочуларынын арызы жөнүндө

 

 

Депутаттардын Көк-Бел айылдык кеңешинин III чакырылышынын кезексиз IV сессиясынын отурумунда Көк-Бел айьшындагы айылдык клубка маркум Эенбай Калдаровдун ысымын ыйгаруу жөнүндөгү Көк-Бел айылынын жашоочуларынын арызын карап жана талкуулап депутаттардын Көк-Бел айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Көк-Бел айьшындагы маданият үйүнө маркум Эсенбай Калдаровдун
ысымы ыйгарылсын.

2.              Ушул токтомду бекитип беруу жагы депутатардын Ноокат райондук
кенешинен суралсын.


Көк-Бел айылдык    

 кеңешинин төрагасы:                   Ч. Тешебаев.


 



II внеочередная сессия депутатов Кок-Бельского сельского кенеша


И/05                                                                          11.05.2011 г

 

 

 


О выплате старых долгов сельского округа Кок-Бель

 

Рассмотрев, вопрос о долге сельского округа Кок-Бель   сессия сельского кенеша

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.              На основание договора между сельского округом Кок-Бель и жителем этого круга
Маматкаримом Бекеновым, вьшлатить последнему 3000 (три тысяча) сомов из
раздела «Прочие расходы» местного бюджета сельского округа Кок-Бель.

2.              Исполнение настоящего постановления возложить заведующему Ф.Э.О. Караеву Н.


 


Председатель депутатов

Кок-Бельского сельсовета                                 Ч. Тешебаев


 



V внеочередная сессия депутатов Кок-Бельского сельского кенеша


V/01                                                               13.11.2011 г

 


О прочтении жуманамаза в центральном мечете «Рауза» в селе Кок-Бель

 

В селе Кок-Бель расположено 6 мечетей. Для предотвращения деятельности различных религиозных экстремистических организации и укрепление единство народов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.              Расположенная в центре селе Кок-Бель мечеть «Рауза» и отвечающим
архитектурным требованием и считать центральным.

2.              Еженедельно молитва жуманамаз проводить мечете «Рауза».

3.              Надзор за исполнением   постановления поручить постоянной комиссии по
социальной, культуре и образование.


 


Председатель депутатов

 Кок-Бельского сельсовета                                Ч. Тешебаев


 



V внеочередная сессия депутатов Кок-Бельского сельского кенеша


           V/01                                                           13.11.2011 г

 

 


О прочтении жуманамаза в центральном мечете «Рауза» в селе Кок-Бель

 

В селе Кок-Бель расположено 6 мечетей. Для предотвращения деятельности различных религиозных экстремистических организации и укрепление единство народов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.              Расположенная в центре селе Кок-Бель мечеть «Рауза» и отвечающим
архитектурным требованием и считать центральным.

2.              Еженедельно молитва жуманамаз проводить мечете «Рауза».

3.              Надзор за исполнением  постановления поручить постоянной комиссии по
социальной, культуре и образование.


Председатель депутатов

Кок-Бельского сельсовета                                         Ч. Тешебаев


 



III внеочередная сессия депутатов Кок-Бельского сельского кенеша


         III/5                                                             09.08.2011 г

 


О выборах президента Кыргызской Республики в октябре 2011 года создавать список территориальной комиссии

 

Согласно законом Кыргызской Республики « об участковых комиссиях по проведении выборов и референдумов Кыргызской Республики » обсудив и рассмотрев список кандидатов участковой комиссии трудового коллектива села Кок-Бель, депутатов Кыргызсокй Республики айылного округа

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1 .Утвердить список предложенных жильцов улиц членов в участковую комиссиею. 2. Вопрос об утверждении список кандидатов предложенных участковой комиссии рекомендует территориальный совет по жеребьевке.


Председатель депутатов

Кок-Бельского сельсовета                               Ч. Тешебаев



III внеочередная сессия депутатов Кок-Бельского сельского кенеша


           III/5                                                               09.08.2011 г

 


О выборах президента Кыргызской Республики в октябре 2011 года создавать список территориальной комиссии

 

 

Согласно законом Кыргызской Республики « об участковых комиссиях по проведении выборов и референдумов Кыргызской Республики » обсудив и рассмотрев список кандидатов участковой комиссии трудового коллектива села Кок-Бель, депутатов Кыргызсокй Республики айылного округа

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1 .Утвердить список предложенных жильцов улиц членов в участковую комиссиею. 2. Вопрос об утверждении список кандидатов предложенных участковой комиссии рекомендует территориальный совет по жеребьевке.

 

Председатель депутатов

Кок-Бельского сельсовета                                 Ч. Тешебаев